Projekt Včas

Publikováno: 18. 6. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Včas
© Foto: archiv ČvT

Projekt reaguje na poptávku v oblasti řešení dluhové problematiky a terénních služeb na území města Liberce. Jedná se o poskytování dvou sociálních služeb a to Odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy a Terénních programů. Obě služby budou vzájemně kooperovat na řešení klientských obtíží.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007761

Název projektu: Včas

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na Strategický plán sociálního začleňování (SPZS, příloha č. 9), který byl vytvořen a schválen v roce 2016. V oblasti Terénních programů pak konkrétně na hlavní cíl: "5.2.1 Od roku 2017 zajistit poskytování terénní služby sociální prevence v přirozeném prostředí pro minimálně 500 osob z cílové skupiny. A zejména na specifický krok 5.2.1.1". V oblasti dluhové problematiky pak projekt reaguje na hlavní cíl: "5.4.1 Od roku 2017 zajistit dostupnost odborného sociálního a dluhového poradenství v celé lokalitě pro nejméně 500 lidí ročně". Zejména pak na specifický krok 5.4.1.1. V analytické části SPSZ se také oběma službám věnuje a upozorňuje na kapacitní podhodnocení těchto služeb. Viz: "Třetí a významná potřeba je zajištění sociálního poradenství a asistence v dluhové problematice. Zde je nutno počítat s jistou praxí sociálních pracovníků, jejich kvalifikaci v dluhovém poradenství je ale nutné zvýšit. Stavy v těchto službách jsou v Liberci dlouhodobě podhodnocené. Celkem se jedná o potřeby navýšení úvazků dluhových poradců, terénních pracovníků a SAS." V projektu tedy budou primárně řešeny problémy s dluhy v rámci ambulantní dluhové poradny. Nicméně zadlužení sebou může nést i další obtíže například v oblasti bydlení, zaměstnání, mezilidských vztahů. Právě proto jsme se v projektu rozhodli zkombinovat sociální služby Odborné sociální poradenství a Terénní programy. Dluhové poradenství v tomto projektu se zaměří na zpřístupnění této služby osobám s nízkými kompetencemi tuto problematiku obsáhnout a řešit. Ke zvýšení úspěšnosti v řešení dluhové problematiky, pak povede právě kombinace obou sociálních služeb, kdy Terénní programy mohou pružně reagovat na poptávku přímo v sociálně vyloučených lokalitách. Mohou efektivněji vyhledávat zájemce o služby dluhové poradny. Nicméně mohou fungovat i samostatně a působit tak preventivně. Dluhová poradna pak bude reagovat na problémy v oblasti dluhů.

Co je cílem projektu?

Projekt si stanovil tři základní cíle. Které chce řešit pomocí sociálních služeb. Každá ze služeb tak má svůj specifický cíl. Poslední cíl projektu je společný pro obě služby.

1. Sníží se míra zadluženosti osob v Liberci. A to tím, že klienti zapojení do projektu aktivně řeší své problémy v oblasti dluhů. Alespoň u poloviny zapojených klientů, tedy 69 se podaří najít řešení jejich zadlužení. Například schválením insolvenčního návrhu (cca 5 klientů), včasnou komunikací s věřiteli (cca 60klientů), zastavení exekuce (cca 10 klientů).

2. Sociální situace osob z cílové skupiny se nebude zhoršovat nebo se zlepší a to zejména v oblastech, které řeší nejvíce. Tedy hledání zaměstnání, udržení stabilních příjmů, bydlení, sociální kontakty. Alespoň 60% zapojených osob, tedy 70 klientů, aktivně přistoupí k řešení svých problémů v oblasti hledání zaměstnání (30 klientů), hledání vhodného bydlení (40 klientů), komunikace s úřady a institucemi (50 klientů). A toto řešení je v rámci projektu zahájeno.

3. Klienti projektu získají nové znalosti, kompetence a sociální dovednosti k řešení obdobných potíží i v budoucnu. Získají základní přehled o institucích a možnostech, které by jim mohli pomoci. U 15% osob, tedy 37, dojde ke zvýšení kompetencí a nemají tak potřebu opětovně vyhledávat sociální služby. A 20% osob, tedy 54 zapojených do projektu je schopno využít odpovídající návaznou sociální službu, při řešení svých problémů. Úspěšnost budeme zjišťovat v klientské databázi jednak z hodnocení spolupráce mezi pracovníkem a klientem a pak z přehledu zakázek klienta a jejich případného opakování.

Autor: ČvT

Související články