systémové změny

Odborné sociální poradenství

Novinky
© Foto: fotobanka

Naše odborné sociální poradenství v dluhové problematice se zabývá poskytováním pomoci a podpory osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, především kvůli dluhům, a které nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků na to, aby si pomohly vlastními silami.

Cíle naší služby

Cílem naší služby je: 

 • klient informovaný o možnostech řešení své nepříznivé sociální situace,
 • klient, jehož situace se díky poskytnutí praktické pomoci v některé oblasti zlepšila,
 • kompetentní klient, který aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci,
 • klient, který se bude orientovat v podobné situaci, která může nastat v budoucnosti,
 • klient využívající v případě potřeby další odborné pomoci.

Komu je služba určena?

Odborné sociální poradenství poskytujeme jednotlivcům starším 18 let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace kvůli zadlužením a potýkají se s některým z dalších typů sociálního vyloučení. Jde se například o:

 • nevyhovující nebo nestabilní bydlení,
 • dlouhodobá nezaměstnanost, obtížná uplatnitelnost na trhu práce,
 • problémy se zvládáním rozpočtu,
 • sociální znevýhodnění z důvodu předsudků,
 • nefunkční nebo neexistující sociální síť, chybí zdroje na řešení potíží,
 • závislost na sociálních transferech (dávky, důchody),
 • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, výchovné problémy dětí…),
 • potřeba větší podpory při řešení nepříznivé sociální situace. 

Zásady služby

Naše služba se řídí těmito zásadami:

 • mlčenlivost – sdělené osobní informace jsou považovány za důvěrné a je důsledně zachovávána mlčenlivost. Bez vědomí a souhlasu klienta je pracovník dále nešíří (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost). Služba je poskytována takovou formou, aby jí klient nebyl stigmatizován a nedocházelo k omezování a negativnímu ovlivňování jeho vztahů s blízkými lidmi či lidmi v jeho okolí.
 • dobrovolnost – služba je poskytována na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Klient si z nabízených způsobů řešení vybírá na základě svobodné vůle a jeho názor na navrhované postupy při řešení jeho nepříznivé sociální situace je průběžně ověřován. Pracovníci respektují odlišný názor klienta na řešení jeho nepříznivé sociální situace, odborný poradce seznámí klienta služby s možnými riziky jeho rozhodnutí. Spolupráci může klient bez udání důvodu kdykoliv ukončit.
 • individuální přístup – řešení nepříznivé situace je vždy hledáno podle konkrétní situace klienta. Příjemcem služby je jednotlivec, nikoliv skupina (rodina či tzv. komunita) a kritériem poskytnutí služby je individuální potřeba (nikoliv tzv. skupinová příslušnost). Odborní poradci respektují jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta služby, jeho soukromí a právo vlastní volby. Odborní poradci jsou si vědomi, že zobecňující přístup vede k neefektivním řešením.
 • rovný přístup – služba je poskytována bez ohledu na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou či jinou příslušnost. Klienti nejsou diskriminováni na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu či ekonomické situace.
 • zplnomocňování - během spolupráce je uživatel služby podporován takovým způsobem, aby byly posilovány jeho schopnosti a dovednosti a uživatel služby tak byl v budoucnu schopen řešit obdobnou situaci vlastními silami.
 • aktivní spolupráce - odborní poradci neřeší nepříznivou životní situace klienta služby bez jeho aktivní účasti, klient jednotlivé kroky činí samostatně, případně pouze za doprovodné a dočasné asistence odborného poradce.
 • bezplatnost – služba je poskytována bezplatně.
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme

Novinky