Analytická činnost

Pochopení hlubších souvislostí migrační a integrační tematiky se neobejde bez důkladné analytické práce. Ta odhaluje příčiny a důsledky různorodých společenských jevů, poskytuje důkazy pro účinnost dobré praxe a v neposlední řadě pomáhá rozlišit fakta od pouhých fám a domněnek. Díky tomu nám umožňuje lépe zvládat četné výzvy, kterým dnes čelíme. V Programu migrace proto nejen s výzkumníky v této oblasti aktivně spolupracujeme, ale zároveň sami vytváříme nebo se podílíme na tvorbě analytických dokumentů, které jsou následně k dispozici odborníkům z veřejné správy, nestátního neziskového sektoru, novinářům i široké veřejnosti. 

Aktuální výzkum:

  • Analýza stavu integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany (2015-2021): Jsme součástí mezinárodního týmu 15 organizací podílejících se na výzkumném projektu NIEM (Národní mechanismus pro evaluaci integrace), který na základě široké škály indikátorů srovnává integrační politiky různých zemí EU pro žadatele a držitele mezinárodní ochrany, a zároveň monitoruje úspěšnost uplatňování těchto politik v praxi. Cílem rozsáhlé analýzy je mimo jiné i identifikace slabých stránek integračních politik a dobré praxe, která přispívá ke klidnému soužití migrantů a většinových společností. V rámci projektu je kladen specifický důraz na situaci v zemích V4, více v analýzách V4NIEM.
  • Analýza mediálního rámování migračních témat v Česku, Slovensku a Estonsku (2018-2019): V konsorciu se slovenským Človekem v ohrození a estonským Mondo a ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pracujeme na analýze mediálního rámování migračních témat (obsahová analýza textů o migrantech a migraci v českých, slovenských a estonských médiích a doplněná o rozhovory s novináři píšícími o migraci). Cílem je zmapovat prostředí, ve kterém se vytváří mediální obraz migrace a zároveň zhodnotit, do jaké míry lze tento obraz považovat za vyvážený. Výzkum je realizován v rámci projektu People Between the Lines. 
Dříve realizované analýzy


  • Analýza postojů vybraných skupin majoritní populace k migrantům a uprchlíkům (2017-2018): Cílem výzkumu, který byl realizován v rámci mezinárodního projektu Empowering Communities in Europe, bylo lépe porozumět kořenům strachu a obav z migrace. Výstupy výzkumu jsou shrnuty ve srovnávací studii Jednotní ve strachu zahrnující kromě Česka i výsledky z Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska.
  • Analýza projevů nenávisti v českém online prostoru (2015): Analýza zaměřená na povahu hate speech v českém online prostředí a sociodemografický profil jeho šiřitelů v online diskuzích v období od června do září 2015. Výstupy analýzy jsou publikované ve zprávě Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích.
  • Analýza postavení zahraničních pracovnic v českých domácnostech (2012-2014): V partnerství se Sdružením pro integraci a migraci jsme se podíleli na na analýze situace cizinek pracovnic v českých domácnostech v rámci projektu Rovné šance na prahu českých domácností.
Celý text Méně textu