Projekt Za úspěchem

Publikováno: 15. 5. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Za úspěchem
© Foto: archiv

Projekt reaguje na situaci na Frýdlantsku a snaží se dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením nebo tímto vyloučením zasažených pomoci při domácí přípravě do školy a doplnění důležitých kompetencí, které jim usnadní zvládání školní docházky. 

Cílem projektu je podpořit nejen děti, ale také jejich rodiče – např. při komunikaci se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem aj. institucemi vstupujícími do procesu vzdělávání dítěte. Tzv. odborní doučovatelé a doučovatelé z řad studentů gymnázia a střední školy či veřejnosti doučují přímo v rodinách a intenzivně spolupracují se školami, kam děti docházejí. Vedle doučování je součástí projektu také program nazvaný Starší kamarád, který umožňuje doučovatelům pomoci dětem se vzděláváním zážitkovou formou – doučovatelé v roli „starších kamarádů“ mohou děti vzít na poznávací výlet, do muzea, do ZOO, na zámek apod.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011759

Název projektu: Za úspěchem

Termín realizace: 1. 5. 2019–30. 4. 2022

Jaký problém projekt řeší

Projekt řeší problém domácí přípravy při vzdělávání v ZŠ. Zároveň řeší potřebu doplnění vhodných kompetencí pro úspěch v hlavním vzdělávacím proudu, a to jak u zapojených dětí, tak u jejich rodičů. Dále projekt řeší zlepšení komunikace mezi školou a rodičem. Problémy v oblasti domácí přípravy jsou identifikovány v Místním plánu inkluze Frýdlantska (aktualizující dříve platný Strategický plán sociálního začleňování, SPSZ, jenž domácí přípravu dětí také vnímal jako problém). MPI například u zjištěných rizik v oblasti základního školství uvádí riziko nedobře fungující komunikace mezi rodiči a školami. („Velkým rizikem v oblasti inkluze je nedobře fungující komunikace škol s rodiči žáků, zvláště s těmi, kteří potřebují podpůrná opatření či s rodiči ze SVL.“) Dále se v MPI můžeme dočíst, že problémem v oblasti neformálního a volnočasového vzdělávání je neexistence stabilního zázemí pro neformální vzdělávání. („V regionu v podstatě neexistuje stabilní zázemí pro neformální vzdělávání, místní NNO pořádají spíše jen jednorázové prázdninové akce.“) Přímo na podporu projektu je mířeno opatření 5.5. (Cíl 5), které se zabývá možnostmi doučování dětí.

Co je cílem projektu

Projekt si stanovil tři základní cíle, které podporují základní cíl Místního plánu inkluze Frýdlantsko (MPI), to jest „systematizovat opatření na podporu inkluzivního vzdělávání v obci v rámci místní vzdělávací soustavy“ a „hledat a najít způsoby, jak podpořit v zapojených školách, obcích a organizacích takové vzdělávací metody, přístupy a organizační postupy, které zamezí dalšímu sociálnímu vyloučení místních dětí a žáků ve vzdělávání“. Cíle našeho projektu dále reagují na strategickou část MPI, a to zejména na Cíl 5 (Všichni aktéři vzdělávání podporují žáky ohrožené sociálním vyloučením v dosahování školního úspěchu, podporují jejich aktivní trávení volného času a rozvoj klíčových kompetencí a gramotností) opatření 5.5 (SAS a NNO působící v regionu poskytují skupinové a individuální doučování).

Těmito třemi cíli projektu jsou:

1. Zvýšit kompetence v oblasti vzdělávání u rodičů a dětí zapojených v projektu.

2. Snížit riziko školní neúspěšnosti u dětí zapojených do projektu.

3. Rodiče a škola spolu komunikují na partnerské úrovni.

Autor: ČvT

Související články