Kosovo: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Kosovo: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: Tereza Hronová

Podporujeme občanskou společnost, aby hrála klíčovou roli v sociálním, hospodářském a demokratickém rozvoji v našich cílových zemích. Poskytujeme aktérům občanské společnosti příležitosti k rozvoji technických dovedností a mechanismů, které jim umožní stát se účinnějšími aktéry správy věcí veřejných a rozvoje.

Podporujeme občanskou společnost, aby spolupracovala s vládními aktéry na rozvoji participativních demokratických procesů a inkluzivních veřejných služeb. Konkrétně se naše práce zaměřuje na řadu aktérů občanské společnosti, včetně mládeže a zástupců marginalizovaných komunit, s cílem zajistit, aby vládní politiky a služby zohledňovaly jejich potřeby. Současně podporujeme aktivní občanství, které umožňuje jednotlivcům uplatňovat svá práva, zapojovat se do demokratických procesů a volat k odpovědnosti vládní úředníky.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Posílení postavení aktérů občanské společnosti: Aktivity občanské společnosti: Místně řízené, adaptivní přístupy na podporu organizačního a technického rozvoje občanské společnosti, včetně organizací občanské společnosti, neformálních občanských skupin a občanských aktivistů. V rámci našich programů rozvoje občanské společnosti koordinujeme a - kde je to možné - sdílíme odborné znalosti s naším Centrem pro lidská práva a demokracii.

Inkluzivní správa veřejných služeb: Participativní rozvoj a monitorování veřejných služeb, včetně sociálních služeb, vzdělávání, vody, hygieny a veřejného zdraví.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Cirkulární ekonomika jako cesta k zelené změně v Kosovu

Cirkulární ekonomika jako cesta k zelené změně v Kosovu

Hlavním cílem naší spolupráce je podpořit Kosovo při přechodu na cirkulární ekonomiku. Posilujeme občanskou společnost, aby byla schopna ovlivnit politické reformy v této oblasti. Mobilizujeme organizace občanské společnosti, aby mohly usilovat o přechod k cirkulární ekonomice s ohledem na rovnoměrné zastoupení všech. To zahrnuje například zlepšování organizačních a advokačních schopností těchto skupin v oblasti cirkulární ekonomiky a založení inkluzivních neformálních skupin, které by ovlivňovaly politickou reformu. Zároveň organizujeme vzdělávací a osvětové události, abychom ukázali, že může být sociální podnikání cestou k cirkulární ekonomice.
Ekonomika Kosova je stejně jako v mnoha dalších evropských zemích založena na tzv. lineárním modelu „Vezmi si-Vyrob-Vyhoď“. Tento model ale ničí životní prostředí a produkuje velké množství odpadu. Přechod na cirkulární ekonomiku, která je založena na principu „Omez-Znovu využij-Recykluj“, by znamenal omezení využívání zdrojů, snížení emisí a produkce odpadu. Tato změna ale potřebuje dlouhodobé úsilí v oblasti udržitelného nakládání se zdroji a redukce odpadu. A to mimo jiné prostřednictvím propagace udržitelných výrobků a investice do recyklace a infrastruktury na opravy.
Ani přes environmentální problémy za posledních několik let nedalo Kosovo ochraně klimatu nebo zmírnění dopadu klimatických změn prioritu. Podle Světové banky je nakládání s pevnými odpady v Kosovu problematické, především kvůli nedostatečné infrastruktuře. Přestože už v Kosovu pomáhalo několik mezinárodních organizací se zaváděním environmentálních regulací, principy cirkulární ekonomiky v zemi ještě nejsou plně realizovány. Zákony a regulace nařizují předcházení další environmentální degradaci, ale nástroje na vymáhání těchto nařízení stále chybí.

Humanitární pomoc při uprchlická krizi na Balkáně

Humanitární pomoc při uprchlická krizi na Balkáně

Člověk v tísni pomáhá při stále trvající uprchlické krizi na Balkáně, kde se momentálně nachází až 140 000 lidí, kteří žijí v oficiálních i neoficiálních uprchlických táborech ve velmi špatných životních podmínkách. Spolu s nevládními organizacemi ComPass 071 v Bosně a Hercegovině, Fokus Plus v Kosovu, Legis v Severní Makedonii a rumunské Logs Association – Social Initiatives Group, zajišťujeme lidem humanitární pomoc ve formě zdravotní asistence, oblečení, jídla, právního a sociálního poradenství a psychologické podpory. 
Podpora lidí s postižením během izolace

Podpora lidí s postižením během izolace

Člověk v tísni nadále poskytuje v Kosovu stálou podporu dětem s postižením formou virtuálních psychosociálních služeb včetně vzdělávání, rehabilitací  a osvěty o COVID-19. Toho bylo dosaženo díky spolupráci s Kosovským fórem zdravotně postižených osob, zastřešující organizací Kosovské asociace nevidomých, Kosovské asociace neslyšících, HandiKos, Down Syndrome Kosova, Handicap Kosova, OPFAKOS – Kosovská organizace rodičů dětí se zdravotním postižením, Asociace pro osoby s autismem a Deshira Club – Lidé s mentálním postižením. Hlavními cíli projektu se stala psychosociální podpora, rehabilitace a osvěta, jejímž účelem je chránit děti s postižením před COVID-19. Vytvořili jsme vzdělávací brožuru s jasnými a snadno pochopitelnými ilustracemi, které dětem podají informace o viru Covid-19, jak se před ním chránit, jaké jsou počáteční příznaky viru a také co dělat v případě nákazy. V rámci projektu se také dostalo finanční podpory 50 rodinám s dětmi s postižením.
Vzdělání pro všechny – Naplňování práv dětí a dospívajících se zvláštními potřebami a práv ohrožených komunit

Vzdělání pro všechny – Naplňování práv dětí a dospívajících se zvláštními potřebami a práv ohrožených komunit

Tento projekt se zavazuje posílit sociální inkluzi dětí se speciálními potřebami i členů marginalizovaných sociálních skupin a egyptských komunit do formálního vzdělávacího systému.  Projekt se zaměřuje na rozvoj kapacit učitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání a spolu s ministerstvem školství pracuje na národní úrovni na vytvoření jednotného přístupu k inkluzivnímu vzdělávání (IE). Projekt přispívá k rozvoji vzdělávacího sektoru v Kosovu, především díky implementaci inkluzivního vzdělávání dětí s mentálním a zdravotním postižením a poruchami učení a dětí z ohrožených komunit. Dále se zabýváme budováním kapacit našich místních partnerských organizací občanské společnosti, kterými jsou The Ideas Partnership a Autizmi Flet. Cílem je zajistit udržitelnost a další průběh školení v oblasti inkluzivního vzdělávání v Kosovu. Pomoc bude zahrnovat pilotní projekt na zlepšení školních služeb ve vybraných obcích v Kosovu formou nabídek stáží na pozici asistenta učitele. Vybrané školy také dostanou možnost využít školní psychology, pedagogy a logopedy.

Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Počátkem roku 2020 zahájil Člověk v tísni v partnerství s Peaceful Change initiative, Gradjanske Inicijative, Peer Educators Network a Aktiv nový projekt v Kosovu a Srbsku. Jeho cílem je zajistit, aby obyvatelé obou států byli schopni lépe vnímat pohled toho druhého, aktivně plnit občanskou roli ve společnosti a podporovat rozmanitost. ČvT a jeho partneři zahájí aktivity, které mají umožnit menšinovým komunitám v Srbsku a Kosovu účinněji prosazovat služby na místní úrovni, na které mají tyto komunity nárok a také posílit participační přístupy k místním dodávkám služeb, což bude mít pozitivní dopad na inkluzivitu a partnerství občanských společnosti a obcí. V rámci těchto aktivit se Člověk v tísni a jeho partneři budou věnovat budování kapacit místních organizací občanské společnosti, zapojí mladé lidi do aktivit napříč komunitami, povedou informační kampaně a poskytnou granty místním organizacím a institucím, aby mohly zlepšit dodávku služeb i spolupráci mezi jednotlivými komunitami.
Sociální inkluze a partnerství

Sociální inkluze a partnerství

Cílem tohoto projektu bylo přispět k začlenění sociálně ohrožených osob v Kosovu do společnosti a zlepšit kvalitu jejich života. Učitelé ve školách a ve výukových centrech, kteří se začali specializovat na metody inkluzivního vzdělávání, získali podporu, aby mohli začlenit do výuky děti z odlišného prostředí a zařadit je do příslušných škol a výukových center. Tam probíhala výuka těchto dětí s využitím Montessori výukových metod. Sociální pracovníci navíc navštěvovali rodiny doma a poskytli jim individuální podporu. Takto se dostalo pomoci více než 700 rodin. Také vznikl mechanizmus pro kontinuální posilování kapacity školitelů osob se zrakovým postižením v oblasti čtení Braillova písma, rozvoje IT dovedností a podpory schopností prostorové orientace osob se zrakovým postižením. V budoucnu získá sociální podnik podporu, aby se se stal finančně soběstačným subjektem. V rámci integrace osob s postižením do společnosti podpořil Člověk v tísni výzkum neutěšené situace osob se zdravotním postižením zdravotně žijících v Kosovu.  Také jsme se podíleli na vytvoření osvětových materiálů o právech lidí s postižením a poskytli přímou podporu osobám hledajícím zaměstnání.
Zavedení nových přístupů do občanské výchovy

Zavedení nových přístupů do občanské výchovy

Tento přeshraniční projekt přispěl ke zvýšení mediální gramotnosti mladých lidí v Srbsku a Kosovu a zavedl nové vzdělávací přístupy a metody využívající audiovizuální materiály pro boj s dezinformacemi, falešnými informacemi a propagandou. V rámci projektu došlo k budování kapacit současných i budoucích učitelů ve vybraných oblastech. Učitelé si osvojili nové inovativní výukové metody, získali práva k promítání dokumentárních filmů, byli vybaveni audio/vizuálními materiály a dalšími nástroji, které prohlubují mediální gramotnost a kritické myšlení mladých lidí. Partnerem tohoto projektu se stala nevládní organizace DokuFest z Prizrenu.
Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin

Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin

V rámci tohoto projektu podpořil Člověk v tísni lidi s postižením, kteří jsou závislí na sociální péči a kterým se následně podařilo získat zaměstnání nebo začít podnikat. Podpořili jsme sociální inkluzi 138 lidí s postižením pomocí zavedení opatření v oblasti trhu práce a posílené spolupráce s vládními orgány, nevládními organizacemi a podniky ve třech oblastech v Kosovu. 13 osob s postižením začalo podnikat nebo své podnikání rozvinulo a 33 osob s postižením získalo zaměstnání. Kromě toho Člověk v tísni založil jeden z prvních sociálních podniků v Kosovu s cílem zaměstnat lidi s postižením a podpořit jejich odborné vzdělávání. K aktivitám Člověka v tísni přispěla i místní nevládní organizace Plus Me, která podpořila mladé lidi a lidi z ohrožených komunit, aby získali pracovní místa na trhu práce v Kosovu. 
Začlenění osob se zrakovým postižením a prevence zrakových vad v Kosovu

Začlenění osob se zrakovým postižením a prevence zrakových vad v Kosovu

Tento projekt přispěl v Kosovu k větší integraci nevidomých aosob se zrakovým postižením do společnosti. V rámci projektu jsme se zaměřili na dva různé cíle. První z nich se soustředil na zlepšení diagnostiky a léčby očních chorob u dětí i dospělých v oblastech Prištiny, Peji a Prizrenu. Do veřejných zdravotnických zařízení v těchto oblastech jsme dodali potřebné moderní zdravotnické vybavení a zaměstnanci těchto zařízení prošli příslušným školením. Druhý cíl projektu podpořil lepší přístup osob se zrakovým postižením k zaměstnání a činnostem, ze kterých těmto lidem vznikal příjem. Toho bylo dosaženo díky zavedení nového odborného školení a založení sociálního podniku s nejméně dvěma specializacemi pro nevidomé a lidi se zrakovým postižením. Zároveň díky systematickému úsilí došlo k začleňování osob s postižením do systému vzdělávání a trhu práce a také se realizovala kampaň pro zvýšení povědomí, která cílila především na zaměstnavatele.  U obou cílů se projekt důsledně soustředil na přenos vědomostí a zkušeností nasbíraných v České republice.

Novinky