Projekt Zvládneme to

Publikováno: 15. 4. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Zvládneme to
© Foto: Archiv

Projekt "Zvládneme to", spolufinancovaný EU, chce přispět k integraci ukrajinských uprchlíků (zvláště pak těch, kdo jsou z různých důvodů zranitelní), tj. k jejich orientaci a adaptaci v české společnosti, a tím snížit riziko jejich izolace a sociálního vyloučení. Uprchlíkům je nabízeno základní poradenství v sociálních a právních oblastech (legislativní úpravy pomoci v ČR, bydlení, zaměstnání, vzdělávání, zdraví aj.) a psychologická pomoc. Místem realizace: Liberecký kraj.

Název projektu CZ: Zvládneme to

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/23_054/0003931

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2024

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

Jaký problém projekt řeší?

Jako problém vnímáme, že se na území Libereckého kraje (LK), resp. v ČR nachází velké množství ukrajinských uprchlíků ohrožených sociální izolací a vyloučením ze společnosti. Vycházíme přitom z vlastní zkušenosti s poskytováním pomoci uprchlíkům (od března 2022), z informací od spolupracujících organizací a institucí nabízejících v LK uprchlíkům podporu (Krajský úřad Libereckého kraje, Centrum na podporu integrace cizinců, Hasičský záchranný sbor, Oddělení azylové a migrační politiky Liberec, úřad práce aj.) a především z průběžně aktualizovaných dat (MV ČR, MPSV aj.) a (výzkumných) zpráv/dotazníkových šetření mapujících situaci mezi uprchlíky (s uvedením zdrojů rozvedeno v příloze č. 1 Situační analýza). Podle údajů ze srpnového jednání Stálé komise pro adaptaci a integraci ukrajinských uprchlíků MPSV bylo v srpnu v ČR 360917 držitelů dočasné ochrany; 64 % ekonomicky aktivních uprchlíků jsou ženy; týdně stále přichází cca 2 tis. uprchlíků. V LK, kde má být projekt realizován, bylo 14995 držitelů dočasné ochrany a z toho bezmála 2000 osob v nouzovém ubytování, tedy definovaných jako zranitelné. “Zranitelnost”, tj. vyšší riziko sociálního vyloučení, v širším slova smyslu se však zdaleka netýká jen osob v NU. Z výzkumů organizace PAQ Research (z června 2023 a října 2022 plyne), že ohrožených uprchlíků je mnohem víc, uvážíme-li, že:

- 68 % uprchlíků je ohroženo příjmovou chudobou (nejvíce rodiny s dětmi a senioři)

- více než polovina trpí materiální deprivací

- pětina uprchlíků s dětmi stále bydlí na ubytovnách, tj. v nevyhovujícím prostředí

- cca čtvrtina domácností má zajištěné bydlení jen na pár dalších měsíců

- téměř polovina uprchlíků v důsledků ruské invaze trpí symptomy duševního onemocnění, které se může stát překážkou úspěšného začlenění

- psychologickou péči by potřebovalo nejméně 75 000 uprchlíků, ale využila ji jen asi 3 % z nich

(Vzhledem k nedostatku prostoru uvádíme pouze některá zjištění, další viz příloha č. 1 Situační analýza, kde jsou uvedeny také zdroje a odkazy a citována návazná doporučení červnového výzkumu, totožná s hlavními cíli předkládaného projektu.)

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je podpořit ukrajinské uprchlíky (zvláště ty z různých důvodů zranitelné) při integraci do společnosti, a to

1) základním poradenstvím a asistencí (v sociálních a právních oblastech, konkrétně v oblasti legislativy upravující podmínky pomoci uprchlíkům, bydlení, zaměstnání, vzdělávání a volného času dětí, péče o zdraví, sžívání s místní komunitou)

2) psychologickou pomocí.

Dílčími cíli projektu je

- usnadnit uprchlíkům orientaci v novém prostředí a adaptaci na ně

- předat uprchlíkům informace a posílit jejich kompetence potřebné k poučenému řešení problémů či využití návazných služeb

- vytvořit předpoklady pro to, aby se uprchlíci dokázali vyrovnat s traumatizujícími zážitky (odchod z vlasti, ztráta blízkých, ztráta majetku), nejistotou spojenou s příchodem do jiné země a nároky, které na ně integrační proces klade

Autor: Čvt

Související články