ZAPOJ SE PLZEŇSKO

Publikováno: 29. 6. 2023 Doba čtení: 3 minuty
ZAPOJ SE PLZEŇSKO
© Foto: archiv

Projekt, který je realizován na území ORP Plzeň, má za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním, a to prostřednictvím programu individuální poradenství, programu soc. výcviku a motivačních aktivit. Projekt cílí na snížení míry rizik. chování mladistvých a zaměřuje se také na podporu jejich rodiny ve vztahu k soc. a vzdělávacím potřebám dětí. Dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi aktéry podpůrné sítě. Bude podpořeno 146 osob. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Název projektu CZ: Zapoj se Plzeňsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001456

Skutečné datum zahájení: 1. 5. 2023

Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2026

Jaký problém projekt řeší?

Nevyrovnané příležitosti dětí a dospívajících, kteří jsou ohroženi sociálním znevýhodněním. Jedním z hlavních faktorů ohrožení dětí a rodin je život v sociálně znevýhodněném prostředí, což se promítá do příležitostí ve všech oblastech života tím, že je zásadně snižuje – vzdělání, materiální zázemí, zájmové činnosti, péči o zdraví (i duševní), sociální kapitál. V současném stavu společnosti, která prochází krizemi (dopady COVID-19, energetická chudoba, dopady války na Ukrajině) hrozí propad do chudoby a sociálního vyloučení širší části populace. Mapa Indexu sociálního vyloučení (Analytický podklad ASZ) dokládá, že v Plzni je vyšší míra sociálního vyloučení.

Rizikové chování mladých lidí. Prostředí, které je rizikové (SVL), velmi těžko dává možnost napravit nebo změnit svůj způsob jednání bez intenzivní pomoci. Mladiství s výchovnými problémy jsou častěji umisťováni do institucionálního zařízení.

Nedostupnost a nedostatek odpovídající podpory pro znevýhodněné mladistvé. Nejsou k dispozici služby pro specifickou skupinu dospívajících a jejich pečujících osob, které by dokázaly reagovat na jejich potřebu včasné a komplexní podpory v jejich přirozeném prostředí. Realizátorem individuálních programů podobného typu jsme jediným subjektem v Plzeňském kraji.

Projekt částečně řeší počet žáků s nedokončeným vzděláním. Předčasné odchody přispívají k reprodukci chudoby a sociálního vyloučení; ve svém důsledku k socioekonomickému propadu celé komunity.

Co je cílem projektu?

Cílem je celkově zlepšit složitou životní situaci dospívajících a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním na území ORP Plzně, a to skrze dílčí cíle:

Prostřednictvím programu individuální podpory pro dospívající a jejich rodiny zajistíme:

identifikaci ohroženého mladistvého, zmapování jejich situace a situace rodiny, jejich potřeb, tím pomůžeme předcházet jejich socioekonomickému propadu a to u 64 osobám z CS (52 dospívajícím a 12 pečujícím osobám)

snížíme riziko předčasného odchodu ze vzdělávání a zvýšíme počet osob ze sociálně znevýhodněného prostředí v sekundárním školství, a to u přibližně 32 dospívajících

Prostřednictvím programu sociálního výcviku pro dospívající ohrožené rizikovým chováním:

Se sníží rizikové jednání u 56 dospívajících starších 13 let

Zapojením 26 pečujících osob do programu společně s dospívajícím dojde ke zlepšení podmínek dospívajícího a pozitivní změně v jeho chování či prospěchu.

Pomocí motivačních aktivit a podpůrných opatření:

56 ohroženým dospívajícím z CS bude umožněno kvalitně trávit čas a rozvíjet své dovedností

V rámci podpůrných opatření dojde k pomoci přibližně 21 dospívajícím osobám, kterým se tím z části zlepší podmínky pro funkční rodinné a vzdělávací prostředí.

Identifikace, udržení a posílení sítě aktérů mezioborové spolupráce a posílení frekvencí kontaktů s klíčovými aktéry podpůrné sítě v rámci ORP Plzeň.

Pomocí dobrovolnictví se prohloubí dostupná podpora v náročných situacích mladistvých a zvýší se jejich školní úspěšnost.

O průběhu poskytování služeb jsou vedeny individuální záznamy v databázi Arum. Jejich součástí je stanovení konkrétních cílů a výstupů spolupráce, včetně jejich průběžného a konečného zhodnocení. Vyhodnocení těchto cílů bude součástí závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Celkem bude podpořeno 146 osob, z čehož 54 osob z CS získá nadbagatelní podporu.  

Autor: ČVT

Související články