Olomoucký kraj: Individuální poradenství a komunitní práce

Olomoucký kraj: Individuální poradenství a komunitní práce

Člověk v tísni poskytuje individuální poradenství, jehož posláním je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivců dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem je terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si sami. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly v oblasti svých práv a povinností. Nabízíme také profesní poradenství, které je určeno mladým lidem hlášeným na úřadu práce. Pomáháme jim k prohlubování kompetencí, které jsou při hledání práce potřebné. Další službou, kterou poskytujeme je komunitní práce. Komunitní pracovník působí v dané lokalitě a nejprve se musí nejprve seznámit s místními obyvateli, získat si jejich důvěru a začít spolupráci s místními institucemi.

Člověk v tísni poskytuje individuální poradenství v obcích ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Uničov, ORP Prostějov, dále pak v Přerově, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou, Hranicích a na Jesenicku. Posláním je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivců dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem je terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky pomoci si sami. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovaly v oblasti svých práv a povinností.

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti klienta. Cílem služby je návrat ohroženého člověka do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod. Kromě toho nabízíme profesní poradenství, které je určeno mladým lidem hlášeným na úřadu práce. Pomáháme jim k prohlubování kompetencí, které jsou při hledání práce potřebné.

Další nabízenou službou je komunitní práce. Jde o dlouhodobou metodu sociální práce, jejíž výsledky nemusí být zpočátku patrné. Komunitní pracovník v lokalitách se musí nejprve seznámit s místními obyvateli, získat si jejich důvěru a začít spolupráci s místními institucemi. Teprve potom lze podpořit vztahy s majoritou tím, že komunitní pracovník zprostředkuje vzájemnou komunikaci a facilituje jednání se zainteresovanými institucemi (samospráva obce, škola, aj.) o činnostech a opatřeních vedoucích ke změně.

terénní sociální práce

Službu nabízíme v ORP Olomouc, ORP Uničov, ORP Litovel a ORP Prostějov, dále pak v Přerově, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou, v Hranicích a na Jesenicku. Terénní pracovníci dochází do bydliště klientů v předem domluveném čase, v pracovních dnech od 8 do 16:30 hodin. V případě potřeby lze využít možnosti setkávat se v konzultační místnosti na níže uvedených adresách. Součástí služby jsou i doprovody na úřady a do dalších institucí.

Kapacita: max. 20 klientů na 1 pracovníka, věk: 16 a více let.

V Olomouci nás najdete na adrese Litovelská 14 (nedaleko tram. Šibeník), bez předchozího objednání každý čtvrtek od 8:00 do 12:00.

V Prostějově nás najdete na adrese Rostislavova 26, bez předchozího objednání každou středu od 8:00 do 12:30.

V Přerově nás najdete na adrese Komenského 15, bez předchozího objednání každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00.

V Jeseníku nás najdete na adrese Gogolova 2, bez předchozího objednání každou středu od 8:00 do 12:00. 

Pracovní poradenství

Pracovní poradenství poskytujeme pouze na Jesenicku. Pracovní poradci motivuj í osoby ke změně v oblasti zaměstnávání, odborně je podporuj í a poskytují jim pomoc při návratu na trh práce, a to prostřednictvím identifikace a rozvoje dovedností, jejich cíleným rozvojem, plánováním kroků a jejich vyhodnocováním a pomoc při hledání zaměstnání. Součástí pracovního poradenství je také podpora při hájení práv osob směřující k udržení se na trhu práce.

Kapacita: max. 10 klientů na pracovníka, věk: 15 a více let.

V Jeseníku nás najdete na adrese Gogolova 2, bez předchozího objednání každou středu od 8:00 do 12:00. 

komunitní práce

Většinu našich služeb poskytujeme individuální formou a bývají zaměřeny na jednotlivce nebo rodinu. V místech kde působíme, se ale objevují i témata a potřeby, které jdou nad rámec potřeb jednotlivců i rodin. Jsou společné pro obyvatele jednotlivých domů, traktů, ulic. Právě tady vzniká prostor pro další formu podpory - pro komunitní práci.

Jedná se o dlouhodobě působící metodu sociální práce zaměřenou na komunitu lidí spojených tématem, se kterým si nedokáží poradit sami a které přesahuje rámec individuální práce. Celý proces stojí na lidech a jejich potenciálu, který se komunitní pracovníci snaží posilovat k dosažení společného cíle. Témata k řešení identifikují samotní lidé. Komunitní práce směřuje k vyvolání a podpoře změny v rámci místního společenství. Jejím hlavním cílem je aktivizace lidí, rozvoj jejich kompetencí a přebírání osobní zodpovědnosti za sebe i své okolí.

Hlavními znaky komunitní práce jsou:

- vlastnictví/držení cíle (komunita definuje společné cíle a potřeby)

- vlastnictví procesu a výsledků (komunita určuje proces a postupy)

- participace (komunita se aktivně podílí na řešení)

Podporování pozitivních změn ve vyloučených lokalitách by se neobešlo bez spolupráce s neziskovými organizacemi, úřady a politiky, sociálními pracovníky a dalšími zainteresovanými aktéry. Komunitní pracovníci pomáhají zprostředkovat kontakt mezi obyvateli a jednotlivými subjekty tak, aby se komunikace oprostila od předsudků, získaných postojů bezmoci, rezignace, frustrace, obav a vznikl bezpečný prostor pro podnětnou diskusi a konstruktivní spolupráci. I když se nejedná o sociální službu, komunitní pracovník může pomoci lidem s jejím zprostředkováním skrze terénní pracovníky, dluhové poradce ad. 

PŘÍKLAD Z PRAXE
Při rozhovorech s obyvateli domů, kde pracuji, se objevilo téma sklepů, které obyvatelé dvou chodů řeší přes dva roky. Upozorňovali na to, že platí nájemné za sklepy, ke kterým nemají přístup. Předchozí komunitní pracovnice se spolu s obyvateli snažila situaci řešit s technickým správcem – úřednicí, která má městské byty na starosti. Nikdy ale nedošlo ke změně. Problém jsem viděl v neexistenci záznamů o podaných podnětech obyvatel, postupech jednání a jejích výsledcích. Obyvatelům jsem vysvětlil, že pokud podají žádost oficiální cestou v písemné podobě, musí k ní dostat poté vyjádření. Vytvořili jsme individuální žádosti o vrácení nájemného, ve kterých každý obyvatel popsal svou situaci a důvody, proč o vrácení nájmu žádá a jak situaci řešil v minulosti. Na základě evidenčního listu jsme společně vypočítali cenu nájmu za sklep za období, kdy k němu neměli přístup. S prvním klientem jsme podali žádost vedoucí oddělení bytové správy, a její podání si nechali potvrdit. Vedoucí nám sdělila, že do 30 dní přijde vyjádření k žádosti. Hladký průběh podání žádosti motivoval další obyvatele, kteří začali žádosti podávat také. Po podání žádosti třetím klientem se bytový odbor rozhodl, že nájemné vrátí plošně všem poškozeným obyvatelům. Jedná se o příklad, kdy jsme po předchozích neúspěšných jednáních našli způsob, jak sami obyvatelé mohou způsobit změnu nevyhovujících podmínek. Přesně o tom komunitní práce je – hledat způsoby řešení komunitou s využitím jejích zdrojů a vnějšími aktéry - tak aby se posilovaly kompetence lidí uvnitř komunity. 

 Ve vyloučených lokalitách se kromě komunitní práce věnujeme i neformálnímu vzdělávání a volnému času dětí a mládeže. Jako nástroj používáme sport a v něm metodu fotbal3, která je v ČR rozvíjena projektem Fotbal pro rozvoj. Volnočasová aktivita běží od srpna 2018 a je otevřena i lidem žijícím mimo vyloučené lokality. Podporujeme i další volnočasové aktivity vycházejí ze zájmu členů místních komunit (vaření, rukodělné dílny)Komunitní práci realizujeme v současné době v Přerově ve dvou vyloučených lokalitách na ulicích Kojetínská a Husova. Snažíme se obyvatele těchto lokalit motivovat k hledání vlastních cest řešení problémů a vylepšování podmínek k životu nejen v místních komunitách, ale i ve většinové společnosti. Naše práce je podpořena Radou vlády ČR, Městem Přerov a Olomouckým krajem.

Kapacita: neomezená, věk: 0 – 100let 

Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme