Analytická činnost

Analytická činnost

© Foto: Guy Abel

Pochopení hlubších souvislostí migrační a integrační tematiky se neobejde bez důkladné analytické práce. Ta odhaluje příčiny a důsledky různorodých společenských jevů, poskytuje důkazy pro účinnost dobré praxe a v neposlední řadě pomáhá rozlišit fakta od pouhých fám a domněnek. Díky tomu nám umožňuje lépe zvládat četné výzvy, kterým dnes čelíme. V Programu migrace proto nejen s výzkumníky v této oblasti aktivně spolupracujeme, ale zároveň sami vytváříme nebo se podílíme na tvorbě analytických dokumentů, které jsou následně k dispozici odborníkům z veřejné správy, nestátního neziskového sektoru, novinářům i široké veřejnosti. 

Aktuální výzkum
  • Analýza stavu integračních politik zaměřených na uprchlíky (2015-2022): Jako jedna z 15 organizací jsme se podíleli na výzkumném projektu NIEM (Národní mechanismus pro evaluaci integrace), který na základě široké škály indikátorů srovnává integrační politiky různých zemí EU pro žadatele o mezinárodní ochranu a její držitele, a zároveň monitoruje úspěšnost uplatňování těchto politik v praxi. Mezi hlavní výstupy projektu patří mezinárodní komparativní analýza The European benchmark for refugee integration, a za Česko pak aktualizovaná a rozšířená zpráva Integrace držitelů mezinárodní ochrany v ČR.
  • Paralelně s projektem NIEM byl realizován i projekt V4NIEM (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), zaměřený na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik ve vztahu k uprchlíkům v zemích Visegrádské čtyřky. Nejnovější publikací v rámci projektu je studie Integrace z první ruky, která představuje unikátní shrnutí rozhovorů s žadateli a držiteli mezinárodní ochrany v ČR. Studie zachycuje dojmy uprchlíků z prvních dnů příchodu do ČR, mapuje jejich zapojení do Státního integračního programu a zachycuje nejdůležitější výzvy, kterým zde čelí v dalších fázích začlenění do zdejší společnosti.
  • V rámci projektu „I am European: Migration Facts & Stories for the 21st century“ a ve spolupráci se společností Perfect Crowd jsme provedli průzkum mezi absolventy našeho online kurzu Labyrint migrace. Průzkum realizovaný formou rozhovorů a dotazníků mimo jiné ukázal, jakou důležitost získalo téma migrace na českých školách vzápětí po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 anebo jaké konkrétní typy podpory by učitelé při výkladu o migraci nejvíce ocenili. O výsledcích průzkumu jsme podrobněji informovali v samostatném článku.
Analytické články
  • Na našem webu pravidelně publikujeme analyticky koncipované články zaměřené na vybrané aspekty mezinárodní i vnitřní migrace. Společným rysem našich textů je snaha o nestrannost, přednostní čerpání z primárních zdrojů (např. statistická data OSN), terminologickou přesnost, komplexnost, aktuálnost, ale současně i názornost podpořenou hojným využíváním map či infografik. Mezi dlouhodobě nejpopulárnější články z naší dílny patří průběžně aktualizované přehledové texty o aktuálních globálních parametrech mezinárodní migrace, uprchlictví, vnitřního vysídlení či útěku z Ukrajiny v souvislosti s ruskou agresí v roce 2022. Vybrané články jsou k dispozici též v anglojazyčné verzi na webu peopleinneed.net.
Dříve realizované projekty
  • Analýza mediálního rámování migračních témat v Česku, Slovensku a Estonsku (2018-2019): V konsorciu se slovenským Človekem v ohrození a estonským Mondo a ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsme participovali na analýze mediálního rámování migračních témat (obsahová analýza textů o migrantech a migraci v českých, slovenských a estonských médiích a doplněná o rozhovory s novináři píšícími o migraci). Cílem bylo zmapovat prostředí, ve kterém se vytváří mediální obraz migrace a zároveň zhodnotit, do jaké míry lze tento obraz považovat za vyvážený.
  • Analýza postojů vybraných skupin majoritní populace k migrantům a uprchlíkům (2017-2018): Cílem výzkumu, který byl realizován v rámci mezinárodního projektu Empowering Communities in Europe, bylo lépe porozumět kořenům strachu a obav z migrace. Výstupy výzkumu jsou shrnuty ve srovnávací studii Jednotní ve strachu zahrnující kromě Česka i výsledky z Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska.
  • Analýza projevů nenávisti v českém online prostoru (2015): Analýza zaměřená na povahu hate speech v českém online prostředí a sociodemografický profil jeho šiřitelů v online diskuzích v období od června do září 2015. Výstupy analýzy jsou publikované ve zprávě Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích.
  • Analýza postavení zahraničních pracovnic v českých domácnostech (2012-2014): V partnerství se Sdružením pro integraci a migraci jsme se podíleli na na analýze situace cizinek pracovnic v českých domácnostech v rámci projektu Rovné šance na prahu českých domácností.
Celý text Méně textu