d) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

d) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Posláním služby je vyhledávání, motivace a poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením z běžné společnosti (nebo je již ze společnosti vylučuje). Smyslem služby je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a které mají nepříznivý vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte.

Cíle služby

Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

Jednotlivé cíle:

 • Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny. Členy rodiny aktivně zapojit do řešení nepříznivé sociální situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby v budoucnu zvládli své problémy řešit samostatně.
 • Informovat rodinu v oblasti, ve které potřebovala pomoc.
 • Rozvinout znalosti rodičů i dětí, díky kterým budou schopni předejít či řešit příčiny ohrožení dítěte (pojem ohrožené dítě je vysvětlen v Metodickém postupu Základní činnosti).
 • Podpořit rodiče při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního proudu školského vzdělávacího systému a pro jejich pravidelnou školní docházku (s ohledem na jejich individuální potřeby). Podpořit rodiče při vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času. Předcházet předčasnému ukončování vzdělávání.
 • Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit, která je lokálně dostupná (MŠ, družina, kroužky, kluby aj.).

Komu je služba určena?

Služba se věnuje rodinám s jedním či více nezletilými a nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tato situace se vyznačuje nejméně jedním z těchto znaků:

 • obtíže při výchově a péči o děti
 • snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny
 • potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti
 • problémy spojené se školní docházkou dětí, obtíže při vzdělávání dětí
 • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)

a dále splňují minimálně jednu z následujících charakteristik:

 • nevyhovující nebo nestabilní bydlení
 • nepřítomnost osob (v rodině nebo okolí), které by uměly a mohly se situací pomoci
 • nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému vzdělání)
 • příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami a důchody
 • zadluženost
 • dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost na trhu práce

Principy

Mlčenlivost: sdělené osobní informace považujeme za důvěrné a důsledně zachováváme mlčenlivost, bez vědomí a souhlasu rodiny je dále nešíříme (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost).

Dobrovolnost: službu poskytujeme na přání rodiny a v rozsahu, který si sama zvolí, spolupráci může rodina bez udání důvodu kdykoliv ukončit.

Individuální pomoc a podpora: hledáme řešení podle konkrétní situace rodiny, respektujeme jedinečnost rodiny a jejích členů.

Podpora samostatnosti rodiny: rodiny vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podílely na řešení své situace, nesou za ni odpovědnost.

Zájem dítěte: vždy ho nadřazujeme nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.

Rovný přístup: služba je poskytována bez předsudků, bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženství, sexuální orientaci atd.

Bezplatnost.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Odsuzujeme navrhované změny zákonů, které přinesou ještě větší bídu rodinám s dětmi

Odsuzujeme navrhované změny zákonů, které přinesou ještě větší bídu rodinám s dětmi

Žádný ze svých dnů si nedovedu představit bez naděje, bez šance na změnu

Žádný ze svých dnů si nedovedu představit bez naděje, bez šance na změnu

Bydlet či nebydlet? Toť, oč tu běží

Bydlet či nebydlet? Toť, oč tu běží

Další