Projekt Na cestě

Publikováno: 10. 1. 2017 Doba čtení: 5 minut
Projekt Na cestě
© Foto: ČvT archiv

Věznice jsou přeplněné, recidiva pachatelů dosahuje až 70%. Dá se s touto nelichotivou statistikou vůbec něco dělat? Věříme, že ano, proto od září 2016 začali někteří naši pracovníci poskytovat nové služby  v rámci projektu Na cestě. Ten se zaměřuje na práci s lidmi, kteří se dopustili protiprávního jednání či jinak porušili společenské normy. Spolupráce s poradcem takovýmto lidem umožní úspěšný výkon alternativního trestu, zvýší jejich kompetence a zároveň umožní reflexi protiprávního jednání a jeho dopadů. Jsme také přesvědčení, že za podpory pracovníka dojde u klientů k minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení jejich společenského začlenění. Poskytujeme tři základní služby. Program sociálního výcviku pro dospělé, Program sociálního výcviku pro mladistvé a Program prevence předluženosti a nezaměstnanosti. Jak taková spolupráce vypadá v praxi, jsme se ptali regionální dluhové poradkyně pro Prostějov a Olomouc, Radky Kachramanové.

S jakými klienty nejčastěji pracujete?

To je těžké takhle zobecnit, každý klient je jiný. Pracuji jak s lidmi čerstvě zletilými, tak s těmi, kteří jsou už prarodiči. Pocházejí z různých sociálních vrstev, mají různá rodinná zázemí. Někteří z nich pracují, jiní si kvůli pobytu za mřížemi hledají zaměstnání těžko. Někteří jsou podmínečně odsouzení, takže ve výkonu trestu ještě nebyli, jen jim taková přeměna trestu hrozí, jiní mají s vězením osobní zkušenost. Obecně lze říci jen to, že většina klientů jsou muži.

Jak vypadá vaše spolupráce?

Já se zaměřuji především na dluhy, takže klienti za mnou chodí už s jasnou, konkrétní zakázkou, chtějí pomoci řešit svou předluženost, neví si rady se svými závazky. Abychom se mohli ale někam posunout, je pro mě i pro klienta samotného potřeba orientovat se v jeho závazcích. Potřebujeme znát typ závazků, v jaké výši a v jaké fázi jsou, tím většinou začínáme. Po zmapování dluhů je spousta možností jak pokračovat. Buď popřít neoprávněné pohledávky, nejčastěji kvůli neplatné rozhodčí doložce, dále třeba zastavit exekuci, pokud jsou pro to podmínky nebo řešení situace klienta skrze institut oddlužení. Neméně důležité je také zjistit jak se klient do takové situace dostal, co tomu předcházelo. Snažíme se s klientem dostat k základu problému, který zdaleka není jen o finanční gramotnosti, jak se řada lidí domnívá. Příčina zadlužení pak ovlivní i to jak s klientem následně pracujeme. Příčin může být mnoho, například ztížený úsudek z důvodů závislosti, špatné vzorce jednání, nepovedené partnerské soužití, dále také sociální tlak (Vánoce, křtiny, rodinná solidarita apod.).

Takže s klienty sepisujete i tzv. osobní bankrot?

Ano. Ale k tomu vede poměrně náročná cesta. Je třeba znát souvislosti zadlužení a životní situaci daného člověka. V institutu oddlužení je spousta rizik, která se nedají podchytit, pokud není s klientem navázán vztah. Taková rizika můžou dlužníka dostat ještě do větších problémů, než s jakými za poradcem přišel. Předchází tomu tedy intenzivní spolupráce.

Čím se tito lidé liší od klasických klientů Terénní sociální práce?

Obecně lze říct, že u těchto lidí se setkáváme s daleko komplikovanějšími osudy, proto i spolupráce s nimi je někdy náročnější. Konkrétně v zadlužení pro pachatele trestné činnosti jsou specifické některé dluhy, než jen ty klasické jako jsou půjčky či nedoplatky na službách. Jedná  se o náklady trestního řízení, škodu pocházející z trestné činnosti, soudní výlohy, atp. Na hrazení dluhů z trestné činnosti klademe s klienty velký důraz, vracíme je k zodpovědnosti za činy, které provedli, to považujeme za důležité. Velkým problémem osob po výkonu trestu odnětím svobody je tzv. spící zadluženost. Jedná se o závazky jako například poplatky za popelnice, operátoři, zdravotní pojištění, bývalé nájmy atd., které osoby ve vazební věznici nebo výkonu trestu odnětím svobody neohrožují, po propuštění už jsou však často těžce řešitelné, většinou ve fázi exekuce.

S jakými institucemi a organizacemi v rámci projektu spolupracujete?

Většina pachatelů má uložen dohled probační služby, takže nejčastěji s Probační a mediační službou Chceme se také dostat do povědomí státních zástupců a soudců, snažíme se, aby výcvik nebo poradenství navrhovali a ukládali v rámci alternativních trestů. Věříme, že individuální spolupráce s lidmi, kteří nějakým způsobem porušili zákon či společenské normy má smysl a může jejich život ovlivnit k lepšímu. Jak kvůli praktickým radám, tak v rámci sociálního výcviku.

Jak se Váš Program předluženosti a nezaměstnanosti liší od Programu sociálního výcviku?

V programu sociálního výcviku se také řeší praktické problémy klienta, jako jsou například nezaměstnanost, ztráta bydlení, ale navíc se klade velký důraz na sebereflexi, na příčiny, proč se do takového situace dostal, co ho k tomu vedlo a jaké to má důsledky pro oběti, rodinu a pro něj samotného. Důležité je také mluvit o dodržování pravidel, o zvládání konfliktů  s čímž souvisí emoce, které častěji máme tendenci podceňovat, ale jsou motorem našich činů a jednání. Na program jsou navázány další specifické služby, jako například psychologická poradna. Vycházíme z předpokladu, že intervence, které obsáhnou celou škálu problémů, budou účinnější.

Pachatelé nejednali protiprávně bez důvodu. Příčin pro takové chování a jednání je mnoho, a ve spolupráci s aktivizačním pracovníkem se dají  z části  ovlivnit a my doufáme, že tím přispějeme ke snížení další recidivy; hlavně v konečném důsledku to pozitivně ovlivní i počet obětí.

Nutno říci, že neděláme zázraky a pokud klient nechce pomoci, jeho životní styl se mu zamlouvá anebo povaha příčin jeho jednání je dána např. psychiatrickou diagnózou, nelze mnohdy dělat nic jiného než hasit důsledky.

S jakými problémy se Vaši klienti nejčastěji potkávají?

Nejčastěji jde o komplex problémů, který na počátku musíme rozplést a nastavit priority v řešení.  Když pominu dluhy, je to určitě zaměstnání. I když se situace začíná měnit, je velké množství zaměstnavatelů, kteří nechtějí dát práci lidem se záznamem v rejstříku trestů, a nezajímá je povaha trestného činu. V praxi se tak stává, že kvůli tomu, že podnikatel, který přišel o řidičák, a přesto opakovaně jezdil a rozvážel zboží, aby udržel svou živnost, není přijat na místo manipulačního dělníka. Také jsou to různé závislosti, především na hracích automatech. V neposlední řadě se potýkají se  společenským odsouzením, často ztrácejí přátele, odvrací se od nich rodina. Pobyt za mřížemi je sám o sobě pro tyto lidi náročným, vrátit se z něj ale zpátky do života a nezajet do starých kolejích bývá  mnohdy ještě těžší.

Infobox:

Člověk v tísni poskytuje služby pro pachatele trestné činnosti a osoby v konfliktu se zákonem v Olomouckém kraji na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku.

Máte-li zájem o bližší informace, obraťte se na  koordinátora projektu:

Michal Láš, tel.: 739 220 640, michal.las@clovekvtisni.cz

Web.: https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/highlight/51

Projekt „Na cestě“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001023 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Autor: Michal Láš, Koordinátor projektu Na cestě

Související články