Obavy z budoucnosti kvůli změně klimatu má více než 70 % mladých lidí. Přejí si, aby ČR snižovala emise skleníkových plynů, ukázal průzkum

Obavy z budoucnosti kvůli změně klimatu má více než 70 % mladých lidí. Přejí si, aby ČR snižovala emise skleníkových plynů, ukázal průzkum

22. 9. 2021

Za závažný problém považuje změnu klimatu více než čtyři pětiny mladých lidí ve věku 15–20 let. Řada z nich prožívá ve vztahu k této problematice a vyhlídkám na budoucnost intenzivní bezmoc, strach či smutek, ale také deprese. Průzkum, který připravila Katedra environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity v Brně a organizace Green Dock, z.s. (Jan Krajhanzl a jeho tým) ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se věnuje postojům dvou nejmladších věkových skupin: 1. skupina 15-20 let, 2. skupina 21-35 let. Z výsledků šetření vyplynulo, že zatímco věková skupina 21–35 let v mnohém kopíruje postoje zbytku společnosti (viz České klima 2021), nejmladší věková skupina se v některých postojích liší.  

Podle názoru nejmladší generace, budou děti, které se rodí v těchto letech, žít v horším světě, než ve kterém žijeme nyní. Myslí si to 67 % z oslovených ve věku 15–20 let. „Mladí lidé prožívají tváří v tvář změně klimatu silněji než starší generace pocity bezmoci, strachu nebo smutku,” popisuje pocity nejmladší generace vedoucí výzkumného týmu Jan Krajhanzl. “Více než ostatní ale podporují různé klimatické protesty a sami se častěji občansky angažují. Na druhou stranu se méně zapojují do ochrany klimatu ve svých domácnostech a méně než ostatní se považují za ochránce přírody a ekology,“ upřesňuje jejich postoje k zmírnění dopadů změny klimatu.

Přestože se sami tolik neztotožňují s rolí ochránců přírody, považují za důležité, aby Česká republika snižovala své emise skleníkových plynů bez ohledu na emise jiných zemí (67,4 % souhlasí s tím, aby ČR přijala opatření proti změně klimatu). Nadpoloviční většině dotazovaných (52 %) se nelíbí životní způsob současné společnosti.

Velké obavy mají dotazovaní z toho, že změna klimatu negativně ovlivní život budoucích generací (83 %), v důsledku nemožnosti tento trend změnit pociťují mladí lidé významněji bezmoc. „V situaci, kdy každý desátý mladý člověk uvádí, že prožívá změnu klimatu s extrémně negativními pocity, je nejvyšší čas zpozornět. Takový signál by rozhodně měla slyšet jak politická reprezentace, která nese zodpovědnost za emise České republiky, tak vyučující, kteří jsou s mladými lidmi v bezprostředním kontaktu. Je to také výzva pro všechny v médiích a neziskových organizacích, kteří se ke změně klimatu vyjadřují, aby více než zoufalství vyvolávali odhodlání, více než katastrofy ukazovali cesty k řešení klimatické krize," upozorňuje Jan Krajhanzl.

Mladí lidé by měli získat sebedůvěru pro boj se změnou klimatu

Věková skupina 15 – 20 se výrazně více než zbytek společnosti občansky angažuje a akceptuje různé formy protestů za ochranu klimatu. U starších respondentů je toto přijímáno s větší mírou kontroverze. Mladí lidé zároveň očekávají, že se do ochrany klimatu aktivně zapojí aktéři veřejného života. Očekávají aktivní podporu od ministerstva životního prostředí, vlády, politiků, ale i od médií, neziskových organizací nebo škol. Pouze 25 % mladých lidí si myslí, že jim dnes školy pomáhají s rozvojem jejich dovedností a kompetencí jako je respekt, ověřování si informací, odpovědnosti, spolupráce, pochopení propojenosti mezi domácím a celosvětovým děním nebo zapojení do ochrany životního prostředí.

"Je potřeba, aby mladí lidé na všech typech škol získávali oporu nejen v práci s aktuálními a ověřenými informacemi o klimatické změně, dokázali rozpoznat její příčiny i projevy i v místě, kde žijí, ale také oporu v tom, jak pracovat s náročnými emocemi a aby dostávali prostor pro pěstování sebedůvěry, že dokáží přispět k jejímu řešení. Je skvělé, že někteří učitelé to už dělají.“ říká Veronika Endrštová, metodička globálního vzdělávání y Člověku v tísni.

Průzkum veřejného mínění o postojích mladých lidí v ČR ke klimatu České klima 2021 vznikl za finanční pomoci organizace Člověk v tísni z grantu EU. Doplňuje rozsáhlý reprezentativní výzkum veřejného mínění, který podrobně zkoumá vztah obyvatel České republiky ke změně klimatu a jeho ochraně.

Výzkumné zprávy najdete zde:


Kontakt:

Tomáš Chabada (FSS MUNI): +420 773 107 789

Veronika Endrštová (Člověk v tísni): +420 603 944 435

Jakub Zelený (Člověk v tísni): +420 773 743 665 

Autor: Člověk v tísni