Projekt Dluhové poradenství pro Hrádecko

Publikováno: 21. 7. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Dluhové poradenství pro Hrádecko
© Foto: archiv

Projekt usiluje o zlepšení situace obyvatel hrádecko-chrastavského mikroregionu ohrožených či zasažených sociálním vyloučením. Nabízí poradenství zaměřené především na oblast dluhové problematiky, ale dotýká se i dalších problémů cílové skupiny projektu (ztráta/hledání legálního zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost; hledání/ztráta/změna bydlení; komunikace s institucemi), které se zadlužením úzce souvisejí.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014216

Název projektu: Dluhové poradenství pro Hrádecko

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Jaký problém projekt řeší?

Situace v Hrádku nad Nisou a okolí není zpracována v žádném specifickém dokumentu, který by se týkal sociálního začleňování, nicméně samotné Město Hrádek nad Nisou v plánu rozvoje i jiných dokumentech vedle potřebnosti zmapování situace zmiňuje i potřebnost rozšíření sítě sociálních služeb. Tato potřebnost zaznívá i ve strategickém dokumentu MAS Podještědí „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020“. Na tento problém by mělo reagovat podopatření, jehož cílem je „Zachování stávajících a rozšíření či rozvoj nových sociálních služeb na území MAS“. Náš projekt sice sociální službu nenabízí, nicméně program, který na Hrádecku realizujeme, míří na klienty zmiňovaných sociálních služeb a jejich nabídku doplňuje.

V době přípravy projektu využívalo sociálního poradenství poskytovaného Městem Hrádek nad Nisou 152 osob ohrožených sociálním vyloučením. Dále zde bylo nejméně dalších 40 osob ohrožených či zasažených sociálním vyloučením, které sociálního poradenství nevyužívaly.

Z údajů poskytnutých Krajským úřadem Libereckého kraje plyne, že v roce 2017 bylo v Hrádku nad Nisou vyplaceno celkem 1 388 sociálních dávek (1 047 příspěvků na živobytí, 309 doplatků na bydlení a 32 mimořádných okamžitých pomocí). Z téhož zdroje jsme také měli informace, že v Hrádku nad Nisou se v roce 2018 uvažovalo o 2 vyloučených lokalitách se 128 osobami.

Podle Mapy exekucí bylo v roce 2017 v Hrádku nad Nisou 929 osob v exekuci (což je 14,6 % všech obyvatel). V současnosti nikdo jiný kromě naší organizace v Hrádku dluhové poradenství neposkytuje.

Co je cílem projektu

Cílem projektu je zlepšit sociální situaci obyvatel Hrádku nad Nisou (hrádecko-chrastavského mikroregionu) ohrožených či zasažených sociálním vyloučením. K naplnění cíle povede program dluhového poradenství, který bude poskytovat pomoc v konkrétních životních situacích spojených s problémy z oblasti dluhů či jiných sociálních oblastí a vytvoří předpoklady k tomu, aby osoby, které poradenství využijí, do budoucna dokázaly tyto problémy řešit samostatně, byly náležitě poučeny o možnostech, které se jim nabízejí, a vybaveny potřebnými kompetencemi.

Projekt si vytyčil následující tři cíle:

  • Snížit míru zadluženosti osob žijících v Hrádku nad Nisou a okolí, a to díky tomu, že osoby zapojené do projektu své problémy v oblasti dluhů aktivně řeší.
  • Přispět ke zlepšení sociální situace osob z cílové skupiny v oblastech, které s problematikou dluhů úzce souvisejí (zaměstnání, bydlení a sociálními kontakty).
  • Vytvořit předpoklady k tomu, aby se situace u cílové skupiny zlepšovala či zůstala stabilní i do budoucna: osoby zapojené do projektu získají nové znalosti, kompetence a sociální dovednosti potřebné k samostatnému řešení potíží v oblasti dluhů či sociálního vyloučení, které jde se zadlužením ruku v ruce. U většiny zapojených osob dojde k zvýšení povědomí o tom, kde a jak své obtíže mohou řešit.
Autor: ČvT

Související články