Afghánistán: Humanitární pomoc a obnova

Afghánistán: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: ČVT

Ekonomická krize a represe po převzetí moci Tálibánem v srpnu 2021 zvrátily úspěchy, kterých země dosáhla v minulých letech. S 20 miliony lidí, tedy téměř polovinou populace, která se potýká s akutním nedostatkem potravin, se Afghánistán zařadil mezi tzv. ohniska hladu, hned vedle Etiopie, Jižního Súdánu, Somálska a Jemenu. Průměrná rodina má dluh ve výši 600 USD, což je šestkrát více než její měsíční příjem. Lidé nemají přístup k základním službám, pracovním příležitostem ani k pitné vodě. Pouze polovina mužů a jen jedna z pěti žen jsou gramotní. Ženy obecně čelí stále větším omezením, ať už jde o zákaz přístupu k vyššímu vzdělání nebo obecné účasti na veřejném životě.

Lidem v okamžité i dlouhodobé nouzi poskytujeme životně důležitou pomoc a pomáháme jim postavit se na vlastní nohy, tak aby si byli schopní zajistit vlastní zdroje obživy, a tím přispívali ke stabilizaci a prosperitě celé země. Snažíme se naplnit okamžité potřeby rodin - ať už jde o jídlo, přístřeší nebo přečkání zimy - stejně jako budovat odolnost lidí a jejich živobytí prostřednictvím podpory komunitně vedené výstavby vodní a sanitační infrastruktury, poskytování zemědělských vstupů, služeb a školení, vytváření pracovních příležitostí nebo, což je nejdůležitější, umožnit dětem chodit do školy. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Voda a sanitace

Voda a sanitace

Pomáháme komunitám opravovat nebo stavět vodní a sanitační infrastrukturu, aby lidé měli přístup k dostatečnému množství pitné vody a snížilo se riziko nemocí. S naší technickou a finanční pomocí si lidé ve svých vesnicích staví nebo opravují studně, tradiční vodní kanály (karezy) a nádrže na filtrovanou dešťovou vodu a tající sníh (kandy), potrubní systémy a latríny. Lidem vysvětlujeme a podporujeme je v dodržování správných hygienických návyků; a rodinám, podporovaným školám a jejich žákům stejně tak jako na vybraná veřejná místa distribuujeme základní hygienické potřeby. Spolu s poskytovanou potravinovou a nutriční pomocí se tak snažíme snížit rizika podvýživy a nemocí.
V roce 2022:
- 25 893 lidí získalo přístup k pitné vodě díky opraveným 38 komunitním studnám a 2 vodním kanálům
- 47 806 lidí se zúčastnilo programu hygienické osvěty
- 100 veřejných míst bylo vybaveno úklidovými a hygienickými potřebami
- 5 331 lidí (5 171 dětí a 160 učitelů v podporovaných školách) obdrželo balíčky s hygienickými potřebami
 
Přístřeší

Přístřeší

Vybraným rodinám, jejichž domy byly zničeny během předchozích let konfliktu nebo zemětřesením, které zasáhlo část země v červnu 2022, poskytujeme technickou a finanční pomoc, která jim umožní opravit nebo postavit svá obydlí.  Před zimními měsíci dáváme ohroženým domácnostem finanční příspěvky na topení, nákup zimního oblečení a dek; a vnitřně vysídlené rodiny bez střechy nad hlavou dostávají peníze na nájem, aby mohly bezpečně přečkat zimu.
 V roce 2022:
- 1 300 lidem byla poskytnuta technická a finanční pomoc, díky které si opravili nebo postavili domy
- 11 284 lidí lépe přečkalo zimu díky poskytnuté peněžní pomoci na topení, nákup zimního obolečení a dek
                - 1 134 vnitřně vysídlených lidí dostalo hotovost na zaplacení nájmu a přečkalo tak bezpečně zimní období
 
Zemědělství a zdroje obživy

Zemědělství a zdroje obživy

Drobní farmáři čelí mnoha překážkám, bez kterých není možné vymanit se z kruhu chudoby.  Mezi ty patří nevyvinuté a těžko přístupné trhy, kde nejsou k dostání cenově dostupné zemědělské vstupy jako semena, nářadí nebo hnojivo; neexistující veterinární služby nebo služby pro zpracování produkce, bez kterých zemědělci těžko vyprodukují dost na to, aby se uživili; málo rozvinuté a propojené prodejní řetězce; nebo nedostatek vody. Obecný nedostatek pracovních příležitostí znemožňuje lidem zajištění jejich základních potřeb.
Proto farmářům poskytujeme semena a sazenice, nářadí nebo krmivo pro zvířata v dobách sucha, stejně tak jako například zprostředkováváme a budujeme veterinární služby nebo poskytujeme školení, které potřebují k udržitelnému zvyšování a diverzifikaci své produkce. Zároveň se snažíme prosazovat zásady klimaticky šetrného zemědělství, včetně hospodaření s vodou, využívání organických hnojiv nebo snižování degradace půdy. Prostřednictvím programu „Peníze za práci“ (Cash for Work) dáváme lidem práci a možnost vydělat si – ve svých vlastních komunitách kopají zavlažovací kanály anebo budují rozvody pitné vody. Nejzranitelnějším rodinám poskytujeme krátkodobou víceúčelovou peněžitou pomoc, která jim umožní naplnit základní potřeby jako je jídlo nebo urgentní zdravotní péče, aniž by se uchýlily k negativním krokům jako je posílání dětí do práce namísto školní docházky nebo omezení počtu jídel denně.
V roce 2022:
- 1 583 lidí v programu „Peníze za Práci“ (Cash for Work) si vydělalo na živobytí pro sebe a svoji rodinu
- 2 922 zranitelných lidí dostalo víceúčelovou finanční pomoc k naplnění nejurgentnějších měsíčních potřeb rodiny
- 4 000 zemědělců obdrželo semena, sazenice a nářadí, zúčastnilo se školení a byla jim poskytnuta následná podpora
- 3 208 pastevců obdrželo krmení a další potřeby pro hospodářská zvířata, získalo přístup k veterinárním službám a bylo jim poskytnuto školení a následná podpora


 
Podpora konfliktem zasaženým akutně zranitelným obyvatelům městských oblastí provincií Kábul a Balkh v Afghánistánu v naplnění jejich potřeb potravinové bezpečnosti a přístřeší

Podpora konfliktem zasaženým akutně zranitelným obyvatelům městských oblastí provincií Kábul a Balkh v Afghánistánu v naplnění jejich potřeb potravinové bezpečnosti a přístřeší

Projekt podporuje nejzranitelnější osoby, kterým do života zasáhla válka, přírodní katastrofa či přetrvávající chudoba. Pomoc je určena vnitřně vysídleným lidem a nejvíce zranitelným osobám (děti, ženy, senioři). Projekt cílí na 1600 domácností (přes 11200 lidí) a poskytuje finanční podporu na pokrytí akutních potravinových potřeb a bezodkladných oprav svého obydlí. 
Okamžitá reakce pro obyvatele v potravinové nouzi v Mazar-e-Sharifu

Okamžitá reakce pro obyvatele v potravinové nouzi v Mazar-e-Sharifu

Projekt se zaměřuje na poskytování humanitární pomoci vnitřně vysídleným obyvatelům, kteří opustili svá obydlí od května 2021 při ozbrojeném postupu hnutí Taliban a jejich střetu s vládními vojsky. Na 1350 domácností (přibližně 9450 lidí) získá po dobu 4 měsíců finanční podporu na pokrytí akutních potravinových potřeb.
Veřejná sbírka SOS sbírka a zdroje Klubu přátel Člověka v tísni

Veřejná sbírka SOS sbírka a zdroje Klubu přátel Člověka v tísni

Tyto finanční zdroje nám umožňují okamžitou reakci na životní potřeby obyvatel a vykrývat mezery, na které momentálně nestačí jiné humanitární organizace. Od října 2021 se prostředky používají na poskytování finanční podpory na pokrytí potřebného nájmu vnitřně vysídlených osob, pokrytí akutních potravinových potřeb či podporu domácností, které se vrací zpět domů. Zároveň plánujeme alokaci části těchto zdrojů na tzv. winterizační aktivity (zajištění přístřeší, zajištění nutričně bohatých potravin, ohřev pro domácnosti, zajištění zimního oblečení apod.) s ohledem na nadcházející zimu a velkého počtu lidí bez nedostatečného přístupu k základním životním potřebám.  

Potravinová pomoc a podvýživa

Potravinová pomoc a podvýživa

Vybraným rodinám poskytujeme finanční hotovost, za kterou si nakupují jídlo, které si sami vyberou a potřebují nejvíc. Výše měsíčních dávek se odvíjí od aktuální hodnoty základního potravinového koše; a skrze poskytování finanční pomoci podporujeme i místní farmáře i trh obecně díky zvýšené poptávce a kupní síle zákazníků. Rodiny jsou vybírány na základě potřeb a míry ohrožení s ohledem na řadu socioekonomických aspektů.
Snažíme se snížit podvýživu skrze integrované programy, které cílí nejen na zajištění potřebného množství a kvality jídla, ale taky na další faktory, které podvýživu umocňují: přístup k pitné vodě a sanitaci, hygienická a nutriční osvěta, nebo propagace kojení a správné výživy pro těhotné ženy a malé děti. Díky tomu, že se rodiče dozvědí o tom, jaké potraviny a techniky přípravy jídla mohou podvýživu odvrátit, se pak dokáží lépe rozhodnout, za jaké potraviny poskytovanou finanční pomoc utratí a připravit nutričně bohaté jídlo. Provádíme i vyšetření na podvýživu pro děti do 5 let a těhotné a kojící ženy, přičemž identifikované případy referujeme do určených zdravotních středisek. Rodinám pak poskytujeme i následnou péči u nich doma a základní hygienické potřeby, stejně tak jako pomáháme školit místní komunitní zdravotní pracovníky. Kde je to možné, podporujeme komunity v opravě či stavbě vodních zdrojů a sanitační infrastruktury.

V roce 2022:

- 74 290 lidí dostalo finanční hotovost na zajištění základních potravin  
- 31 024 lidí se zúčastnilo nutriční osvěty
- 11 068 lidí v rodinách s podvyživeným dítětem nebo těhotnou / kojící ženou dostalo následnou péči. 5040 z nich byla poskytnuta MUAC páska k diagnostice a měření podvýživy a školení o tom, jak měřit a sledovat podvýživu doma.
- 173 akutně podvyživených dětí do 5 let a těhotných nebo kojících žen bylo odesláno na léčení do specializovaných klinik.
 
 


 
Pomoc lidem postižených konfliktem a přírodní katastrofou

Pomoc lidem postižených konfliktem a přírodní katastrofou

Projekt podporuje nejzranitelnější osoby, kterým do života zasáhla válka nebo přírodní katastroa. Těmto lidem poskytujeme pomoc na základě jejich přímých potřeb - poskytujeme jim peníze na pronájem, dopravu a potřeby do domácnosti.
Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

V rámci humanitární pomoci poskytujeme přímou finanční podporu komunitám zasaženým humanitární krizí. Poskytovanou podporou se snažíme pokrýt základní potřeby obyvatel, jako je jídlo, pitná voda, přístřeší a další nezbytné vybavení.

Příjemci pomoci zpravidla hrají důležitou roli v navrhování a realizaci konkrétních humanitárních aktivit. Prostřednictvím pravidelného kontaktu s jednotlivci, ale i s místními radami pro komunitní rozvoj je zajištěna přímá zpětná vazba, která zajišťuje návaznost pomoci na aktuální potřeby.

Přestože přírodní katastrofy a konflikty negativně ovlivňují všechny oběti, nejzranitelnější skupiny – děti, těhotné ženy, starší lidé, sirotci, samoživitelky a vdovy – trpí následky katastrof nejvíce. Z tohoto důvodu Člověk v tísni poskytuje speciální asistenci těmto skupinám ve formě finančních grantů na pokrytí konkrétních potřeb, nebo jednotlivé případy odkazuje na relevantní instituce (především ve zdravotních případech či za účelem ochrany dětí a žen).

V roce 2012 se Člověk v tísni přidal ke konsorciu sedmi mezinárodních neziskových organizací, Emergency Response Mechanism, poskytujícímu okamžité vyhodnocení situace a pomoc v nouzových situacích


 

Novinky