Klimatická odolnost

Klimatická odolnost

© Foto: Tereza Hronová

Zvyšování kvality života světové populace je spojeno se stále vzrůstajícím nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Planeta se snaží držet krok s nárůstem průměrné globální teploty a četností extrémních povětrnostních jevů, které mění ekosystémy po celém světě. Změna klimatu navíc nejvíce dopadá na nejchudší obyvatele světa, z nichž mnozí nemají dostatek prostředků, aby se současné klimatické realitě přizpůsobili.

Naší úlohou při řešení změny klimatu je zvýšit odolnost lidí zranitelných vůči měnícímu se klimatu a zhoršování životního prostředí skrze řešení, která jsou v souladu se zásadami zeleného růstu a cirkulárního hospodářství, snižováním emisí skleníkových plynů a zachycováním/ukládáním uhlíku. V místech, kde působíme, jsou emise skleníkových plynů na osobu výrazně nižší, než je celosvětový průměr. Přesto je mnoho z těchto lidí neúměrně postiženo nepříznivými dopady změny klimatu. Zaměřujeme se proto na kvalitní adaptační programy, do kterých začleňujeme i zmírňování dopadů.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Zlepšení potravinové bezpečnosti a výživy: zde uplatňujeme systémový přístup k živobytí s cílem zlepšit potravinovou a výživovou bezpečnost v oblastech ohrožených změnou klimatu. Tento přístup znamená analýzu základních příčin chudoby a nedostatečné výživy, využití genderové perspektivy k identifikaci problémů, kterým cílová skupina čelí, a využití participativního procesu k identifikaci příležitostí a potenciálních řešení. Přístupy v rámci této tematické oblasti mohou zahrnovat podporu diverzifikace zdrojů obživy, jako je zpracování potravin a jejich uvádění na trh, oddlužení a vytvoření vazeb na služby sociální ochrany a podporu stávajících zemědělských zdrojů obživy.

WASH (voda, sanitace a hygiena) odolná vůči klimatickým změnám: zde jsou podporována technologická řešení v oblastech ohrožených změnou klimatu (např. suchem a záplavami) prostřednictvím lepší správy a odpovědnosti poskytovatelů služeb. Klíčovými složkami tohoto přístupu jsou posouzení zranitelnosti vůči klimatu zahrnující analýzu dynamiky GESI, uplatňování standardů Člověka v tísni pro WASH programy a participativní výběr vhodných řešení odolných vůči změně klimatu.

Klimaticky chytrá energetická řešení: lepší energetická účinnost mimo síť ke snížení nákladů domácností nebo technologie čisté energie ke snížení znečištění ovzduší v domácnostech a opatření, která přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů.

Produktivní a klimaticky odolná krajina: zde se zabýváme zhoršováním životního prostředí a změnami půdy, vody a dalších zdrojů, na nichž jsou lidé závislí, například v oblasti zemědělské produktivity, způsobenými změnou klimatu. Analýza geohazardů spolu se stávajícími zemědělskými postupy a způsoby obživy je zásadní pro zajištění komplexního řešení, které ochrání komunity před dopady přírodních katastrof. Zvyšuje zemědělskou produktivitu, živobytí a potravinovou bezpečnost. Naše reakce v rámci této tematické oblasti zapojuje všechny klíčové zúčastněné strany a naše přístupy zahrnují systémy včasného varování, klimaticky inteligentní zemědělství a techniky řízení přírodních zdrojů.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky