d) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

d) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Posláním této služby je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny. 

Při poskytování této služby klademe důraz na dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností. Činnosti a kroky, které směřují k řešení problému klientské rodiny, vykonáváme s jejím vědomím, členové rodiny se podílí na řešení své situace v maximální možné míře. Vždy respektujeme zásadu, že zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.

Cíle služby

 • Prostřednictvím poradenství zvýšit kvalitu života všech členů rodiny v oblasti materiálních podmínek, prostředí, vztahů, zdraví, výživy, vzájemné péče apod. Důraz je při tom kladen především na zdravý vývoj dítěte. Rodině je poskytnuta asistence, pomoc a podpora při jednání na úřadech, pomoc s listinami, doporučení a zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi a službami apod.
 • Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny, aktivně zapojit její členy do řešení obtížné situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby zvládli problematické situace v budoucnu řešit samostatně. Rodina již v průběhu služby využívá i jiné zdroje pomoci, jako je (širší) rodina, přátelé, učitel, kurátor aj. Pracovník podněcuje rodinu k aktivitě. Snahou je, aby se rodina naučila rozpoznat problémové situace a sama je začala řešit. Chceme dosáhnout toho, aby se jednotliví členové rodiny naučili komunikovat s institucemi, byli schopni samostatného osobního jednání i písemné a elektronické komunikace.
 • Pomoci rodině při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního proudu školského vzdělávacího systému. Apelujeme na pravidelnou školní docházku dětí, pomáháme jim i jejich rodičům s přípravou do školy, nabízíme smysluplné trávení volného času. Snažíme se o prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí.
 • Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit pro děti a rodiče (MŠ, družina, kroužky, kluby aj.), která je lokálně dostupná. Cílem je, aby rodina dokázala identifikovat, které aktivity jsou pro ni potřebné, uměla tyto aktivity vyhledat, najít na ně potřebné finanční zdroje a pravidelně se jich účastnit.
 • Zprostředkovat rodině další odbornou pomoc, která je lokálně dostupná. Pomáháme zajistit spolupráci s ostatními subjekty, které mohou přispět k řešení nepříznivé situace rodiny.

Hlavním cílem sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Primárně chceme zastavit zhoršování sociální situace rodiny, poté se snažíme přispět k zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

Komu je služba určena?

Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nachází v situaci, která se vyznačuje některými z těchto znaků: 

 • obtíže při výchově a péči o děti,
 • snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny,
 • potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti,
 • problémy spojené se školní docházkou dětí,
 • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)

a dále splňují minimálně jednu z uvedených charakteristik:

 • nevyhovující nebo nestabilní bydlení,
 • nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci,
 • nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání),
 • příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami a důchody,
 • zadluženost,
 • dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost členů rodiny na trhu práce.

Principy služby

 • Mlčenlivost - patří mezi základní principy poskytování služby. Sdělené osobní informace považujeme za důvěrné. Bez vědomí a souhlasu rodiny je dále nešíříme. Výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost. 
 • Dobrovolnost - službu poskytujeme na přání rodiny a v rozsahu, který si sama zvolí. Spolupráci lze bez udání důvodu kdykoliv ukončit. 
 • Individuální přístup - hledáme řešení podle konkrétní situace rodiny, respektujeme jedinečnosti každé rodiny i jejích jednotlivých členů. 
 • Zplnomocňování - Rodiny vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace, nesou za ni odpovědnost.
 • Intenzita a dlouhodobost - pracovník se s rodinou potkává často a na delší dobu, obvykle minimálně jednou týdně na minimálně jednu hodinu, spolupráce se obvykle uzavírá na jeden rok, popř. 6 měsíců.
 • Zájem dítěte - vždy je nadřazen nad všechny ostatními zájmy.
 • Terénnost - službu poskytujeme zásadně v přirozeném prostředí rodiny, tedy v její domácnosti, nebrání-li tomu mimořádná situace v rodině, např. domácí násilí.
Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Žádný ze svých dnů si nedovedu představit bez naděje, bez šance na změnu

Žádný ze svých dnů si nedovedu představit bez naděje, bez šance na změnu

Bydlet či nebydlet? Toť, oč tu běží

Bydlet či nebydlet? Toť, oč tu běží

Hola hola, škola volá!

Hola hola, škola volá!

Další