Učení za klima je učením pro budoucnost! Přečtěte si manifest Učitelů za klima

Publikováno: 5. 3. 2020 Doba čtení: 5 minut
Učení za klima je učením pro budoucnost! Přečtěte si manifest Učitelů za klima
© Foto: Pixabay.com

Přečtěte si prohlášení platformy Učitelé za klima, určené české učitelské veřejnosti, jako důležitý příspěvek do diskuse o tom, jak zahrnout jedno z nejzásadnějších témat dneška do výuky. 

Klimatická krize způsobená lidskou činností je podle naprosté většiny vědců, jež se tomuto problému věnují jednou z největších výzev, které lidstvo kdy čelilo. K jejich stanoviskům se ve stále rostoucí míře začíná přidávat i velká část řadových občanů i vlivných politiků a lidí z komerční sféry.

Jako učitelé, připravující mladé lidi pro budoucnost, považujeme za nutné je tímto složitým a závažným tématem provést. V souladu s formulacemi školského zákona a Rámcových vzdělávacích programů cítíme nutnost nejen rozšířit povědomí o faktických aspektech antropogenní klimatické krize, ale i vnímat emoce žáků spojené s případnými negativními dopady klimatické změny.

"Kreativita, kritické myšlení, spolupráce, analytické schopnosti, mediální gramotnost či občanské kompetence, ale také psychická odolnost, duševní hygiena či osobnostní rozvoj představují pravděpodobně nejdůležitější výbavu pro výzvy a nástrahy těžko předvídatelné budoucnosti."

Cílem výuky o klimatu rozhodně není vzbuzovat paniku, avšak je bláhové domnívat se, že lze tak rozdělující a závažné téma uchopit pouze čistě faktograficky bez zprostředkování možností pozitivních východisek a bez hodnotového rámce. Myslíme si proto, že je užitečné ve výuce za vhodných okolností (např. v dějepise při tématu průmyslové revoluce či v mediální výchově na příkladu fake news) zdůrazňovat kromě popisu krize také reálná řešení a adaptační strategie.

Cílem učitelů by mělo být vyvést žáky a studenty z destruktivní představy pasivní oběti budoucího kolapsu a umožnit jim nahlédnout, že demokratické společnosti mají obrovský potenciál se s krizemi vypořádat. V mladých lidech je zároveň potřeba pěstovat aktivní přístup k procesům, které se jich bezprostředně týkají, a motivovat je k účasti na řešení závažných společenských problémů.

Na základě úspěchů a pozitivních výsledků studentského klimatického hnutí a dalších občanských aktivit lze demonstrovat východiska z pozic pasivního bezmocného strachu či mechanismů popírání, které jsou častou reakcí na informace o postupu klimatické katastrofy.Učitelé by měli žákům pomáhat uvědomit si fakt, že v demokratických společnostech můžeme být všichni aktéry změny k lepšímu pomocí angažovaného občanství, což ostatně deklaruje i současný Rámcový vzdělávací program.

Výuka učitelů sdružených v platformě Učitelé za klima není zaměřena výhradně na klimatickou krizi, ale v souladu se současnými trendy ve vzdělávání formulovanými ve státní Strategii vzdělávání pro rok 2030 a deklaracemi českého kurikula, se snaží cílit na rozvíjení důležitých dovedností pro vyrovnání se s budoucností, o jejíž podobě máme v mnoha ohledech zatím jen mlhavé představy. Tím více je nutné podle vzdělávacích odborníků zaměřit se na kompetence umožňující adaptaci na dynamickou změnu, technologický vývoj, ale také nejrůznější typy krizových situací.

"Vystavovat tuto reálnou skutečnost relativizaci či stavět ji jako „věc názoru“ je podle našeho názoru nebezpečné a v rozporu se školským zákonem, který zavazuje učitele učit na základě nejnovějších poznatků vědy. Ne každý názor má stejnou váhu. Je rozdíl mezi názorem, argumentací, lží či nepravdou a omylem."

Kreativita, kritické myšlení, spolupráce, analytické schopnosti, mediální gramotnost či občanské kompetence, ale také psychická odolnost, duševní hygiena či osobnostní rozvoj představují pravděpodobně nejdůležitější výbavu pro výzvy a nástrahy těžko předvídatelné budoucnosti.

Ve svých postojích vycházíme z tradice racionality humanitních i přírodních věd a neustálé kritické reflexe lidského poznání. Na základě současných dostupných vědeckých závěrů klimatického panelu OSN (IPCC) považujeme antropogenní charakter klimatické krize za zcela ověřitelný objektivní fyzikální fakt, o jehož existenci nevidíme smysl vést diskuze.

Vystavovat tuto reálnou skutečnost relativizaci či stavět ji jako „věc názoru“ je podle našeho názoru nebezpečné a v rozporu se školským zákonem, který zavazuje učitele učit na základě nejnovějších poznatků vědy. Ne každý názor má stejnou váhu. Je rozdíl mezi názorem, argumentací, lží či nepravdou a omylem.

Na druhou stranu například klimatické předpovědi a scénáře dopadů klimatického kolapsu považujeme v souladu s vědeckými standardy za pravděpodobnostní hypotézy, o nichž lze diskutovat a které lze na základě vědecké argumentace upřesňovat. Nikdo nemůže stoprocentně předvídat budoucnost, k dispozici máme pouze matematické modely a poučené odhady.

Je proto podle nás nevhodné například prezentovat určité předpovědní modely coby nevyhnutelnou budoucnost. Zároveň se zde však otevírá prostor pro rozvoj komunikativních kompetencí či kompetencí k řešení problémů.

"Moderní pedagog nemá být garantem pravdy, nýbrž moderátorem ošetřujícím svou erudicí a kompetencemi prostor školní demokratické diskuze v mantinelech respektující argumentaci podloženou důvěryhodnými zdroji."

Konkrétní náplní platformy Učitelů za klima je především sdílení a vytváření inspirativních metodik, informování učitelské veřejnosti o vzdělávacích seminářích s tímto tématem, upozorňování na důležité události spojené s tématem klimatické změny a zprostředkování účasti odborníků a vědeckých expertů ve školách.

Jsme si vědomi možných společenských kontroverzí spojených s tématem změny klimatu, ale přesto věříme, že pedagogové by měli najít odvahu učit o palčivých tématech současnosti a zároveň být svým žákům a studentům průvodci v nelehké a komplikované společenské situaci potenciálně hrozící v nejčernějších scénářích rozvratem lidské civilizace a kolapsem zemských ekosystémů, bez nichž bude život na Zemi jen velmi obtížný, ne-li nemožný.

Moderní pedagog nemá být garantem pravdy, nýbrž moderátorem ošetřujícím svou erudicí a kompetencemi prostor školní demokratické diskuze v mantinelech respektující argumentaci podloženou důvěryhodnými zdroji. Rozhodně nechceme nikoho indoktrinovat jedinou správnou pravdou, politicky manipulovat, emocionálně traumatizovat, případně pobízet k účasti na demonstracích.

Posílit důvěru mladých lidí v možnost aktivní participace při tvorbě naší společné humanistické budoucnosti, to je jedna z klíčových vizí platformy Učitelé za klima.

Text manifestu byl publikován 4. března na webu Deník Referendum.

Zveme vás na dvoudenní seminář Klima v tísni, kde se dozvíte více o tom, proč a jak učit o klimatické změně. Hlásit se můžete do 26. března. 

Autor: Učitelé za klima

Související články