Praha: Podpora mladistvých (POMA)

Praha: Podpora mladistvých (POMA)

© Foto: PIN

Mladým lidem v nelehké životní situaci poskytujeme podporu ve dvou službách: POMA (Podpora mladistvých) a Mentoring. POMA je služba pro ty, kdo se vzdělávají, anebo se vzdělávat chtějí, a je jim 14–26 let. Mentoring je určen všem ve věku 12 let a více. 

Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého člověka. Pro některé rodiny se kterými pracujeme je vzdělávání mnohdy finančně náročné. Při splnění podmínek (prospěch + docházka) může student získat retrostipendium. Jde o finanční odměnu, která je vyplacena vždy po vysvědčení a má pomoci uhradit náklady na pomůcky, cestovné, obědy atd.

podpora mladistvých

V rámci této služby podporujeme mladé lidi ve věku 14 až 26 let, kteří se vzdělávají nebo se vzdělávat chtějí, jsou v nepříznivé životní situaci či mají znevýhodněnou startovní pozici: chybí jim rodinná, finanční a jiná podpora, nebo se potýkají s problémy v komunikaci s vrstevníky, se školou i jinými institucemi.

Spolupráce probíhá formou individuálních setkávání klienta s pracovníkem (poradenství, sociálně-terapeutické a motivační rozhovory), s proškoleným dobrovolníkem (doučování, školní strategie a smysluplné trávení volného času), doprovodu na schůzky se vzdělávacími institucemi, síťování s jinými NNO, OSPOD a registrovanými službami, finanční podpory z programu retrostipendia nadace Albatros a také formou skupinových akcí (jednodenní motivační aktivity i několikadenní výjezdy). Pokud je to možné, spolupracujeme také s rodiči, a to hlavně formou poradenství. 

Cílem služby je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky mladých lidí tak, aby si zvýšili vlastní uplatnění na pracovním trhu. Klíčem služby je individuální přístup a zkompetentnění klienta rozhodovat se sám a za svoje rozhodnutí přijímat zodpovědnost.  

Kapacita: 10 – 15 osob

Věk: 14 – 26 let


Součástí vzdělávacích služeb v Praze je služba Mentoring. V rámci mentoringu se dospívající dítě schází jednou týdně se svým mentorem, naším dobrovolníkem, a tráví čas mimo domov prostřednictvím různých volnočasových a vzdělávacích aktivit. 

mentoring

Služba Mentoring podporuje mladé lidi ve věku 12 až 26 let, kteří ztrácejí motivaci na sobě pracovat, hledají, co by je v životě bavilo, sami si neví rady a jejich okolí jim v tomto směru nedokáže pomoci. Smyslem mentoringu je pracovat s klientovým potenciálem, posílit jeho sociální dovednosti a rozvíjet jeho sebevědomí.

V rámci mentoringu se klient schází jednou týdně se svým mentorem, naším dobrovolníkem, a tráví čas mimo domov prostřednictvím různých volnočasových a vzdělávacích aktivit. Mladý člověk se tak dostává mimo svoji běžnou sociální bublinu, rozšiřuje si obzory a v neposlední řadě buduje vztah s mentorem. Mentor je jeho rovnocenným partnerem, který poskytuje prostor pro sdílení, radu a může se stát pozitivní inspirací. Společně stráveným časem mladý člověk poznává nová místa, získává nové kontakty a zkušenosti.

Klíčovým pracovníkem je zde koordinátor mentoringu, který má na starosti jak klienta, tak dobrovolníka. Pravidelně se setkává s mentoringovou dvojicí (motivační rozhovory, propojování mentoringových dvojic v rámci skupinových aktivit, metodická podpora). 

Kapacita: 16 klientů

Věk: 12-26 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme