Moldavsko: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Moldavsko: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: Diana Grădinaru

Podporujeme občanskou společnost, aby hrála klíčovou roli v sociálním, hospodářském a demokratickém rozvoji v našich cílových zemích. Poskytujeme aktérům občanské společnosti příležitosti k rozvoji technických dovedností a mechanismů, které jim umožní stát se účinnějšími aktéry správy věcí veřejných a rozvoje.

Podporujeme občanskou společnost, aby spolupracovala s vládními aktéry na rozvoji participativních demokratických procesů a inkluzivních veřejných služeb. Konkrétně se naše práce zaměřuje na řadu aktérů občanské společnosti, včetně mládeže a zástupců marginalizovaných komunit, s cílem zajistit, aby vládní politiky a služby zohledňovaly jejich potřeby. Současně podporujeme aktivní občanství, které umožňuje jednotlivcům uplatňovat svá práva, zapojovat se do demokratických procesů a volat k odpovědnosti vládní úředníky.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Posílení postavení aktérů občanské společnosti: Aktivity občanské společnosti: Místně řízené, adaptivní přístupy na podporu organizačního a technického rozvoje občanské společnosti, včetně organizací občanské společnosti, neformálních občanských skupin a občanských aktivistů. V rámci našich programů rozvoje občanské společnosti koordinujeme a - kde je to možné - sdílíme odborné znalosti s naším Centrem pro lidská práva a demokracii.

Občanská angažovanost mladých: V rámci programu občanské výchovy a mediální gramotnosti Jeden svět na školách se realizuje obsah přizpůsobený kontextu pro formální i neformální vzdělávací prostory a studenty všech věkových kategorií.

Inkluzivní správa veřejných služeb: Participativní rozvoj a monitorování veřejných služeb, včetně sociálních služeb, vzdělávání, vody, hygieny a veřejného zdraví.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Podpora občanské společnosti a médií během války na Ukrajině

Dvouletý projekt realizovaný Člověkem v tísni (ČvT) spolu s konsorciálními partnery Prague Civil Society Center (PCSC) a Netherland Helsinki Committee (NHC) se zaměřuje na podporu občanských sdružení a nezávislých mediálních aktérů v zemích Východního partnerství – Gruzii, Moldavsku, Ukrajině a Arménii. Pro iniciativy, které pracují na zajištění měnících se potřeb obyvatelstva v regionu zasaženého konfliktem, jsou organizovány tréniky budování kapacit, školení dovedností, zlepšování provozních kapacit, zabezpečení finančních zdrojů a psychosociální podpory.  
ČvT považuje místní aktéry změny, jako jsou občanská sdružení, nově vznikající skupiny a nezávislá média, za klíčové pro zachování účinné reakce na dopady války na Ukrajině. ČvT se snaží zvyšovat kapacity organizací občanské společnosti, aby byly schopny poskytovat širší škálu inkluzivnějších služeb, a plánuje je finančně podpořit skrze granty. 
Budování odolnosti dětí skrze získávání znalostí a sociálních dovedností

Budování odolnosti dětí skrze získávání znalostí a sociálních dovedností

Invaze Ruské federace na Ukrajinu 24. února 2022 vedla k okamžitému zhoršení bezpečnosti civilního obyvatelstva. V důsledku toho opustila své domovy více než čtvrtina obyvatel Ukrajiny. Moldavsko, jako sousední země Ukrajiny, je tak pod neustálým tlakem přesunu uprchlíků. Přestože většina Ukrajinců zemí pouze projíždí, 95 728 uprchlíků – téměř 4 % moldavské populace – se v Moldavské republice usadilo a registrovalo. Největší část uprchlíků jsou matky s dětmi. Více než 90 % těchto dětí dává přednost online výuce v ukrajinštině před zápisem do místních škol, i proto je potřeba vytvořit centrum digitálního vzdělávání, které by ukrajinským dětem nabídlo možnost studovat online v bezpečném prostředí a za pomoci vyškolených asistentů.
Člověk v tísni (ČvT) spustil projekt, který reflektuje potřeby ukrajinských dětí v Moldavsku. Hlavní cíl projektu se zaměřuje na vytvoření digitálního vzdělávacího centra zajišťujícího kontinuitu vzdělávání ukrajinských dětí. Tento prostor jim zároveň poskytne bezpečné a přátelské místo pro učení a umožní dětem uprchlíků i místním dětem najít útočiště. Všechny činnosti jsou úzce koordinovány poradci Člověka v tísni pro vzdělávání a ochranu a realizovány ve spolupráci s místními partnery. ČvT se tak snaží zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a psychosociální podpoře vysídlených ukrajinských dětí v Moldavsku a přispět k jejich lepší sociální integraci zapojením dětí z hostitelské komunity.
EU4Accountability – Posílení občanské společnosti pro zvýšení sociální odpovědnosti v Moldavsku

EU4Accountability – Posílení občanské společnosti pro zvýšení sociální odpovědnosti v Moldavsku

EU4Accountability je název nově realizovaného projektu v Moldavské republice. Jeho hlavním cílem je zvýšení společenské odpovědnosti místních úřadů a klíčových orgánů veřejné správy a podpora moldavských občanských sdružení. Snahou projektu je naučit tato sdružení efektivně ovlivnit odpovědné rozhodovací orgány.
Projekt posiluje aktivní participaci a učí klíčové orgány lépe porozumět potřebám obyvatel. Více než 50 občanských iniciativ z 10 okresů z celého Moldavska se bude aktivně podílet a prosazovat významné změny v oblasti veřejné odpovědnosti, a zároveň tyto navržené změny bude monitorovat. Vybrané nevládní organizasse se budou moci zapojit do kurzů v oblasti tvorby místních rozpočtů, tvorby politik a advokačních sezení, a stejně tak budou mít možnost zapojit se do workshopů zaměřených na budování kontaktů. Série školení by měla pomoci lépe reflektovat a zajišťovat potřeby obcí a jejich obyvatel.
Občanská sdružení z okresů Cahul, Cimislia, Comrat, Falesti, Floresti, Glodeni, Rascani, Straseni, Stefan Voda a Telenesti se naučí, jak realizovat vlastní projekty zaměřené na monitorování veřejných politik, posilování mechanismů společenské odpovědnosti a propagaci osvědčených postupů. Díky tomu se budou moci od sebe navzájem učit, vyměňovat si zkušenosti a vytvářet sítě kontaktů mezi místními organizacemi.  
Projekt realizují tři organizace: European Partnership for Democracy (EPD), European Association for Local Democracy (ALDA) a Člověk v tísni (ČvT).
Budování dobrého vládnutí prostřednictvím podpory transparentnosti, digitalizace a sociálního začleňování na jihu Moldavska

Budování dobrého vládnutí prostřednictvím podpory transparentnosti, digitalizace a sociálního začleňování na jihu Moldavska

Cílem projektu Budování dobrého vládnutí prostřednictvím podpory transparentnosti, digitalizace a sociálního začleňování na jihu Moldavska je přispět k udržitelnému a spravedlivému rozvoji a demokratizaci Moldavské republiky. Projekt bude realizován Člověkem v tísni na jihu Moldavska, konkrétně v obci Causeni, za účelem podpory dobrého vládnutí prostřednictvím budování transparentnosti a vzdělávání místních samospráv a zapojení občanské společnosti do procesu sociálního začleňování.
Projekt se zaměřuje na poskytování efektivnějších služeb občanům, technickou podporu a školení pro obce, aby byly lépe připraveny na implementaci transparentnějších digitálních nástrojů, finanční podporu místních iniciativ a realizaci participativního plánování služeb v oblasti sociálního začleňování. Projekt přímo pomůže více než 400 ohroženým občanům, včetně žen, dětí a osob ze znevýhodněných skupin společnosti. Participativní plánování je založeno na participativním přístupu více zainteresovaných stran k účinnému plánování, realizaci a hodnocení sociálních politik a služeb. Díky němu nebudou opomenuti ti nejzranitelnější.
Člověk v tísni má s participativním plánováním více než 20 let zkušeností. Tento projekt je koncipován v souladu s místní legislativou i politickým prostředím a usiluje o rozvoj výborů jako účinných platforem pro plánování a realizaci politiky sociálních služeb. Tyto výbory jsou pak posilovány prostřednictvím aktivit zaměřených na budování kapacit zástupců vybraných občanských sdružení, kteří působí jako zprostředkovatelé služeb. Výsledkem tohoto projektu bude usnadnění vypracování a schválení komunitního plánu sociálních služeb a poskytnutí finanční podpory na rozvoj či zlepšení služeb uvedených v tomto obecním plánu.
Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Program solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství

Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobější sociálně-ekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu. Člověk v tísni se v rámci Programu solidarity Evropské unie pro země východního partnerství spojil s partnerskými organizacemi the Netherlands Helsinki Committee (NHC) a AFEW International. Společně pracují v několika zemích včetně Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Uvědomujeme si, jak zásadní roli během pandemie a po ní hrají v těchto zemích místní organizace na podporu občanské společnosti, neziskové organizace a nezávislá média při poskytování služeb, mobilizaci komunit, zvyšování povědomí a prosazování ochrany lidských práv a občanských svobod. V rámci projektu bude Člověk v tísni s partnery podporovat tyto klíčové aktéry, aby pomohli zmírnit dopady COVID-19 na ohrožené skupiny. Ty by měly mít lepší přístup ke službám i informacím.

Člověk v tísni využívá své bohaté zkušenosti právě s podporou organizací občanské společnosti, watch-dogových programů a nezávislé lokální žurnalistiky. Partneři NHC a AFEW se specializují zejména na ochranu lidských práv v uzavřených institucích, jako jsou vězení nebo ústavy. Pomáhají tak například lidem s HIV/AIDS, tuberkulózou nebo žloutenkou. Podporujeme finančně organizace, které pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a poskytujeme jim pomoc při monitoringu, v psaní reportů, v poradenství, stanovování agendy a advokačních aktivitách. 

 

Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Aktéři občanské společnosti jako hybatelé změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku

Tento regionální projekt si klade za cíl podpořit nově založené organizace občanské společnosti, místní skupiny, občanské iniciativy a sociální a kulturní hnutí v jejich roli v rámci demokratických procesů v zemích jižního Kavkazu a Moldavska. 

S podporou týmu, který na projektu pracuje, a kvalifikovaných facilitátorů, rozvíjí každá vybraná organizace svou vlastní strategii, upevňuje svou roli ve společnosti a mapuje systémové změny, které se snaží ovlivnit. Účastníci hodnotí své vlastní kapacity a účastní se školení, konzultací a studijních návštěv a využívají koučingu a stipendií ušitých jim na míru. Zároveň posilují kontakty s komunitami, svými podporovateli a dobrovolníky a mají možnost navazovat nové kontakty s kolegy a partnery v Moldavsku, ale i v Arménii, Gruzii a dalších zemích. 

Vybrané organizace mají navíc přístup ke zdrojům pro svůj výzkum, k rozšiřování svých odborných znalostí a mohou se tak účastnit politického dialogu na místní, národní a mezinárodní úrovni. Během účasti na projektu budou zkoumat, zda, proč a jak se mohou propojit se soukromým sektorem a jak efektivně, transparentně a zodpovědně organizovat a spravovat své zdroje. V závěrečné části projektu žádají účastníci o flexibilní financování na podporu rozvoje svojí organizace a veřejných kampaní. 

Komunitní plánování sociálních služeb prostřednictvím veřejného dialogu

Komunitní plánování sociálních služeb prostřednictvím veřejného dialogu

Sociální služby by měly odpovídat skutečným potřebám lidí, včetně zranitelných osob. Proto je třeba, aby se místní obyvatelé zapojili do plánování služeb na komunitní úrovni. Tento projekt podpořil místní orgány veřejné správy z okresů Cahul, Glodeni a Strășeni, aby plánovaly sociální služby společně s adresáty služeb a se zástupci občanské společnosti na základě principu veřejného inkluzivního dialogu.  

Hlavní aktivity, které byly v rámci projektu realizovány, zahrnovaly např. sdílení zkušeností orgánů české veřejné správy s komunitním plánováním sociálních služeb; analýza kapacit a zdrojů pro plánování a poskytování sociálních služeb; příprava metodické příručky pro komunitní plánování a její šíření mezi úřady a poskytovateli sociálních služeb; školení pracovníků veřejné správy odpovědných za přípravu komunitních plánů; zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb; schvalování komunitních plánů; budování kapacit místních organizací občanské společnosti v oblasti strategického plánování, monitorování a hodnocení, participativního rozpočtování a advokacie.  

Projekt byl realizován v partnerství s Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociální ochrany. 

Rozšiřování integrace lidí s postižením do společnosti

Rozšiřování integrace lidí s postižením do společnosti

Projekt byl zaměřen na zajištění chráněného komunitního bydlení a odpovídajícího zaměstnání pro osoby s mentálním postižením v obcích Bădiceni a Zgurița a dále jejich celkovou integraci do společnosti. Většinová populace je zatížena předsudky vůči těmto lidem, z čehož pramenní nedostatek podpory ze strany státu. Cílem projektu bylo zajistit adekvátní materiální a personální podmínky pro tři nové jednotky chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a podporu jejich aktivního zapojení do komunitního života a pracovní činnosti v Bădiceni a Zgurița. 
Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Rozvoj občanské společnosti a místní samosprávy

Člověk v tísni podporuje ve venkovských regionech Moldavska občanské iniciativy, které se snaží řešit konkrétní problémy na místní úrovni. Cílem programu je pomoci malým nevládním organizacím aktivizovat občany i místní zastupitelstva ke společnému řešení problémů na místní úrovni. Ve vybraných regionech pořádá ČvT školení pro místní nevládní organizace v tom, jak plánovat a realizovat malé projekty. Následně pomocí grantové výzvy udělí malé granty organizacím s nejlepšími projektovými záměry. 

Doposud bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů Moldavska. Příklady podpořených projektů místních nevládních organizací zahrnují zřízení jídelny pro opuštěné lidi staršího věku, opravu a zřízení hřiště pro děti, opravu vybavení školní jídelny, podporu kampaně proti násilí na ženách či podporu volnočasových klubů integrujících děti s postižením. 

 

Jak dále pomáháme

Novinky