Nepál: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Nepál: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: Petr Štefan

V Nepálu usilujeme o to, aby nejzranitelnější lidé a skupiny nezůstávali pozadu kvůli diskriminaci nebo vyloučení.

V Nepálu vedlo vysídlení po zemětřesení v roce 2015 ke vzniku spontánních dočasných míst, kde více rodin sdílelo malé prostory. Takové bydlení bylo náročné zejména pro ženy a dívky, které čelily riziku sexuálního zneužívání a obtížnému udržování osobní hygieny. Kvůli ohrožené bezpečnosti v těchto prostředích byly náchylnější k obchodování s lidmi a vykořisťování. Za tímto účelem jsme navrhli projekt "Our Turn", sérii tematických seminářů a podmíněných grantů zaměřených na potřeby kolektivní ochrany žen a jejich komunit. Ve školách realizujeme participativní programy pro dívky a chlapce na podporu jejich bezpečnosti spolu se zdravotními a vůdčími dovednostmi, abychom ve třídách podpořili genderově citlivé prostředí.

Do všech svých programů začleňujeme ochranu, gender, inkluzi a sociální spravedlnost, abychom zpochybnili a změnili stávající diskriminační praktiky a politiky, a tím řešili základní příčiny diskriminace a vyloučení a zasazovali se o spravedlivou, rovnou a inkluzivní společnost.

Pracujeme s marginalizovanými dospívajícími dívkami v Madhesh Pradesh a usnadňujeme jim přístup k základnímu vzdělání a dalším životním příležitostem a v Bagmati Pradesh s přístupem k programu sociální ochrany a připravenosti na katastrofy. V souladu s plánem nepálské vlády pro školství (2021-2030) a společně s Centrem pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (CEHRD) jsme průkopníky v prosazování vytvoření a fungování "Sítě pro dívky a inkluzivní vzdělávání (GIEN)" na úrovni školy/komunity, palika a provincie v Madhesh Pradesh. Tyto sítě jsou vedeny ženami a v každé palice jim předsedá zástupce starosty, který je zároveň předsedou soudního výboru v palice. 

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Podpora mladistvých dívek

Podpora mladistvých dívek

V rámci programu "Our Turn" podporujeme jedny z nejvíce marginalizovaných dívek na světě. Zaměřuje se na na mladistvé dívky (12-19 let) z venkovských oblastí v jižním Nepálu, které opustily školu před nebo po uzavření manželství. Ačkoliv je v Nepálu legální uzavírat manželství po 20. roce věku, často jsou dívky provdávány před dovršením 18 let. Mladé nevěsty v komunitách Terai jsou navíc vystaveny riziku násilí souvisejícího s věnem - útoky kyselinou, vydírání, duševní, fyzické a sexuální obtěžování, násilí a případně také vraždy.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu života dívek tím, že je vybaví základními životními dovednostmi. Kromě gramotnosti dále pečují o své zdraví a také zdraví svých rodin, zvyšují odolnost vůči násilí a schopnost vyjednávat o důležitých rozhodnutích v životě.
Popora mladých matek a adolescentů na venkově

Popora mladých matek a adolescentů na venkově

Těhotenství dospívajících dívek je samo o sobě je rizikovým faktorem pro poruchy duševního zdraví, stejně jako polygamní vztahy, chudoba, násilí a nízké sociální postavení. Mladé manželky v Nepálu mají ve svých nových rodinách typicky nízký společenský status, což vede k omezeným interakcím s přáteli, vyšší pravděpodobnosti domácího a sexuálního násilí a nedostatečnému prostoru pro ovlivňování vlastního života, včetně reprodukční volby. Projekt "Hello Sathi" zahrnuje mobilní zdravotnické zásahy zaměřené na duševní zdraví a zdraví dětí a komplexní program, který řeší řadu otázek týkajících se genderových norem a jejich dopadu na zdraví, bezpečnost a posílení postavení mládeže a mladých matek ve venkovských oblastech.
Podpora a osvěta mladých dívek a chlapců

Podpora a osvěta mladých dívek a chlapců

Projekt “His Chance” se vyznačuje genderově citlivým přístupem a je realizován prostřednictvím místního partnera Hamro Palo. Místní mladí lidé, kteří projdou školením, pořádají workshopy na různá témata, jako například dětská manželství, domácí násilí, šikana a obchodování s lidmi. Kromě toho se dozvídají nové informace o menstruační hygieně, výživě, bezpečné manipulaci s vodou, reprodukčním zdraví a posílení vlastního postavení. Během workshopu provádějí dívky a chlapci komunitní projekt.
 
Ochrana žen a dětí

Ochrana žen a dětí

Ochrana žen a dětí bývá často přehlížena i přesto, že je to nepostradatelná součást pomoci obětem katastrof. ČvT se již od začátku svého působení v Nepálu zaměřuje na ochranu žen a dětí před domácím a sexuálním násilím, dětskými sňatky či obchodováním s lidmi. V táborech, kam často přesídlily celé místní komunity, je zvýšené riziko konfliktů, napadání žen či obchodu s lidmi.

ČvT se snaží zajistit bezpečí ve třinácti táborech v Gorce, v šesti táborech v Sindhupalchoku  a ve dvou táborech v Bhaktapuru, kde jsme vyškolili desítky žen i mužů, jak zasáhnout v případě ohrožení nejslabších členů komunit a umožnili jsme jim realizovat v táborech a vesnicích jednoduchá praktická opatření, která zvýší jejich bezpečnost jako je například instalace veřejného osvětlení k provizorním toaletám, oddělené umývárny pro ženy a dívky, instalace zámků na toaletách apod. 279 ženám jsme darovali hygienické balíčky spolu se základními informacemi kde a jak hledat pomoc v případě násilí.

Problémy se zvýšeným rizikem násilí se neomezují jen na tábory pro vnitřně vysídlené. Během zemětřesení bylo zničeno a poškozeno mnoho školních budov. Po znovuotevření provizorních škol se řada studentů po vynucených prázdninách nevrátila zpátky do školních lavic. To vyvolalo obavy, že se zvýšil výskyt dětské práce a obchod s dětmi v oblasti. V obtížných chvílích se chudé rodiny totiž často uchylují k úsporným opatřením, jako je například využívání dětské práce jako dalšího zdroje příjmů. Tyto praktiky jsou ale vysoce rizikové a mohou mít velice špatný dopad na zdravý vývoj dětí. Proto Člověk v tísni vyškolil 130 žen i mužů ve vesnicích v oblasti Sindhupalchok, jak zasáhnout v případě ohrožení nejslabších členů komunit.

Podpora dospívajících dívek ve venkovských oblastech

Podpora dospívajících dívek ve venkovských oblastech

Program "Her Turn" byl původně navržen Hamrem Palo, našim místním implementačním partnerem. Tento projekt pracuje s dospívajícími dívkami ve venkovských oblastech Nepálu, a to jak ve škole, tak mimo ni. Skládá se z měsíčního workshopu se zaměřením na otázky zdraví, bezpečnosti a vedení a průběžné podpory dívek, aby se zapojily do osvěty v rámci svých komunit.

Program pomáhá překonávat genderové stereotypy uvnitř komunit, zlepšuje vztahy mezi dospívajícími dívkami, chlapci, rodiči a učiteli a chrání zranitelné. Dívčí výbory se pravidelně setkávají a řeší řadu problémů,  jako je například šikana, vytváření dobrého prostředí pro děti v třídách, odpovídající toalety ve školách a prevence dětských svateb. Dívky na konci workshopu dostávají malé granty na projekt, který samy navrhují a vedou.

Jak dále pomáháme

Novinky