Gruzie: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Gruzie: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: PIN Georgia

Člověk v tísni v Gruzii podporuje rozvoj aktivní občanské společnosti, která je založena na schopnosti konstruktivně zapojit místní orgány a další zúčastněné strany do řešení otázek nejdůležitějších pro místní komunity. 

Za tímto účelem se snažíme rozšířit osvědčený mechanismus místního participativního rozvoje, který spočívá v tom, že organizace občanské společnosti a další aktivní občané spolupracují s institucemi na vytváření dobrých strategií sociálního a hospodářského růstu svých obcí a regionů.

Náš přístup má dvě hlediska: Zaprvé se snažíme posílit postavení lidí a občanských sdružení tím, že jim prostřednictvím školení a kurzů poskytujeme potřebné nástroje a znalosti. Následně aktivně podporujeme dialog mezi aktéry samotnými a poskytujeme granty na podporu sociálních projektů, které jsou navrženy participativním způsobem. Podporujeme zejména mladé lidi a obce, které se snaží našít společné řešení vnitřních problémů. Přístup "učení se praxí" navíc nabádá místní instituce, aby samy více financovaly místní rozvoj a podporovaly tak budoucí soběstačnost komunit.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Vzdělávání v oblasti lidských práv formou dokumentárních filmů

Vzdělávání v oblasti lidských práv formou dokumentárních filmů

Za účelem podpory gruzínské mládeže a její organizace občanské společnosti (CSO) v oblasti prosazování a ochrany lidských práv zahájil Člověk v tísni projekt TRANSITION Programme, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Tento projekt podporuje organizace občanské společnosti ve městech Gori a Senaki. Pomocí dokumentárních filmů v rámci občanské výchovy má projekt zvýšit povědomí o lidských právech se zaměřením na mladé lidi a znevýhodněné obyvatelstvo.
Podpora trvale udržitelného rozvoje regionů

Podpora trvale udržitelného rozvoje regionů

Podpora trvale udržitelného rozvoje regionů je dvouletý projekt financovaný Evropskou komisí. Tento projekt zapojuje místní samosprávu, zástupce ministerstev, místní univerzity, skupiny odborníků (think-tanks), skupiny občanské společnosti a oblastní organizace. Cílem projektu je zlepšit schopnosti těchto činitelů co se týče strategického plánování v oblasti regionálního rozvoje a také vytvořit model partnerské spolupráce mezi regionálními, obecními a venkovskými subjekty zabývajícími se udržitelným a všestranným rozvojem regionů.
Oblastní občanské organizace jako iniciátoři ekonomického rozvoje venkova

Oblastní občanské organizace jako iniciátoři ekonomického rozvoje venkova

Projekt po všech stránkách přispívá k urychlení evropské integrace Gruzie. Zaměřuje se na posílení oblastních občanských organizací (CSO) spolu se zaváděním obsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) – jako součásti dohody o přidružení mezi Gruzií a Evropskou Unií zaváděním vnitrostátních předpisů pro malé a střední podniky (SME).

Přesto pouze malý počet gruzínských společností (podle části průzkumů pouze 6%) provozuje obchod s EU v rámci obsáhlé a komplexní zóny volného obchodu DCFTA. Místní malé a střední podniky a zejména venkovští podnikatelé s omezeným přístupem k odborným znalostem, financím a se ztíženým přístupem na nové trhy jsou nakonec nuceni se vyrovnat s předpisy stanovenými DCFTA. V tomto směru mohou místní občanská sdružení a organizace sloužit jako efektivní iniciátoři demokratického a sociálně ekonomického rozvoje venkovských oblastí. 

Projekt tedy usiluje o následující:

1/ Posílení způsobilosti Místních akčních skupin (Local Action Groups (LAGs) a dalších občanských sdružení a organizací, tak aby se staly zdrojem informací k relevantním aspektům zavádění DCFTA pro drobné a malé podniky a zemědělskými producenty v cílových oblastech jejich působení.

2/ Posílení způsobilosti Místních akčních skupin a dalších občasných sdružení a organizací tak, aby dokázaly poskytovat podporu zapojení místní venkovské populace v jejich oblasti do politického dialogu. Cílové lokality projektu jsou Imereti, Mtskheta-Mtianeti, Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Samegrelo-Zemo Svaneti, Adjara a Kvemo-Kartli.
Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Podpoře ohrožených skupin obyvatelstva se Člověk v tísni věnuje od roku 2009, kdy začal poskytovat terénní sociální služby uprchlíkům na západě Gruzie. Během projektu společnost iniciovala vytvoření standardů sociální práce, které jsou od té doby aplikovány během terénní sociální práce zacílené na tzv. vnitřně vysídlené osoby, které musely opustit domovy během konfliktu v 90. letech a kteří dodnes žijí v neutěšených podmínkách. 

V letech 2009 – 2011 navštívili vyškolení sociální pracovníci dva tisíce rodin, jimž pomáhali s vyřizováním dokumentů, s komunikací s úřady, poskytovali i psychosociální podporu a další služby v podobě zprostředkování rekvalifikačních kurzů atd.

Od roku 2012 začal Člověk v tísni spolupracovat se státním sociálním úřadem a společně poskytovat sociální služby mládeži z chudých mnohočetných a neúplných venkovských rodin, které jejich rodinná situace omezuje ve společenském uplatnění. Do konce roku 2014 sociální pracovníci navštívili a nabídli podporu 457 rodinám.

Vedle sociálního poradenství podpořil Člověk v tísni prostřednictvím sociálních podniků vznik nových pracovních míst pro mladé lidi a jejich rodinné příslušníky, a to v návaznosti na rekvalifikační kurzy zvyšující jejich účastníkům kvalifikaci. Celkem kurzy do konce roku 2014 prošlo 115 mladých lidí ze sociálně ohrožených domácností.
Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Dvouletý projekt realizovaný Člověkem v tísni (ČvT) spolu s konsorciálními partnery Prague Civil Society Center (PCSC) a Netherland Helsinki Committee (NHC) se zaměřuje na podporu občanských sdružení a nezávislých mediálních aktérů v zemích Východního partnerství – Gruzii, Moldavsku, Ukrajině a Arménii. Pro iniciativy, které pracují na zajištění měnících se potřeb obyvatelstva v regionu zasaženého konfliktem, jsou organizovány tréniky budování kapacit, školení dovedností, zlepšování provozních kapacit, zabezpečení finančních zdrojů a psychosociální podpory.  
ČvT považuje místní aktéry změny, jako jsou občanská sdružení, nově vznikající skupiny a nezávislá média, za klíčové pro zachování účinné reakce na dopady války na Ukrajině. ČvT se snaží zvyšovat kapacity organizací občanské společnosti, aby byly schopny poskytovat širší škálu inkluzivnějších služeb, a plánuje je finančně podpořit skrze granty. 
Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější sociálně-ekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu. Člověk v tísni se v rámci Programu solidarity Evropské unie pro země východního partnerství spojil s partnerskými organizacemi the Netherlands Helsinki Committee (NHC) a AFEW International. Společně pracují v několika zemích včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.
Uvědomujeme si, jak zásadní roli během pandemie a po ní hrají v těchto zemích místní organizace na podporu občanské společnosti, neziskové organizace a nezávislá média při poskytování služeb, mobilizaci komunit, zvyšování povědomí a prosazování ochrany lidských práv a občanských svobod. V rámci projektu bude Člověk v tísni s partnery podporovat tyto klíčové aktéry, aby pomohli zmírnit dopady COVID-19 na ohrožené skupiny. Ty by měly mít lepší přístup ke službám i informacím.
Člověk v tísni využije své bohaté zkušenosti právě s podporou organizací občanské společnosti, watch-dogovými programy a nezávislé lokální žurnalistiky. Partneři NHC a AFEW se specializují zejména na ochranu lidských práv v uzavřených institucích, jako jsou vězení nebo ústavy. Pomáhají tak například lidem s HIV/AIDS, tuberkulózou nebo žloutenkou. Finančně podpoříme organizace, které pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a budeme je podporovat při monitoringu, v psaní reportů, v poradenství, stanovování agendy a advokačních aktivitách.
Aktéři občanské společnosti jako hnací síly změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Aktéři občanské společnosti jako hnací síly změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Tento regionální projekt si klade za cíl podpořit nově založené organizace občanské společnosti, místní skupiny, občanské iniciativy a sociální a kulturní hnutí v jejich roli v rámci demokratických procesů v zemích jižního Kavkazu a Moldavska.
S podporou týmu, který na projektu pracuje, a kvalifikovaných facilitátorů, bude každá vybraná organizace rozvíjet svou vlastní strategii, upevňovat svou roli ve společnosti a mapovat systémové změny, které se snaží ovlivnit. Účastníci zhodnotí své vlastní kapacity a budou se moci účastnit tréninků, konzultací a studijních návštěv a využívat koučingu a stipendií jim na míru. Zároveň posílí kontakty s komunitami, svými podporovateli a dobrovolníky a budou mít možnost navázat nové kontakty s kolegy a partnery v Arménii, Gruzii, Moldavsku a dalších zemích.
Vybrané organizace budou mít navíc přístup ke zdrojům pro svůj výzkum, k rozšiřování svých odborných znalostí a budou se moci účastnit politického dialogu na místní, národní a mezinárodní úrovni. Prozkoumají, zda, proč a jak se mohou propojit se soukromým sektorem a jak efektivně, transparentně a zodpovědně organizovat a spravovat své zdroje. Nakonec budou účastníci projektu moci požádat o flexibilní financování na podporu rozvoje jejich organizace a veřejných kampaní.

 
Vzdělávání a praktické dovednosti

Vzdělávání a praktické dovednosti

Hlavní překážkou k zavedení produktivnějších zemědělských postupů v Gruzii jsou nedostatky ve znalostech současných farmářů a neatraktivnost zemědělských profesí mezi vzdělanou mládeží. Současná nízká produktivita je také částečně způsobena rozdílnostmi nároků pracovního trhu s poskytovateli vzdělání. Proto se ČvT zaměřuje na vybudování a posílení partnerství mezi poskytovateli VPD (vzdělání a praktických dovedností), soukromým zemědělským sektorem a dalšími sociálními a vládními partnery.       
    
Navíc se vyvíjí monitorovací nástroj VPD, který umožní jednotlivým stranám, zainteresovaným na koordinační platformě monitorovat změny potřeb na trhu práce. Je postaven na analýze současných potřeb VPD v oblasti zemědělství prostřednictvím formálních i neformálních kanálů, znalosti potřeb farmářů a mapování potřeb na trhu práce v oblasti zemědělství, což umožňuje identifikovat rozdílnosti.  

Člověk v tísni úzce spolupracuje s Informačním a konzultačním střediskem (ICC) za účelem zavedení učňovských programů na komerčních farmách a propagace dalších možností praktické výuky. Organizace také vyvíjí a testuje systém informačních zpráv a praktických instruktážních videí pro farmáře.

Cílem tohoto projektu je mj. propagovat pozitivní vzory na komerčních farmách a zatraktivnit zemědělský průmysl pro absolventy, nezaměstnané, farmáře a venkovskou populaci.
Posílení rozvoje venkova v oblasti Kazbegi

Posílení rozvoje venkova v oblasti Kazbegi

Projekt zavádí v oblasti Kazbegi koncepci LEADER (představuje článek mezi venkovským hospodářstvím a aktivitami zaměřenými na rozvoj). Je to metoda místního rozvoje, která umožňuje místním aktérům rozvíjet oblast za současného využití jejího stávajícího potenciálu k rozvoji. Koncepce LEADER představuje významnou složku Strategie rozvoje venkova EU po dobu více než 20 let. V Gruzii je zaváděna vůbec poprvé. ČvT podporuje participativní mechanismy v místních procesech rozhodování a udržitelný rozvoj oblasti.
    
Základním principem koncepce LEADER je zaměření aktivit na všechny typy místních, veřejných, soukromých i občanských aktérů a jednotlivých obyvatel za účelem vytvoření místních vazeb a nasměrování místních zdrojů k efektivnějšímu rozvoji. Aktivní a angažovaní představitelé místní vlády, podnikatelé, farmáři, občanské společnosti, občané a další významní místní účastníci jako například Správa Národního parku Kazbegi se účastní tvorby místního strategického plánu, přičemž jsou sdružení v Místní akční skupině. (Local Action Group – LAG)

Za významného přispění dalších členů komunity se formuluje Strategie rozvoje venkova. Jakmile je strategie vytvořena, vybídnou se obyvatelé k účasti na výběrových řízeních a rozdělí se menší příspěvky na projekty v oblastech stanovených ve Strategii jako nejdůležitější. Celý proces je transparentní a otevřený pro všechny obyvatele Kazbegi.

Projekt zahrnuje silný prvek navyšování kapacity pro všechny cílové skupiny, tak aby se nová metodologie mohla úspěšně implementovat a zajistit tak udržitelnost výsledků projektu. Jelikož je koncepce LEADER vytvořena na základě zkušeností ze zemí EU, které mají s její implementací dlouhodobé zkušenosti, zaručuje dodržování této koncepce, že aktivní jednotlivci mobilizují své sociální sítě a úroveň zapojení veřejnosti se celkově zvýší, což přispěje k obnově ekonomického rozvoje.
Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

Vzdělávání prostřednictvím dokumentárního filmu

Od roku 2011 realizoval Člověk v tísni v Gruzii vzdělávací projekty s důrazem na využívání atraktivních metod pro výuku o lidských právech. Klíčové bylo zapojení škol, které nové metody výuky zařadily do svých učebních plánů. Cílem bylo zvýšit povědomí o lidských právech mezi gruzínskou mládeží a její aktivnější zapojení do celospolečenské debaty o lidských právech a jejich prosazování.

Člověk v tísni takto využil a na gruzínské podmínky adaptoval vzdělávací program Jeden svět na školách, který byl v České republice zahájen již roce 2001. Metodologie Jednoho světa na školách je založena na využívání dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků spojených s následnými aktivitami, které umožňují učitelům efektivnější výuku sociálních témat, jako jsou například lidská práva, demokracie, řešení konfliktů a jejich prevence.

V současné době je metodologie Jednoho světa na školách využívána více než 300 učiteli ze 130 gruzínských škol. Člověk v tísni úzce spolupracuje s Ministerstvem školství a Centrem dalšího vzdělávání učitelů. Výsledkem této spolupráce byla metodologie Jednoho světa na školách zařazena do osnov dalšího vzdělávání učitelů společenských věd a je dostupná všem učitelům společenských věd v Gruzii.

V rámci procesu předávání metodologie gruzínským partnerům Člověk v tísni asistoval s přípravou nových vzdělávacích sad pro učitele, které obsahují DVD s filmy a metodické materiály pro učitele a poskytoval kontinuální podporu učitelům a studentům formou studijních cest, v rámci konferencí a pravidelných konzultací.
Rozvoj občanské společnosti

Rozvoj občanské společnosti

V rámci programu zaměřeného na rozvoj občanské společnosti v Gruzii se Člověk v tísni již od roku 2008 zaměřuje na podporu převážně mládežnických iniciativ a začínajících nevládních organizací, a to ve dvou regionech západní Gruzie a v hlavním městě Tbilisi. V průběhu sedmi let Člověk v tísni finančně podpořil více než 80 občanských iniciativ a nevládních organizací, které zrealizovaly více než 140 projektů zaměřených na prosazování lidských práv, ochranu životního prostředí nebo integraci lidí s postižením do společnosti.
V průběhu sedmi let Člověk v tísni vyškolil více než 960 mladých lidí a zástupců nevládních organizací v oblasti identifikace problémů, projektového managementu a přípravy projektových žádostí a spolupráce s místními zastupitelstvími.

V rámci projektu Člověk v tísni rovněž aktivně spolupracuje s místními samosprávami a poskytuje jim školení zaměřené na zapojování občanské společnosti do rozhodovacích procesů v rámci obce. Od roku 2012 pomáhá Člověk v tísni vybraným obcím vytvářet regionální akční plány zaměřené na podporu aktivitní mládeže a občanské společnosti.

V letech 2012-2013 Člověk v tísni podporoval aktivní občany v pořádání menších festivalů a samostatných projekcí dokumentárních filmů o aktuálních společenských tématech (řešení konfliktů, lidská práva apod.) v odlehlých oblastech Gruzie (a také Arménie a Ázerbájdžánu). Všechny veřejné projekce jsou propojeny s debatami, které umožňují divákům zahájení dialogu o tématech, která jsou mnohdy tabuizovaná.

Od roku 2014 čtyři festivaly pokračují v pořádání filmových projekcí pro veřejnost bez podpory Člověka v tísni. Veřejná videotéka s dokumentárními filmy v gruzínském jazyce umožňuje pořádání filmových projekcí dokumentárních filmů. Videotéku využívají zejména univerzitní učitelé a občanští aktivisté.

V rámci současné fáze podpory rozvoje občanské společnosti v Gruzii se od roku 2014 Člověk v tísni věnuje posilování hospodárnosti a odpovědné správy veřejných prostředků samospráv prostřednictvím podpory zástupců neziskového sektoru a široké veřejnosti ve snaze posílit transparentnost rozhodovacích procesů na místní úrovni a odpovědnost místních zastupitelů.

Jak dále pomáháme

Novinky