Výzkum: Migrace je v souvislosti s probíhající válkou aktuálním tématem pro většinu učitelů

Publikováno: 22. 9. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Výzkum: Migrace je v souvislosti s probíhající válkou aktuálním tématem pro většinu učitelů
© Foto: Varianty

Kromě praktického řešení dopadů příchodu velkého počtu válečných uprchlíků a jejich zapojení do českých škol má současná situace významný dopad i na to, jak čeští učitelé vnímají samotné téma migrace a jak s ním pracují. Ukazují to výsledky výzkumu, který jsme nechali provést mezi absolventy našeho online kurzu Labyrint migrace.

Výstupy z online rozhovorů a online dotazníků, které během srpna učitelům zadala společnost Perfect Crowd, mimo jiné potvrzují, že téma migrace se krátce po vypuknutí konfliktu na Ukrajině stalo důležitým pro naprostou většinu dotázaných učitelů. Před válkou se učitelé tématu většinou nevěnovali moc systematicky, spíše nárazově, dle zájmu a zaměření daného učitele. „Tématu migrace se před konfliktem věnovali zejména učitelé z velkých měst a ze škol, které už v té době řešily integraci cizinců nebo uprchlíků z jiných částí světa. Věnovali se mu více angažovaní a humanitně zaměření učitelé,“ popisuje Kristýna Brožová, koordinátorka programu Migrace v souvislostech společnosti Člověk v tísni.

Po vypuknutí válečného konfliktu se situace výrazně proměnila a téma migrace ve školách nabylo na významu i na rozsahu, který mu učitelé věnovali. Dotazovaní učitelé uváděli, že pro výuku o tématu migrace a pro zasazení konfliktu i probíhající uprchlické krize do širšího kontextu měli k dispozici materiály od ministerstva školství. Většinou však museli použít vlastní intuici, znalosti a profesionální dovednosti a postupovali případ od případu – například ve chvílích, kdy se setkali s post-traumatickým stresem u ukrajinských dětí nebo s úzkostmi u těch českých.

Učitelé: Řešíme praktické záležitosti, ale víme o potřebě zasadit téma do kontextu

Dotázaní učitelé zároveň potvrdili, že se ve školách více věnují praktickým záležitostem spojeným s příchodem ukrajinských dětí do škol. Na teoretickou výuku o tématu migrace a uprchlictví a zasazení událostí do kontextu již mají méně času a prostoru.

„Velká část učitelů si je však vědoma toho, že téma migrace je vhodné žákům zasazovat do širšího kontextu, že by jim měli zprostředkovat pohled nejen na problém uprchlictví před válkou, ale i širší pohled z hlediska globalizace a historie. Ocenili by k tomu podporu v podobě materiálů, které by jim pomohly vyučovat o migraci podrobněji v rámci jednotlivých předmětů. Nemusí jít pouze o zeměpis nebo dějepis, ale i například o dějiny umění, hodiny literatury nebo i matematiky,“ doplňuje Kristýna Brožová.

Připravili jsme krátké video s důležitým vzkazem pro všechny české děti i učitele.
Pomozte nám ho šířit dál.

Kromě podpory v dlouhodobější práci s tématem migrace by učitelé ocenili i podporu v krátkodobějších situacích – těmi jsou především práce s post-traumatickým stresem u ukrajinských žáků, ale i doporučení nebo podpora od odborníků při podpoře českých žáků, aby se u nich zmírnil dopad náročných situací spojených s probíhající válkou (ale i nedávnou pandemií koronaviru) na jejich duševní zdraví.

Jak hodnotí kurz Labyrint migrace jeho účastníci?

K samotnému kurzu Labyrint migrace více než 60 procent dotázaných učitelů uvedlo, že jim pomohl k lepší komunikaci studentů z Ukrajiny a jejich integraci do kolektivu. Kurz učitelům pomohl i otevřít téma války na Ukrajině jejich studentům. Nejčastější formou výuky, kterou učitelé o tématu migrace po vypuknutí války využívali, byly společné diskuze. Pedagogové studentům téma představovali skrze příklady v historii včetně odůvodnění a snažili se jim poskytnout objektivní pohled na téma s využitím různých zdrojů a pomůcek.

Další výstupy z výzkumu jsou:

  • 43 procent dotázaných učitelů uvedlo, že z kurzu aplikovali do své výuky mnoho poznatků. Dalších 31 procent se jimi alespoň částečně inspirovalo.
  • 71 procent účastníků kurzu aktivně předává informace o migraci svým studentům.
  • Účastníci kurzu hodnotili pozitivně online podobu kurzu a rozdělení do částí samostudia, přednášek, diskusí a supervizí. Účastníky kurzu byla velmi oceňována zejména možnost osobní konzultace konkrétních problémů.
  • O kurz projevovali větší zájem učitelé z menších měst než z těch větších, kde jsou zdroje a střediska pomoci početnější a dostupnější.

O výzkumu:
Autorem výzkumu a zpracování je společnost Perfect Crowd. Výzkum probíhal v srpnu 2022 a zadavatelem byl Člověk v tísni, o.p.s. (konkrétně Program Migrace, který si výzkum zadal v rámci projektu financovaného ze zdrojů EU „I am European: Migration Facts & Stories for the 21st century“.
Výzkum čerpal ze dvou zdrojů:
1) 5 x online focus group se 4-6 respondenty (jedna focus group s absolventy kurzu Labyrint migrace zaměřená více na hodnocení kurzu, zbylé čtyři s pedagogy 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ v Praze a městech nad 100 000 obyvatel zaměřené více na 3 – 5 výzkumnou otázku).
2) online dotazník navazující na focus group s prvky spolutvorby pro hodnocení kurzu (dotazník vyplnilo 35 respondentů).
Autor: Václav Zeman

Související články