ŽIJEME A POMÁHÁME V CHOMUTOVĚ

Publikováno: 17. 4. 2023 Doba čtení: 3 minuty
ŽIJEME A POMÁHÁME V CHOMUTOVĚ
© Foto: archiv

Projekt se zaměřuje na zmírnění dopadů sociálního vyloučení v Chomutově prostřednictvím terénních programů (TP), dluhového poradenství (DP) a mediace ve zdraví (MVZ). CS jsou osoby sociálně vyloučené či soc. vyloučením ohrožené včetně lidí v okolních věznicích. Záměrem projektu je zlepšení životní situace včetně oblasti zdraví obyvatel díky službám vedoucím k zapojení klientů do společnosti včetně trhu práce. TP: podpořeno 236 osob, DP: podpořeno 75 osob, MVZ: podpořeno 70 osob.

Název projektu CZ: Žijeme a pomáháme v Chomutově

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000981

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

Dle analytické části Plánu sociálního začleňování (Chomutov, 2022 – 2026) (https://mesto.chomutov.cz/sites/default/files/2022-08/plan-socialniho-zaclenovani-chomutov-2022---2026_0.pdf) je statutární město Chomutov místem, jež v rámci posouzení míry sociálního vyloučení v Ústeckém kraji výrazně převyšuje „Index sociálního vyloučení“ za celý kraj o 7,3 bodu. Dle objektivních kritérií, podle kterých se hodnota Indexu stanovuje, patří SM Chomutov mezi obce výrazně zatížené soc. vyloučením. Dle pouhého počtu vyplacených dávek hmotné nouze je možné vysledovat, jaké oblasti města se dají považovat za ty, které obývají osoby soc. vyloučené či soc. vyloučením ohrožené (CS projektu). Tento fakt ovšem neznamená, že aktivity projektu se budou realizovat pouze v těchto lokalitách a pouze pro jejich obyvatele. Služby budou dostupné obyvatelům celého města. Předpoklad je takový, že nejvíce účastníků bude obývat právě tato sídliště (dle PSZ se jedná o ulice Písečná, Kamenná, Dřínovská, Březenecká, Jirkovská, ad). Typická je pro tyto lokality vysoká míra nezaměstnanosti, nízká hodnota vzdělání, předluženost obyvatel, zhoršený přístup ke službám a zdravotní péči. Dále rizikové chování zejména u mladých lidí, kriminalita a snížený pocit bezpečí. Dle Vstupní analýzy ke SPSZ statutárního města Chomutova 2017-2020 pocit ohrožení obyvatel sídlišť stále vzrůstá a zvyšuje se i napětí mezi majoritními a romskými obyvateli (https://www.chomutov-mesto.cz/?download=_/i.000820/vstupni-analyza-ke-strategickemu-planu-socialniho-zaclenovani-statutarniho-m-sta-chomutova-2017---2020.pdf). Hlavními řešenými problémy jsou sociální vyloučení či ohrožení tímto vyloučením a vzrůstající sociální napětí mezi nízkorozpočtovou částí obyvatel s ostatními obyvateli Chomutova, dále rizika recidivy u obyvatel páchajících TČ a rizikové chování narušující společenské normy u mladých lidí, v neposlední řadě se jedná o zanedbávání zdravotní péče. Projekt se podílí na řešení těchto problémů přímou prací s klienty.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je stabilizace, případně zlepšení životní situace osob z CS v Chomutově formou přímé práce s klienty. Dosažením tohoto cíle se naplní opatření Plánu sociálního zabezpečení (Chomutov 2022-2026).

Jedná se o 4.2.7 „Od roku 2023 bude služba Terénní programy poskytována v posíleném týmu o 2 nové pracovníky.“ (KA 1 naplní opatření 2,0 úvazky terénních pracovníků a 230 podpořenými osobami). Opatření 3.1.2 „Od roku 2023 vznikne a bude zajištěna služba dluhového poradce“ (KA 2 naplní opatření 1,0 úvazkem a 75 podpořenými osobami). Opatření 5.1.1 „Od roku 2023 budou zajištěny služby v oblasti zdravotně sociální prevence“ (KA 3 naplní opatření 1,0 úvazkem a 75 podpořenými osobami).

Obecného cíle bude dosaženo naplňováním dílčích cílů projektu vázaných na jednotlivé KA (1-3).

Dle metody SMART jsme u jednotlivých KA definovali tyto cíle:

KA1, ve které bude podpořeno 230 osob, min. 36 osob stabilizuje, zlepší či vyhledá nové bydlení, min. 18 osobám bude zprostředkováno zaměstnání a min. 36 osob se naučí jednat s institucemi

KA2, ve které bude podpořeno 75 osob, min 10 osob podá insolvenční návrh, 15 osob podá žádost o splátkový kalendář, u 30 osob bude detailně zmapovaná příčina zadlužení.

KA3, ve které bude podpořeno70 osob, 9 osob se registruje u obvodního lékaře, u 9 osob dojde ke zlepšení situace v oblasti péče o zdraví, u 9 osob dojde ke zprostředkování potravinové pomoci.

Autor: čvt

Související články