Zpřístupnění pro osoby se zdravotním postižením: technická pracovní skupina se poprvé sešla v Kambodži

Publikováno: 28. 6. 2022 Doba čtení: 5 minut
Zpřístupnění pro osoby se zdravotním postižením: technická pracovní skupina se poprvé sešla v Kambodži
© Foto: Agile Development Group

V Kambodži tvoří osoby se zdravotním postižením 2 až 9,5 % celkové populace. Tato skupina je ekonomicky znevýhodněna oproti ostatním občanům, a to zejména v přístupu k formálnímu vzdělávání nebo technickému a odbornému vzdělávání a přípravě (TVET). Jednou z překážek je také přístup k důstojným pracovním příležitostem.

Projekt "Toward Inclusive Employment for People with Disabilities" (Směrem k inkluzivnímu zaměstnávání osob se zdravotním postižením) je společně realizován společnostmi Člověk v tísni a Agile Development Group financován českou vládou prostřednictvím České rozvojové agentury, s cílem přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Phnompenhu v Kambodži, což je v souladu s vládním cílem 4 (Kvalitní vzdělávání). Projekt podpoří inkluzivní vzdělávání tím, že se zaměří na poskytování technické podpory pro rozvoj nových postupů inkluzivního vzdělávání a školení školitelů, jakož i na technickou pomoc školicím střediskům. Spolu s tím bude školicím střediskům poskytnuto také moderní a k osobám se zdravotním postižením vstřícné vybavení, aby byl školicí program pro osoby se zdravotním postižením přístupný a bezpečný. V poslední fázi projektu bude podpořen program podnikatelské inkubace a podnikání. 

Tento projekt, jehož realizace byla zahájena koncem loňského roku, potrvá do roku 2023. Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu je vytvoření technické pracovní skupiny (TWG), která bude pracovat na pokynech pro inkluzivní vzdělávání. Nedávno se nám pod vedením skupiny Agile Development Group podařilo zahájit vůbec první TWG, což se uskutečnilo 23.-24. května 2022. Cílem této aktivity je provést důkladné posouzení a ideové zhodnocení osvědčených postupů v oblasti inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením v kambodžském kontextu a získat praktické poznatky o tom, jak překonat překážky inkluzivního programu TVET pro tuto příslušnou skupinu, a to za účasti příslušných zástupců vlády, institucí TVET, zástupců organizací občanské společnosti a skupin osob se zdravotním postižením. 

Na tomto prvním setkání máme tu čest být přítomni spolu s Em Chan Makara, státní tajemník Ministerstva sociálních věcí, veteránů a rehabilitace mládeže a generální tajemník sekretariátu Rady pro zdravotně postižené, pan Ian Jones, výkonný ředitel a technický poradce Agile Development Group, a paní Barbora Žáčková, vedoucí rozvojového oddělení Velvyslanectví České republiky v Kambodži. Vedle výše uvedených zástupců jsou přítomni také zástupci příslušných vládních institucí, institucí TVET, skupin osob se zdravotním postižením a příslušných organizací občanské společnosti.

Během úvodního projevu J. E. Em Chan Makara zdůraznil závazek kambodžské královské vlády zvýšit přístup osob se zdravotním postižením ke vzdělávání v oblasti TVET. Dodal: „Kromě opatření národní politiky královská vláda povzbuzuje a podporuje zaměstnavatele, vzdělávací instituce, instituce odborného vzdělávání a přípravy, které poskytují příležitost osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám získat vzdělání, odbornou přípravu, dovednosti a budování kapacit v oblasti komunikace prostřednictvím školení vedoucích pracovníků, budování sebedůvěry a profesní orientace.“

Při posuzování překážek inkluzivního vzdělávání v oblasti TVET pro osoby se zdravotním postižením využíváme pro tento proces přístup "Human-Centered Design", který pomáhá realizátorům projektu formulovat řešení, která zahrnují lidskou perspektivu prostřednictvím budování empatie s našimi cílovými skupinami, vytváření řady nápadů založených na jejich skutečných zkušenostech, vytváření prototypů, sdílení našeho pracovního postupu s lidmi, pro které navrhujeme, a v neposlední řadě uvádění řešení, která splňují potřeby našich uživatelů, jimiž jsou osoby se zdravotním postižením.

„Když poslouchám, jakým problémům čelí lidé se sluchovým postižením, cítím se ohromeně. Když si myslíme, že náš život je těžký, představte si teď, že žijeme s postižením a nemůžeme vyjádřit své pocity," říká zástupce Rady pro zdravotně postižené během své prezentace.

Za účelem shromáždění skutečných zkušeností a obav osob se zdravotním postižením byly mezi účastníky vytvořeny skupinové diskuse, jejichž cílem bylo zmapovat empatii a definovat překážky inkluzivního TVET, kterým jednotlivci osobně čelí. Spolu s určitými definovanými překážkami byli účastníci také požádáni, aby navrhli řešení každého problému, který uvedli.

Náš projekt se neomezuje na určité typy postižení. Podporujeme všechny osoby s horním, dolním, zrakovým a sluchovým postižením a díky jejich účasti na setkání technické pracovní skupiny jsme schopni identifikovat, jaké jsou nejčastější překážky, se kterými se každý z nich potýká, a dát je do základu našich nově navrhovaných osvědčených postupů pro program TVET pro osoby se zdravotním postižením. 

Díky tomu jsme mohli vypracovat soubor doporučení pro osvědčené postupy v oblasti inkluzivního technického a odborného vzdělávání a přípravy (TVET) pro osoby se zdravotním postižením.

● Zvyšování povědomí o inkluzi osob se zdravotním postižením: Školení je potřebné pro všechny pracovníky v oblasti TVET, aby byli schopni porozumět lidem se zdravotním postižením, přiměřenému přizpůsobení a zmírnění sociální diskriminace

● Přístup k informacím: Informace o kurzech TVET a/nebo možnostech zaměstnání po ukončení vzdělávání je třeba inzerovat a šířit prostřednictvím různých médií, včetně sociálních médií (Facebook, Youtube, webové stránky, telefonní aplikace), rozhlasu, televize, letáků atd., kde je třeba zajistit přístupnost (znakový jazyk, titulky, přesný a stručný jazyk). Kromě toho lze provádět osobní/osvětové aktivity prostřednictvím distribuce informací obci/komunitě, organizaci zdravotně postižených (DPO), organizacím občanské společnosti, rodinám osob se zdravotním postižením.

● Zajištění fyzické dostupnosti: Je třeba zajistit, aby infrastruktura v institucích umožňovala lidem se všemi druhy postižení přístup, vstup a pohyb, např. hmatové dlažby, značení, nájezdových ramp, výtahů, přístupných toalet, úpravy sedadel pro osoby s nižším postižením atd.

● Připravenost na zaměstnání pro studenty se zdravotním postižením: Kariérní poradenství je pro studenty se zdravotním postižením potřebné, aby byli připraveni na zaměstnání. Pro osoby se zdravotním postižením je zapotřebí průběžná odborná příprava a budování schopností (měkkých i tvrdých dovedností), aby se neustále vzdělávaly a držely krok s vyvíjejícím se trhem práce.

Na základě podkladů získaných od TWG budou TVET pracovníci dále školeni v osvědčených postupech, aby se zajistilo, že budou mít potřebné dovednosti, znalosti a porozumění a že jejich kurzy budou přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Do budoucna budou projektové výbory pracovat na identifikaci středisek TVET, která mohou tyto nové pokyny začlenit, upravit své prostory a vybavení tak, aby mohly přijímat osoby se zdravotním postižením, a dále s námi spolupracovat až do ukončení projektu "Směrem k inkluzivnímu zaměstnávání osob se zdravotním postižením".

Autor: Sophika Kun, Člověk v tísni Kambodža

Související články