Proč radíme i lidem ve věznicích, jak vyřešit své dluhy?

Publikováno: 7. 2. 2024 Doba čtení: 6 minut
Proč radíme i lidem ve věznicích, jak vyřešit své dluhy?
© Foto: Matthew Ansley

Dluhy za náklady trestního řízení, neschopnost platit náhradu škody poškozenému, nemožnost nalézt zaměstnání, dosáhnout na stabilní bydlení či získat dávky státní sociální podpory... Dle statistik Vězeňské služby České republiky je vysoká míra zadluženosti významnou příčinou páchání trestných činů i jejich recidivy. Odsouzeným po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody vysoké dluhy často znemožňují zařadit se do běžné společnosti. Ocitají se v bludném kruhu páchání trestné činnosti, která se pro ně stává východiskem k získání finančních prostředků.

Tuto skutečnost potvrzují i výzkumy Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, dle nichž jsou největšími překážkami úspěšného začlenění odsouzených osob do běžné společnosti finanční problémy, nemožnost nalézt legální zaměstnání a stabilní bydlení. Ačkoli obecně kriminalita dle policejních statistik klesá, recidiva naopak narůstá. Naše dluhové poradenství osobám, které se dopustily protiprávního jednání, směřuje ke snížení jejich dluhové zátěže, a tím zvýšení pravděpodobnosti jejich sociálního začlenění.

Martin je ještě ve vězení, dluhy ale začal řešit už teď

S Martinem jsme začali spolupracovat v době jeho výkonu trestu odnětí svobody v liberecké věznici v květnu 2023. V průběhu spolupráce si Martin vyřídil několik odkladů splácení dlužných částek, aby se tak zamezilo exekučnímu vymáhání,“ popisuje jeden klasický klientský příběh dluhová poradkyně Iva Janusová.

„Martin je v rámci výkonu trestu dlouhodobě pracovně zařazen a nemá vyživovací povinnosti. Po úspěšném zmapování dluhů se podařilo podat návrh na oddlužení již v průběhu výkonu trestu. V současnosti běží lhůta pro přihlášení věřitelů do insolvenčního řízení, v přihláškách jsou některé závazky promlčené, Martin je bude popírat a dále nic nebrání tomu, aby Krajský soud Martinovi oddlužení schválil,“ přibližuje.

„Propuštěn bude Martin letos v červenci. Následně bude jeho hlavním úkolem najít si stabilní bydlení a zaměstnání, aby mohl proces oddlužení úspěšně pokračovat,“ líčí průběh optimisticky vyhlížející spolupráce Iva Janusová.

Zadlužení je rizikovým faktorem pro pracovní uplatnění, neboť dlužník je vystaven vysokému stresu z nárůstu dluhu a tlaku věřitelů. Pohledávky často nelze řešit smírnou cestou či domluvou na pozdějším splacení. Jedná se o situace, které vyžadují odbornou radu, analýzu problému a aktivní obranu. Zadlužení také hůře získávají přístup k stabilnímu bydlení např. skrze městské byty. Výpočet sociálních dávek také nijak nezohledňuje reálnou zadluženost žadatele o dávku.

Nejrizikovější období je po propuštění

Pro dlužníky, kterým je schváleno oddlužení již v době výkonu trestu odnětí svobody, je nejrizikovější období po propuštění. Často se stává, že se jim nedaří najít zaměstnání tak rychle a snadno, jak by si představovali. Především klienti, kteří byli ve výkonu trestu několik let, nemají dostatečnou kvalifikaci, je jim více jak 50 let, nedokážou se zorientovat na trhu práce a bez podpory rodiny se často ocitají v bezvýchodné situaci. Možností řešení je v jejich případě oddlužení pozastavit a po stabilizaci situace následně v oddlužení pokračovat. Často se ale nepodaří s klientem udržet kontakt.

„Především při neočekávaném propuštění na podmínku je pouze na klientovi samotném, zda projeví iniciativu a ozve se. Pokud odjede mimo Liberecký kraj, mohu mu předat kontakty na dluhové poradce v místě jeho bydliště, nebo s ním můžu na zakázce pracovat dál,“ říká dluhová poradkyně Vilma Lipčejová.  

Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obecně osoby trestané velmi často čelí nejistému společenskému zázemí – nemají funkční rodinné ani širší společenské vazby. Díky rodinné zátěži si často tito lidé nevytvořili zdravé občanské a pracovní návyky. Mnohdy byli v minulosti závislí na drogách a jsou tedy vysoce rizikovou skupinou – hrozí u nich, že se znovu zadluží, přijdou o stabilní příjem, opět propadnou závislosti a skončí znovu ve výkonu trestu odnětí svobody.

František je na svobodě, sehnal si práci a chce vstoupit do oddlužení

František je na svobodě po výkonu trestu. Spolupráce s ním začala v liberecké věznici v březnu 2022 a v létě téhož roku byl propuštěn na svobodu. V červenci 2023 se ozval, že by rád obnovil spolupráci a projevil zájem o vstup do insolvence, popisuje jiný klientský příběh Iva Janusová.

„František má na svobodě stálou práci, založil si datovou schránku, díky níž jsme aktualizovali dlužné částky, počkali jsme na soudní zvýšení výživného a po propočtu srážek v oddlužení a zopakování náležitostí insolvenčního řízení jsem pro něj v listopadu 2023 připravila a následně podala ke Krajskému soudu návrh na oddlužení,“ doplňuje dluhová poradkyně.

Dluhové poradenství odsouzeným směřuje k reálnému snížení dluhové zátěže, k minimalizaci nejvýznamnějších rizik zadlužení, ke zvýšení motivace řešit svou tíživou situaci. Hlavními cíli dluhového poradenství jsou zvyšování kompetencí klientů, mimosoudní i soudní řešení sporů (včetně zastavování exekucí), podávání insolvenčních návrhů, asistence v průběhu oddlužení a hledání dalších způsobů, jak snížit dluhovou zátěž, včetně řešení příjmů a nákladů. Zároveň je cílem klienta vnitřně motivovat a ovlivnit jeho rizikové vzorce chování.

Individuální konzultace s klienty ve věznici probíhají dva týdny po sobě, aby se dostalo i na ty, kteří pracují mimo budovu věznice a mění se jim pracovní směny. Není žádoucí, aby byli klienti uvolňováni z pracovní činnosti kvůli konzultacím“, vysvětluje Iva Janusová.

Individuální poradenství ve věznicích je doplňováno i skupinovými workshopy pro oslovení co nejširšího okruhu osob, které potřebují pomoci a zároveň umožňuje předat základní preventivní informace. Zaměřuje se zejména na hledání možností zamezení navyšování dluhů díky nárůstu sankčních poplatků. Součástí poradenství je také pomoc v záležitostech souvisejících s přeměnou trestu nebo s adaptací na běžný život po propuštění na svobodu.

„Semináře v liberecké věznici se staly pravidelnou součástí mojí práce. Konají se jednou měsíčně. Průměrný počet mužů na semináři je 12, což znamená 144 potenciálních klientů za rok. Z každého semináře pak o individuální poradenství projeví zájem 3 až 4 muži, což vychází ročně na 36 až 48 nových klientů,“ vysvětluje poradkyně.

Průměrná doba spolupráce v rámci dluhového poradenství je cca 10 hodin. Efektivní podpora je odborně značně náročná, proto minimálně jednou tolik času v průměru zaberou samotné přípravy další úkony poradce bez přítomnosti klienta. Poradenství ve věznicích je časově omezené i vlivem vnějších podmínek, a proto se ještě větší objem práce přesouvá mimo věznici bez přítomnosti klienta. Komunikace také probíhá vzdáleně skrze poštovní korespondenci.

„Přístup ke klientům ve věznici mám lidský a nesoudící. Snažím se jim vše vysvětlit narovinu, aby ode mě nečekali zázraky, ale aby získali relevantní a realistické informace a nabídku pomoci, jejíž využití je už pak na nich samotných,“ popisuje svoji praxi dluhová poradkyně Iva Janusová.

„Těší mne zpětná vazba, poděkování od klientů, že se jim podařilo znovu nastartovat život, vyhrabat se z průšvihů, nasbíraných za dlouhé roky. Snažím se být jim nápomocna, i když je pro ně cesta do běžné společnosti složitá a velký kus práce je na nich samotných. Podařilo se mi pomoci klientům v rámci jejich možností, odhodlání a chuti něco změnit. Loni se mi povedlo podat tři návrhy na oddlužení přímo z výkonu trestu odnětí svobody,“ doplňuje.

„Do věznice ve Stráži pod Ralskem jezdím pravidelně každý druhý pátek, většinou zde mám 8  10 domluvených konzultací. V tomto roce jsem podala 11 návrhů na oddlužení zdejším odsouzeným,“ upřesňuje Vilma Lipčejová.

V Libereckém kraji poskytujeme dluhové poradenství ve věznicích v Liberci a ve Stráži pod Ralskem. Cílem je pokračovat v navázané spolupráci s klientem i po jeho výstupu z výkonu trestu odnětí svobody a podpořit tak jeho úspěšný restart a snahu o návrat do běžného života. 

Autor: Eva Pospíšilová Kočárková

Související články