Mongolsko: Klimatická odolnost

Mongolsko: Klimatická odolnost

© Foto: Člověk v tísni

Naší úlohou při řešení změny klimatu je zvýšit odolnost lidí zranitelných vůči měnícímu se klimatu a zhoršování životního prostředí a snažit se maximalizovat řešení v souladu se zásadami zeleného růstu a oběhového hospodářství a řešení pro snížení emisí skleníkových plynů a zachycování/zásobování uhlíku.

V Mongolsku jsou emise skleníkových plynů na obyvatele jedny z nejvyšších v Asii a téměř dvakrát vyšší než celosvětový průměr. Země je změnou klimatu neúměrně zasažena, přičemž hlavní tíhu jejích negativních dopadů nesou děti, starší lidé a rodiny s nízkými příjmy.

Upřednostňujeme vysoce kontextové adaptační programy, zejména pokud jde o znečištění životního prostředí, které pro obyvatele Mongolska představuje vážná a dlouhodobá zdravotní rizika a může zvýšit zranitelnost lidí, a to i s ohledem na měnící se klima. Jsme také jednou z předních organizací pro nezávislé monitorování a podávání zpráv o znečištění ovzduší v Mongolsku. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Právo na čistý vzduch

Právo na čistý vzduch

Projekt vylepšuje sdílení informací a zvyšuje transparentnost údajů o znečišťování ovzduší v Ulánbátaru a Tsetserlegu. Člověk v tísni a jeho partneři spolupracují s místními organizacemi občanské společnosti, které jim umožňují zapojit se do místních a vnitrostátních debat o řešení znečišťování ovzduší ve městech. Zvyšování povědomí o účinných praktikách pomůže občanům chránit sebe a své rodiny tím, že přispěje ke zlepšení kvality ovzduší a sníží tak šance na onemocnění chorobami způsobené jeho znečištěním.
Snižování spotřeby energie a uhlí

Snižování spotřeby energie a uhlí

Prostřednictvím zvyšování povědomí jsou obyvatelé vyškoleni a zmocněni využívat alternativní a šetrné zdroje energie. Projekt poskytuje lepší přístup k finančním zdrojům pro možnost renovace budov, což pomáhá místním snižovat energentickou náročnost svých domovů. Cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby energie u uhlí, což pomáhá ke snižování emisí CO2 a zlepšuje čistotu ovzduší.
Zvyšování odolnosti pomocí nových technologií

Zvyšování odolnosti pomocí nových technologií

Využíváme moderních technologií ve spojení s místními tradicemi tak, abychom zvýšili odolnost venkovského obyvatelstva před suchem, dzudem a změnou klimatu ve čtyřech provinciích Mongolska. Klíčovou činností je vývoj místních plánů řízení případných přírodních katastrof.
Přístup k informacím o počasí a zvýšené znalosti o nových výzvách, kterým je třeba čelit, zvýší odolnost mongolských pastevců před neočekávanými a stresovými událostmi.
Zlepšování životních podmínek a ekonomického postavení venkovského obyvatelstva

Zlepšování životních podmínek a ekonomického postavení venkovského obyvatelstva

Člověk v tísni společně se svými partnery v rámci tohoto programu podporuje podnikání mongolských obyvatel v soukromém sektoru. Učí je navazovat spolupráci s místními správními orgány a rozvíjet společné strategie. Cílem je zdokonalování schopnosti účastníků podílet se na trhu a místní správě.

Informujeme venkovské obyvatelstvo o mechanismech fungování fondu rozvoje a snažíme se zlepšovat kapacity místních správních orgánů. Poskytujeme školení v oblasti aktivit generujících nové zdroje příjmů, jako je například celoroční produkce zeleniny či podpora turistického ruchu. V oblasti obchodního a finančního plánování navíc poskytujeme technickou podporu produkce, zpracování a marketingu. Všichni účastníci tohoto programu následně sdílejí své zkušenosti a nejefektivnější postupy.
Ovčí vlna jako izolační materiál

Ovčí vlna jako izolační materiál


V mongolské ekonomice hraje klíčovou roli chov hospodářských zvířat, který má zásadní význam pro zaměstnanost obyvatelstva i příjmy země z vývozu. Úspěšnost chovu zcela závisí na místním vnitrozemském podnebí s velkými teplotními rozdíly během roku.

Ovčí vlna je v Mongolsku jednou z významných surovin. Z 90 % se jedná o surovou vlnu, po níž je nízká poptávka, navíc téměř bez jakéhokoli zisku pro její dodavatele. Člověk v tísni se proto zaměřil na tuto nevyužitou možnost v projektu zpracování ovčí vlny jako tepelně-izolačního stavebního materiálu. Důraz je přitom dán na rozvoj celého dodavatelského řetězce, který zahrnuje malé a středně velké podniky,  jednotlivé chovatele ovcí a institucionální spotřebitele zastoupené školami a státními úřady. Program tak představuje nejen zajímavou obchodní příležitost pro obyvatele Mongolska, ale také energetickou alternativu šetrnou k životnímu prostředí.

 
Podpora drobného a středního podnikání

Podpora drobného a středního podnikání

Program rozvoje zemědělských a zpracovatelských oborů byl soustředěn do oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti. Zaměřil se na pracovníky v zemědělských a zpracovatelských oborech, např. pěstování a zpracovávání zeleniny, ovocnářství a sadařství, včelařství, výroba módních plstěných produktů, truhlářství, chov prasat, drůbežářství apod. Příjemci pomoci byli nezaměstnaní, nebo jsou to drobní zemědělci s nízkou či vůbec žádnou kvalifikací. Absolvování školení zvyšovalo jejich odbornou kvalifikaci a pravděpodobnost úspěchu na trhu práce.
Podpora rostlinné výroby v Gobi

Podpora rostlinné výroby v Gobi

 
Provincie Dornogobi má polopouštní a místy pouštní charakter. Obnova porostů je zde nesnadná i proto, že velká stáda, jejichž velikost je pro pastevce důležitější než hospodárnost a užitek, nadměrně spásají porosty, vyčerpávají vodní zdroje a tím zapříčiňují dezertifikaci dalších oblastí. Dornogobi je také regionem velké nezaměstnanosti, která zde dosahuje až 40 %.

Jako perspektivní alternativa se v místních podmínkách nabízí právě rostlinná výroba. Ta se vyznačuje nejen dalším možným příjmem jednotlivců, ale možností dlouhodobého rozvoje oblasti. Člověk v tísni proto nabízel zemědělské poradenství, při němž kladl důraz na hospodárné nakládání s nedostatkovou závlahovou vodou a orientaci na odrůdy plodin s tržním potenciálem. Organizace navázala na předchozí realizované programy a vybudovala poradenské Agrocentrum, jež slouží jako modelová farma v oblasti pěstování, zavlažování a skladování.
    
Agrocentrum je zároveň distribučním střediskem kvalitního osiva a sadby a poskytuje odborné znalosti stávajícím a potenciálním farmářům nejen v pěstování, ale i v navazujících fázích podnikatelských aktivit. Kromě toho zemědělcům pomáhá při zakládání družstev a poskytuje jim k tomu nutné zemědělské vstupy.

 

Jak dále pomáháme

Novinky