SPOLEČNĚ TO DÁME

Publikováno: 7. 3. 2023 Doba čtení: 3 minuty
SPOLEČNĚ TO DÁME
© Foto: archiv

Cílem projektu je 1) zlepšit složitou životní situaci dospívajících (především 14–21 let) ohrožených dopady sociálního znevýhodnění, které hrozí vyústit v rizikové chování, příp. jejich odebrání z rodiny do institucionální péče, 2) podpořit jejich rodiče zejména s ohledem na socializační a vzdělávací potřeby dětí a 3) posílit mezioborovou spolupráci s aktéry (OSPOD, kurátoři pro děti a mládež, NNO, školy a školská zařízení aj.) aktivitami mimo režim sociálních služeb. Místem realizace je Liberec.

Název projektu CZ: Společně to dáme

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001036

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2023

Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2026

Jaký problém projekt řeší?

1) Nerovné příležitosti dětí a dospívajících ohrožených či zasažených sociálním vyloučením. Sociální vyloučení zásadně zvyšuje riziko selhání ve všech oblastech života a dospívající nevylučuje jen ze společnosti, ale také z příležitostí vést život, v němž nebudou opakovat neúspěšné životní vzorce a strategie předchozích generací. V Liberci je stav sociálního vyloučení a chudoby závažný (viz Duffek, Korecká: Dynamika proměn sociálního vyloučení v Liberci, ASZ 2020, s. 1), což dokládají mj. i hodnoty indexu sociálního vyloučení pohybující se dlouhodobě v červené zóně značící nejvyšší ohrožení.

2) Rizikové chování mladých lidí. Plán prevence kriminality statutárního města Liberec pro období 2020–2022, str. 16, uvádí, že se Liberec „na pomyslné škále nachází v situaci, kdy sociální vyloučení jako bezpečnostně-sociální faktor nelze podceňovat“. V této souvislosti mj. upozorňuje na „děti ulice“ ze sociálně vyloučených lokalit pohybující se po městě, zanedbávající výuku a přejímající nevhodné vzory. Konstatuje, že tato cílová skupina je v Liberci dlouhodobě nepodchycená a do budoucna představuje pro obec i stát nemalé náklady v důsledku nedokončeného vzdělání, nezaměstnanosti či zvýšené kriminality (a, dodáváme, častějšího umisťování do institucionálních zařízení). Plán sociálního začleňování Liberec 2022–2027, str. 31, v oblasti bezpečnosti dále poukazuje na to, že „Děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí nemají možnost smysluplně trávit volný čas (…) vysoký podíl těchto osob tráví volný čas patologickým způsobem“.

3) Vzdělávací neúspěch, který je důsledkem i příčinou nerovných příležitostí a jde ruku v ruce s rizikovým chováním dospívajících. Analýza Rozsah sociálního vyloučení v Libereckém kraji (Duffek et al., ASZ 2020) uvádí, že v r. 2018, k němuž se vztahují publikovaná data, bylo v Libereckém kraji nejvíce předčasných odchodů ze vzdělávání právě v ORP Liberec, přičemž nejvíce ohroženy jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit. Autoři studie Dynamika proměn sociálního vyloučení v Liberci zmapovali 25 takových lokalit, v nichž žije 320 dětí.

Co je cílem projektu?

1) Zvýšit příležitosti dospívajících aktivně rozvíjet svůj potenciál, získat pozitivní vzory a vymanit se ze sociálního vyloučení, jehož dopady je v řadě oblastí ohrožují

2) Zvýšit kompetence rodičů (pečujících osob) v oblasti péče o děti a jejich rozvoje

3) V zájmu osob z cílové skupiny rozvíjet mezioborovou spolupráci a síť dobrovolníků

Pro dosažení cíle budeme:

a) nabízet osobám z cílové skupiny program individuální podpory, který jim umožní

- zorientovat se v situaci a v možnostech její stabilizace/řešení

- využít podpory v oblasti vzdělávání (nastavení komunikace se školou/školskými zařízeními, stabilizace či zlepšení studijních výsledků, snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělávání)

- využít zprostředkování návazné služby (v oblasti dluhů, bydlení, zaměstnání, zdraví apod.)

b) nabízet osobám z cílové skupiny možnost bezpečného aktivního smysluplného trávení volného času a snižovat bariéru představovanou materiálním nedostatkem poskytnutím materiální pomoci

c) zajišťovat vysoký standard služby metodickým a odborným rozvojem pracovníků, vč. supervizí

d) realizovat kazuistické konzultace s OSPOD a jinými aktéry podpůrné sítě a kazuistické konzultace se školami (díky nim bude nastavena komunikace a spolupráce s rodinou, zprostředkován hlubší vhled do situace rodiny a rozvíjena podpůrná síť)

e) spolupracovat s dobrovolníky, u nichž dojde k rozvoji schopností a dovedností v oblasti podpory dospívajících a jejich rodin

Autor: čvt

Související články