Naše projekty

Publikováno: 14. 6. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Naše projekty
© Foto: Tomáš Princ

V současné době realizuje Vzdělávací program Varianty tyto projekty:

SPOLEČNĚ PRO KVALITNÍ ŽIVOT V METROPOLI
Vztah k místu a zdravé vztahy v komunitě či sousedství jsou klíčové pro lepší vzájemné soužití, překonávání společenských nerovností a zvyšování odolnosti komunity vůči projevům klimatické změny a jejím dopadům na zdraví a kvalitu života lidí. Projekt Společně pro kvalitní život v metropoli se zaměřuje na rozvíjení úrovně vzdělávání a kompetencí žáků ZŠ k udržitelnému rozvoji a lepšímu soužití v metropoli. Více o projektu najdete zde.


iKAP II - podpora základního a středního školství v Praze

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. Více o projektu najdete zde.

PROJEKT: UČÍM O KLIMATU - PODPORA PEDAGOGŮM V KLIMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt “Učím o klimatu – Podpora pedagogům v klimatickém vzdělávání" přispívá ke zvýšení úrovně kompetencí pedagogů, budoucích pedagogů a lektorů EVVO v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Zmíněné skupiny posílí své kompetence v oblasti vzdělávání o změně klimatu a v místně zakotveném učení skrze semináře a kurzy pro současné i budoucí pedagogy prostřednictvím nově vzniklých metodických materiálů a také díky novému metodickému webu.
Více o projektu najdete zde.

V minulosti realizoval Vzdělávací program Varianty tyto projekty:

UBUNTU – škola demokratického občanství

„Osoba s ubuntu je otevřená a přístupná ostatním, dodává jistotu a sebevědomí druhým, necítí se ohrožena, že jsou jiní schopní a dobří, protože on či ona má sám v sobě jistotu, která pochází z vědomí, že patří do většího celku a že slábne, když jiní slábnou nebo jsou pokořeni, když jsou jiní mučeni nebo utlačováni.“ (Arcibiskup Desmond Tutu) Více informací o projektu naleznete ZDE.


CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence
Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol. Více informací o projektu naleznete ZDE.


ŠKOLA PRO VŠECHNY: INKLUZE JAKO CESTA K EFEKTIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ
Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Více informací o projektu naleznete ZDE.


SCHOLA CULTURA
V projektu Schola Cultura vytvoříme a zrealizujeme 40hodinový kurz, který pedagogy podpoří při uskutečnění koncepčních změn ve školách v souladu s modelem kompetencí pro demokratickou kulturu. Kurz bude rozvíjet především didaktické dovednosti a znalosti, díky nimž budou žáci efektivněji vedeni k aktivnímu a odpovědnému životu v demokratické společnosti. Více informací o projektu naleznete ZDE.


OTÁZKAMI K ROZVÍJENÍ DEMOKRATICKÝCH HODNOT
Projekt nabízí pedagogickým pracovníkům základních a středních škol podporu v zavádění principů multikulturní výchovy do života školy a posílení kompetencí při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, netolerance a násilí. Více informací o projektu naleznete ZDE.


PROJEKT RESPEKT NEBOLÍ

Projekt se věnoval začleňování lidskoprávních témat do výuky na českých školách. V rámci projektu vznikl nový multimediální výukový materiál. Více o projektu najdete ZDE.

Autor: Varianty

Související články