V PRAVOU CHVÍLI

Publikováno: 15. 3. 2023 Doba čtení: 2 minuty
V PRAVOU CHVÍLI
© Foto: archiv ČvT

Přijít „v pravou chvíli“ je pro vyřešení problému důležité. Pomocí sociální služby Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhy a sociální služby Terénní programy budeme reagovat na poptávku po řešení obtížných životních situací v oblasti Frýdlantského výběžku. Potřeby obyvatel byly definovány ve Strategickém plánu sociálního začleňování Frýdlantsko, který je výsledkem shody lokálních partnerů. Zaměříme se na osoby ohrožené sociálním vyloučením, které nemají dostatečné kompetence k řešení svých obtíží.

Název projektu CZ: V pravou chvíli

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003283

Datum zahájení: 1. 11. 2016

Datum ukončení: 31. 10. 2019

Jaký problém projekt řeší?

V rámci Strategického plánu sociálního začleňování Frýdlantsko (SPSZ) byly identifikovány problémy obyvatel v území Frýdlantského výběžku. Jedná se o obce Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Višňová, Heřmanice, Bulovka, Kunratice, Habartice a Dětřichov. Mezi tyto problémy patří personální podhodnocení terénních sociálních služeb a neexistence služeb s nízkým prahem pro vstup uživatelů/klientů do služby a služeb poskytovaných v přirozeném prostředí klientů. V SPSZ se konkrétně jedná o cíl 2.2.1 Zajistit dostupnost ambulantních a terénních služeb sociální prevence a sociálního a dluhového poradenství na Frýdlantsku a od roku 2016 podchytit těmito službami cca 400 klientů ročně. K realizaci cíle se vztahují kroky 2.2.1.1–5, dále v oblasti zaměstnanosti specifický krok 4.1.1.4: Kvůli personálnímu podhodnocení služeb sociální prevence (TP) dochází k neřešení sociálních obtíží tamních obyvatel. Zejména těch, kteří nemají dostatečnou znalost k jejich vyřešení. Jedná se o osoby chudé, sociálně vyloučené. V oblasti služeb sociálního poradenství, zejména v dluhovém poradenství (OSP) chybí služba, která by měla nízký práh vstupu uživatelů.

Projekt má přispět ke zlepšení situace lidí, kteří by sami aktivně řešení nevyhledali, nebo by se k nim pomoc nedostala. Díky oběma sociálním službám klienti začnou hledat přijatelná řešení svých obtížných životních situací, tím projekt přispěje k většímu zapojení dotčených osob do společnosti a na trh práce a zároveň bude přispívat ke zmírnění předluženosti uživatelů. Odkládání řešení problémů se zaměstnáním, dluhy, bydlením aj. vede jen k dalšímu sociálnímu vyčleňování. Úkolem projektu je ohrožené osoby vyhledat a pomoci jim problémy řešit.

Co je cílem projektu?

Pro projekt byly stanoveny 4 základní cíle, které mají reflektovat potřeby obyvatel Frýdlantska. Tyto cíle by měly umožnit jednodušší sociální začlenění osob, které budou aktivně řešit své obtíže v oblasti dluhů, zaměstnání, bydlení a dalších.

1. Osoby zapojené do projektu aktivně přistupují k řešení problémů s dluhy. Tím dojde ke snížení míry zadluženosti a rizika dalšího zadlužování. Možnými kroky snížení míry zadlužení je např. vstup do oddlužení, sjednání splátkových kalendářů, včasná komunikace s věřiteli aj. Podstatné je také zvýšení motivace zapojených osob dluhy řešit.

2. Osoby zapojené do projektu řeší své obtíže v oblastech, jako je bydlení, zaměstnávání ad.

3. Osoby zapojené do projektu jsou poučeny, jak mohou v budoucnu řešit obtížné situace.

4. Osoby zapojené do projektu se umí orientovat v nabízených sociálních službách, umí tyto služby vyhledat a využít jejich nabídku. Rozpoznají situace, ve kterých potřebují pomoc, a aktivně tuto pomoc vyhledají.

Autor: ČvT

Související články