Demokratická republika Kongo: Humanitární pomoc a obnova

Demokratická republika Kongo: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Marcela Janáčková

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v konfliktech, válkách nebo přišli o domov v Ukrajině, Sýrii, Iráku, Afghánistánu, Demokratické republice Kongo, Myanmaru, Jemenu, Etiopii, Moldavsku, Arménii nebo Gruzii. Zároveň jsme opakovaně pomáhali obětem sucha v Etiopii a povodní v Kambodži, Afghánistánu a na Srí Lance. V minulosti jsme zasahovali po zemětřeseních v Nepálu, na Haiti a v Pákistánu, po tajfunu na Filipínách a reagovali jsme na extrémní zimy v Mongolsku. Naše zásahy jsou založeny výhradně na potřebách a zaměřují se na nejzranitelnější a nedostatečně zaopatřené skupiny obyvatel - zejména na ty, kteří se nacházejí v těžko dostupných oblastech. V důsledku toho se nezaměřujeme na konkrétní odvětví, ale komplexně řešíme mimořádné události na základě daného kontextu a přidané hodnoty, kterou můžeme přinést - nejprve spolupracujeme s komunitami na přípravě na katastrofy a zmírnění jejich dopadů, poté poskytujeme okamžitou pomoc, když se mimořádná událost rozvine, a nakonec pracujeme s lidmi zasaženými krizí, abychom jim pomohli co nejrychleji se zotavit. Poskytujeme humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, což nám umožňuje efektivně propojit pomoc při humanitárních krizích, obnovu zasažených zemí a dlouhodobý rozvoj - včetně opatření pro připravenost na případné katastrofy a snižování rizik. 

V minulosti jsme úspěšně a rychle reagovali díky příspěvkům, které nám věnovala komunita podporovatelů, partnerů a náš Klub přátel.

 Zaměřujeme se především na tyto oblasti:
  • Peněžní víceúčelová pomoc
  • Potravinové bezpečnost a výživa
  • Přístřeší a nepotravinové balíčky, včetně obnovy infrastruktury
  • Voda, sanitace a hygiena
  • Vzdělávání v nouzových situacích zahrnující psychosociální podporu a ochranu dětí
  • Ochrana obyvatel
Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Komplexní pomoc v oblasti zdraví, výživy, hygieny a ochrany obětí sexuálního násilí zaměřená na nejzranitelnější komunity zasažené konfliktem

Komplexní pomoc v oblasti zdraví, výživy, hygieny a ochrany obětí sexuálního násilí zaměřená na nejzranitelnější komunity zasažené konfliktem

V důsledku neustálých bojů a trvající nestability v provincii Jižní Kivu se setkáváme s vážnou potravinovou krizí, chudobou a obecně špatnými životními podmínkami místního obyvatelstva. Nejnaléhavější humanitární situace je v oblasti Kimbi - Lulenge, kterou společně zajišťujeme ve spolupráci s organizací International Medical Corps. Zaměřujeme se na integrovaná nouzová opatření v oblasti zdravotnictví, výživy, ochrany obětí sexuálního násilí, vody, hygieny a sanitace (WASH).  

Jedním z cílů je léčba podvýživy, zejména u ohrožených skupin - malých dětí (do 5 let) a těhotných a kojících žen. Díky tomuto projektu získají lidé lepší přístup ke kvalitní zdravotní péči, a to např. v oblasti léčby akutní podvýživy, chirurgie, pediatrie nebo gynekologie. Vedle přímé péče o pacienty jsou v rámci projektu poskytovány konzultace a psycho-sociální podpora obětem násilí. . Regionální zdravotnická zařízení budou lépe zásobena terapeutickou výživou, vybavena novými latrínami, sprchami, a umývárnami, a jejich zdravotnický personál bude proškolen, aby došlo k celkovému zlepšení hygienických podmínek a kvality poskytované péče.  

V rámci našich programů je klíčová take propagace správných hygienických a výživových návyků v komunitách prostřednictvím praktických ukázek postupů a názorných prezentací. 

Celkem tento projekt podpoří 14 zdravotnických zařízení a podpoří téměř 100 000 lidem v této oblasti.

Humanitární pomoc zranitelným skupinám obyvatelstva postižených konfliktem, druhá fáze

Humanitární pomoc zranitelným skupinám obyvatelstva postižených konfliktem, druhá fáze

Provincie Jižní Kivu se již několik desetiletí potýká s vážnou humanitární krizí. S 5,5 miliony vnitřně vysídlených osob zůstává Demokratická republika Kongo jednou z nejvíce postižených zemí v rámci vysídlování obyvatel na světě. Hlavní příčinou je  přítomnost mnoha ozbrojených skupin a opakující se povodně během období dešťů. Právě stale častější přirodní katastrofy dále zhoršují již alarmující situaci v zemi. ,Více než jedna čtvrtina obyvatelstva v zemi trpí nedostatkem potravin a 4,2 milionu lidí trpí akutní podvýživou, z toho 2,4 milionu jsou děti do 5 let.  

Člověk v Tísni pomáhá komunitám v oblasti Lemera a Nyangezi, kde poskytuje komplexní pomoc. Díky distribuci finančních prostředků jsou nejohroženější domácnosti schopny pokrýt své základní potřeby. Kromě toho jsou rehabilitovány vodní zdroje a distribuční sítě, aby byl zajištěn přístup k nezávadné vodě, jež je klíčovou podmínkou prevence šíření vodou přenosných nemocí a řešení podvýživy. Projekt se zaměřuje na aktivity v rámci prevence a léčby akutní podvýživy u dětí, které zahrnují distribuce terapeutických potravin a výživových doplňků pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, aktivní měření dětí a matek, jež rychle a efektivně odhalí případy podvýživy. PIN také poskytuje dohled a školení zdravotnickému personálu, včetně lékařů a sester, aby zlepšil kvalitu poskytovaných služeb. Zdravotnická zařízení jsou vybavena základními léky a farmaceutickými přípravky, takže budou v budoucnu schopny poskytnout systematickou péči pacientům trpícím běžnými nemocemi. Nejzranitelnější rodiny obdrží semínka místně vyprodukovaných plodin, pro pěstování nutričně výživných plodin a zeleniny.  

Osvětové kampaně v komunitách, se soustředí na provádění ukázek vaření s použitím místně dostupných potraviny bohatých na živiny, které jsou důležité pro správný růst a vývoj dětí. Tento projekt cílí svou pomoc na více než 30 000 zranitelných osob zasažených konfliktem.

Humanitární pomoc pro obyvatele v oblasti Itombwe a Minembwe, fáze IV

Humanitární pomoc pro obyvatele v oblasti Itombwe a Minembwe, fáze IV

Probíhající projekt v provincii Jižní Kivu (konkrétně v oblastech Itombwe a Minembwe) pokračuje do další fáze. Tato oblast čelí dlouhodobému ozbrojenému konfliktu a přírodním katastrofám, což způsobuje závažnou humanitární krizi. Přítomnost ozbrojených skupin donutila místní obyvatelstvo opustit své domovy a hledat bezpečí jinde v regionu. Kromě toho omezený přístup k zdravotní péči, pitné vodě a vysoký výskyt akutního podvýživy významně ovlivňuje ohrožené skupiny, včetně dětí mladších 5 let, těhotných žen a kojících matek. 

S cílem řešit tyto výzvy spolupracuje organizace Člověk v Tísni s partnerem, organizací Lékaři bez hranic (Doctors of the World), a poskytuje pomoc nejvíce postiženým skupinám čelícím nejistotě, chudobě a zdravotním problémům. Hlavní důraz je kladen na ženy reprodukčního věku, děti, oběti sexuálního násilí a vnitřně vysídlené osoby. Projekt si klade za cíl zlepšit léčbu podvýživy a poskytuje školení zdravotnickým pracovníkům a komunitním pracovníkům v prevenci a léčbě případů podvýživy. Distribuujeme léky  a lékařské pomůcky, jako jsou výživové pasty do nemocnic, které jsou rovněž rekonstruovány, aby splňovaly základní hygienické standardy. Součástí projektu je také informační kampaň, která se snaží informovat členy komunity o správných hygienických postupech a významu vyvážené stravy. Důraz klade i na posilování práv žen a podporu jejich aktivního zapojení do procesů rozhodování v domácnostech a na úrovni komunity. Poskytujeme také psychosociální podporu a provádíme aktivity zaměřené na zvyšování povědomí. Tyto společné akce přispívají k celkovému cíli zlepšit podmínky postiženého obyvatelstva v Jižním Kivu.

Humanitární pomoc zranitelným skupinám obyvatelstva postižených konfliktem

Humanitární pomoc zranitelným skupinám obyvatelstva postižených konfliktem

Provincie Jižní Kivu se již několik desetiletí potýká se složitou humanitární krizí. S 5,5 miliony vnitřně vysídlených osob zůstává Demokratická republika Kongo jednou ze zemí nejvíce postižených migrací obyvatelstva na světě. Hlavními faktory jsou především přítomnost četných ozbrojených skupin a opakující se záplavy v období dešťů, které způsobují alarmující situaci v oblasti nedostatku potravin. Více než 1 ze 4 obyvatel země trpí nedostatkem potravin a 4,2 milionu lidí trpí globální akutní podvýživou, z toho 2,4 milionu dětí do 5 let.

PIN se zaměřuje na komunity v Lemerě a Nyangezi, kde poskytujeme pomoc prostřednictvím různých typů aktivit. Díky distribuci peněz jsou nejzranitelnější domácnosti schopny pokrýt své základní potřeby. Obnova vodovodních bodů a distribučních sítí zajistí přístup k nezávadné vodě, což je zásadní pro prevenci šíření nemocí přenášených vodou a podvýživy. Kromě toho PIN zajišťuje dohled nad zdravotnickým personálem a školí lékaře a zdravotní sestry v oblasti kvalitní léčby. Zdravotní střediska jsou vybavena základními léky a léčivy, takže jsou schopna poskytovat komplexní a systematickou péči pacientům trpícím běžnými nemocemi (např. malárií, průjmem, dehydratací, zápalem plic). Komunitní osvětové kampaně se zaměřují na pečovatele, převážně ženy, a to formou ukázek vaření s použitím místních potravin bohatých na živiny, které jsou důležité pro zdravý růst a vývoj dětí. Komunitní dobrovolníci pravidelně navštěvují komunity, kde pomáhají identifikovat případy podvýživy a předávají informace o hygienických a výživových postupech.

Okamžitá pomoc vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v regionu Fizi

Okamžitá pomoc vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v regionu Fizi

Obyvatele regionu Fizi nacházející se v Jižním Kivu dlouhodobě sužují střety mezi ozbrojenými skupinami. Násilí a s tím související nucené vysídlení tisíců domácností v posledních měsících výrazně zhoršilo humanitární situaci v této oblasti. Lidé, kteří před ozbrojenými skupinami prchají, se ocitají v hluboké materiální nejistotě bez finančních prostředků i obydlí a často si jen těžko v hostitelských komunitách nacházejí způsob obživy. Příchod vysídlených obyvatel do zpravidla velmi chudých komunit vytváří velký tlak na lokální zemědělství, narušuje rovnováhu místních trhů a vede k vyčerpání místních zásob potravin.

Člověk v tísni působí v oblastech Lulimba, Lumbwe, Namukola, Maindombé, Kilembwe a Kyumbwe, kde poskytuje mimořádnou pomoc nejzranitelnějším hostitelským i vysídleným domácnostem, tedy zejména těhotným a kojícím matkám a jejich dětem. V rámci projektu je domácnostem jednorázově distribuována hotovost, která umožní pokrýt jejich nejnaléhavější základní potřeby po dobu jednoho měsíce. V průběhu projektu současně probíhá osvětová kampaň zaměřená na správné hygienické a stravovací návyky. Školení jsou rovněž zdravotní dobrovolníci, kteří budou klíčové informace týkající se zdraví a hygieny šířit mezi místními komunitami tak, aby se informace dostaly k co nejširšímu okruhu lidí.

Humanitární pomoc pro obyvatele v oblasti Itombwe a Minembwe

Humanitární pomoc pro obyvatele v oblasti Itombwe a Minembwe

Provincie Jižní Kivu (Itombwe a Minembwe) se již řadu let potýká s humanitární krizí v důsledku dlouhodobého ozbrojeného konfliktu a přírodních katastrof. Přítomnost ozbrojených skupin v této oblasti donutila obyvatele opustit své domovy a hledat bezpečí v jiných částech regionu. Kromě toho omezený přístup ke zdravotní péči a pitné vodě má obrovský dopad na zdraví zranitelných skupin dětí do 5 let, těhotných a kojících žen.

Člověk v tísni ve spolupráci s partnerskou organizací Lékaři světa (DotW) poskytuje pomoc obyvatelstvu, na nějž mají nejistota, socioekonomická a zdravotní krize nejhlubší dopady. Jde zejména o pomoc ženám v reprodukčním věku, obětem sexuálního násilí a vnitřně vysídlenému obyvatelstvu. Zlepšujeme léčbu podvýživy v nemocnicích, a školíme zdravotnický personál a komunitní pracovníky v rozpoznávání, prevenci a léčbě podvýživy. Do nemocnic jsou distribuovány potřebné léky a další zdravotnický materiál, například výživové pasty a léky. Díky informační kampani jsou členové komunity informováni o správných hygienických návycích a vyvážené stravě. Klíčové je posilování práv žen v rámci zapojení se do rozhodovacích procesů na úrovní domácností a komunit, také zvyšování povědomí o násilí páchaném na ženách a dívkách.

Člověk v tísni a partnerská organizace Lékaři světa společně zajišťují v Itombwe a Minembwe přístup ke kvalitní zdravotní péči a léčbě podvýživy až pro 190 000 lidí.
Boj s potravinovou a zdravotní krizí v oblasti Bijombo a Lemera

Boj s potravinovou a zdravotní krizí v oblasti Bijombo a Lemera

Venkovské oblasti Bijombo nacházející se v Jižním Kivu na východě Demokratické republiky Kongo jsou další z oblastí zasažených hlubokou humanitární krizí. Její příčinou jsou střety mezi ozbrojenými skupinami doprovázené násilím na civilním obyvatelstvu, vraždami, znásilněními, rabováním majetku, vybíjením dobytka i vypalováním vesnic. Jen v oblasti Bijombo muselo za poslední dva roky opustit své domovy přes 8 tisíc lidí, kteří se vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v nejbližší době nemohou vrátit domů. Vlivem četných přesunů mají tito lidé jen velmi omezený přístup k základnímu zboží a službám včetně zdravotnictví.

Člověk v tísni spolu s partnerskou organizací Doctors of the World jsou jediné subjekty, které v oblasti Muramvya, Maheta, Katanga/Budamo a centrální Bijomo pravidelně poskytují potřebnou lékařskou pomoc vcetne lecby podvyzivy. Právě tam se přitom od roku 2019 uchýlily tisíce nuceně přesídlených osob. Vlivem zvýšení bezpečnostního rizika v posledních měsících museli ale původní pracoviště opustit i naši humanitární pracovníci. Nuceně vysídleným obyvatelům nyní poskytujeme pomoc v oblastech Bijombo a Lemera. Projekt se soustředí na nemocemi a podvýživou nejvíce ohroženou část populace, a tedy děti do 5 let a těhotné ženy i kojící matky. V rámci intervence je rovněž kladen důraz na specializovanou péči o znásilněné ženy, ale i posílení postavení žen spolu s prevencí násilí páchaného na ženách. Součástí projektu je také zvyšování povědomí o prevenci před nákazou koronavirem a dalšími nemocemi.
 
Boj s akutní podvýživou a zdravotní krizí v oblasti Kabambare

Boj s akutní podvýživou a zdravotní krizí v oblasti Kabambare

Oblast Kabambare se dlouhodobě řadí mezi jednu z nejvíce zasažených oblastí DRC, která se v důsledku konfliktů ozbrojených skupin potýká s extrémně vysokou mírou podvýživy a chudoby. Zhruba 33 000 lidí v této oblasti potřebuje okamžitou humanitární pomoc. Pokračující konflikty v přilehlých oblastech trvale nutí obyvatelstvo opouštět svůj domov, což jim znesnadňuje práci na polích způsobuje, že nemají dostatek potravin. Kvůli tomu, že je tato oblast odlehlá, terén obtížný a bezpečnsotní situace nestabilní, nemají místní lidé přístup ke zdravotní péči ani na trh. Dodávky léků a zdravotnického materiálu jsou zdlouhavé a finančně nákladné a v nemocnicích a jiných zdravotnickýh zařízeních jich je nedostatek. Zdravotnická zařízení v odlehlých vesnicích často postižených konfliktem, nemají dostatečné prostředky na zajištění hygienického prostředí, což výrazně zvyšuje riziko přenosu nemocí. Člověk v tísni spolupracuje s místními komunitami na zlepšení jejich životních podmínek, a to především v oblasti výživy, zdraví a hygieny.
Tým Člověka v tísni se ve spolupráci s partnerskou organizací Doctors of the World zaměřuje na nejohroženější skupiny lidí, kterými jsou především děti do 5 let a těhotné a kojící ženy, neméně důležitá je pomoc obětem sexuálního násilí. Školíme pracovníky zdravotních zařízeni a zajištujeme, aby zde byl dostatek životně důležitých léku, vysoce nutričních přípravku na léčbu podvýživy a dalšího základního vybaveni. Vedle zajištění přístupu ke kvalitní zdravotní peci a léčbě podvýživy pro více než 25 000 obyvatel je důležitou součásti projektu informační kampaň prováděná místními zdravotními dobrovolníky přímo v komunitách. Jsou vyškoleni a  zvyšují povědomí o prevenci a dopadech podvýživy i dalších běžných onemocněni, správných hygienických návycích a vyváženém jídelníčku. Kampaň je vedena tak, aby reagovala na potřeby žen a dětí, které jsou podvýživou a dalšími nemocemi zasaženy nejčastěji, ale klade také velký důraz na zapojení mužů, aby i oni věděli, co je v rámci prevence a léčby důležité. Díky jejich aktivnímu zapojení se tyto znalosti síří mezi všemi obyvateli a i ve vzdálenějších vesnicích, kde tak pomáhají předcházet dalším případům akutní podvýživy.

Humanitární pomoc obyvatelstvu v oblasti Itombwe a Mimebwe

Humanitární pomoc obyvatelstvu v oblasti Itombwe a Mimebwe

Itombwe a Mimebwe se nacházejí v provincii Jižní Kivu, která se v důsledku ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof řadu let potýká s humanitární krizí, jež nutí obyvatelstvo opuštět své domovy, hledat bezpečí a zemědělskou půdu v jiných částech regionu. Ozbrojené skupiny kontrolující příjezdové cesty, přístup k přírodnímu bohatství a půdě, terorizují obyvatelstvo, dopouštějí se násilí, rabování a únosů. Akutní podvýživa, omezený přístup ke zdravotní péči a pitné vodě mohou mít pro ohrožené skupiny dětí do 5 let, těhotných a kojících žen, fatální dopad na zdraví. Nedostatek znalostí o příznacích a příčinách podvýživy a dalších souvisejících nemocech, nevyvážená strava a špatné hygienické podmínky umožňují šíření nemocí. Zdravotnická struktura je pro obyvatelstvo logisticky a finančně nedostupná. Mnohdy bývají nemocnice terčem ozbrojených útoků, jsou rabovány a poškozeny. Některá zdravotnická centra pak v důsledku konfliktů vznikají v provizorních místech, nejsou pak schopna poskytnout kvalifikovanou péči, chybí jim zdravotní pomůcky a personál.
Nezbytná asistence Člověka v tísni ve spolupráci s partnerskou organizací Doctors of the World je zaměřena na obyvatele, na které nestabilní bezpečnostní situace, socio-ekonomická a zdravotní krize dopadá nejvíce. Jedná se především o děti ve věku 0-59 měsíců; ženy v reprodukčním věku; oběti sexuálního násilí a uprchlíky. Pomoc probíhá na několika úrovních, zajišťujeme léčbu podvýživy v nemocnicích, školíme zdravotnický personál a zdravotnické dobrovolníky v rozpoznávání, prevenci a léčbě podvýživy. Členové komunit jsou díky informační kampani obeznámeni se správnými hygienickými návyky a vyváženém jídelničku. V rámci spolupráce s DoW je zvláštní pozornost věnována také obětem sexuálního násilí, jejich fyzickému a mentálnímu zdraví. Klíčové je posilování práv žen v rámci zapojení se do rozhodovacích procesů na úrovní domácností a komunit, také zyvšování povědomí o násilí páchaném na ženách a dívkách. Nezbytné léky, materiál, pomůcky, nutriční pasty Plumpy’Nut jsou distribuovány nemocnicím, které jsou současně rekonstruovány tak, aby splňovaly základní hygienické normy a poskytovaly hygienické zázemí pacientům a personálu.
Člověk v tísni a partnerská organizace Doctors of the World společně zajišťují přístup ke kvalitní zdravotní péči, léčbě podvýživy až 92 000 lidem v oblasti Itombwe a Mimebwe.
Boj s akutní podvýživou v oblasti Kabambare

Boj s akutní podvýživou v oblasti Kabambare

Tento projekt reaguje na humanitární krizi, která eskalovala v průběhu roku 2018 v Demokratické republice Kongo, především v její východní části. Podle OSN potřebuje aktuálně v zemi humanitární asistenci na 13 miliónů lidí.  V oblasti Kabambare, kde Člověk v tísni působí, je míra podvýživy na alarmující úrovni - podvýživou trpí každý pátý člověk. Nejvíce potom děti a ženy s malými dětmi, na které je tento projekt zaměřen.
Oblast Kabambare je z důvodu chybějících či dostatečně bezpečných cest velmi těžko dostupná. Dodávky léků a zdravotnického materiálu jsou zdlouhavé a finančně nákladné a proto nemocnice a jiná zdravotnická zařízení hlásí jejich akutní nedostatek. Zdravotnická zařízení v odlehlých vesnicích často postižených konfliktem, nemají dostatečné prostředky, jak zajistit hygienické prostředí, což výrazně zvyšuje riziko přenosu nemocí. V reakci na tuto situaci poskytuje Člověk v tísni životně důležité léky, vysoce nutriční přípravky na léčbu podvýživy, zdravotnický materiál a další vybavení. Školíme personál místních zdravotnických zařízení v tématech, jakými jsou prevence podvýživy, kvalitní výživa či důležitost kojení ve zdravém vývoji dítěte a v boji s podvýživou. Soustředíme se také na pozitivní změnu v základních hygienických návycích.
V rámci naší intervence poskytujeme základní zdravotní péči pro nejméně 3000 dětí a 200 žen s podvýživou. Zajišťujeme přístup do zdravotnických zařízení, která jsou schopna poskytnout kvalitní léčbu a mají dostatek léků a nutričních balíčků, jež hradíme a dodáváme.
Člověk v tísni školí matky za přítomnosti jejich mužů, jak u svých dětí identifikovat podvýživu a nemoci, jaké jsou způsoby prevence nemocí a jaká zdravotnická zařízení jim mohou poskytnout adekvátní a kvalitní péči. Díky aktivnímu zapojení mužů v celém procesu dochází k postupné změně ve společnosti. Muži si díky školením uvědomují, co pro jejich ženy a děti není v těhotenství bezpečné a čemu se vyvarovat či co by měl obsahovat kvalitní jídelníček. Na stejná témata jsou vyškoleni také místní zdravotní dobrovolníci, kteří pomáhají nemocnicím a střediskům identifikovat případy podvýživy a dalších nemocí přímo ve vzdálených vesnicích. Ti poté získané znalosti šíří mezi všemi obyvateli ve vzdálenějších vesnicích, kde tak pomáhají předcházet dalším případům akutní podvýživy, která představuje jeden z nejvážnějších problémů v celém Kongu.
Zmírnění potravinové krize v oblasti Kalole

Zmírnění potravinové krize v oblasti Kalole

Oblast Kalole je charakterizovaná četným násilím a vysokou mírou přesídleného obyvatelstva. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) během posledního násilného konfliktu ztratilo více než 4 300 studentů přístup ke vzdělání po uzavření škol a na 30 000 lidí přišlo o přístup ke zdravotní péči po uzavření zdravotnických zařízení. Mnoho lidí bylo donuceno opustit své domovy následkem špatné bezpečnostní situace. Člověk v tísni zlepšuje životní podmínky lidí postižených krizí skrze posilování potravinové bezpečnosti v místě. Přispíváme k okamžitému a střednědobému zajištění potravin pomocí zlepšení přístupu k osivu a k základním nástrojům a poskytujeme pro zemědělce a jejich rodiny odborná školení, jak správně a efektivně plodiny pěstovat. Zaměřujeme se na nejzranitelnější domácnosti, včetně těch, které nemají přístup k půdě. U těchto domácností podporujeme skupiny farmářů a práci na komunitních polích.
Léčba akutní podvýživy v oblasti Kabambare

Léčba akutní podvýživy v oblasti Kabambare

Zhoršující se bezpečnostní situace, špatná dostupnost, extrémní míra akutní i chronické podvýživy, přes 150 tisíc přesídlených lidí v roce 2017 – to vše charakterizuje provincii Maniema, kde Člověk v Tísni v současnosti pracuje. V rámci tohoto projektu pomáháme v oblasti Kabambare nejvíce ohroženým skupinám obyvatel, a to dětem ve věku do 5 let, matkám a těhotným ženám, pro které špatná hygiena a nedostatečně výživná či nesprávně připravená strava představují jedny z nejdůležitějších faktorů negativně ovlivňujících jejich zdraví a rozvoj.  Podporujeme místní  zdravotnické zařízení distribucí speciální terapeutické pasty a mléka, jež svým složením napomáhají léčit akutní podvýživu u malých dětí. Dále poskytujeme školení ženám, zdravotním pracovníkům a komunitním dobrovolníkům na příčiny podvýživy, její měření, prevenci i léčbu. Zároveň se snažíme rozšířit povědomí o správné hygieně, jež zabraňuje přenosu bakterií způsobujících průjmová onemocnění.
Boj s akutní dětskou podvýživou

Boj s akutní dětskou podvýživou

V těžko dostupných oblastech konžské buše v regionu Shabunda se zaměřujeme na léčbu akutně podvyživených dětí, dopravou nutriční výživy do zdravotních výživových center a na školení zdravotního personálu. To doprovází osvěta v komunitách, zahrnující jak informace o prevenci, tak včasné detekci podvýživy a možností vhodné léčby. V loňském roce jsme tak např. v Shabundě pomohli 19 287 lidem. Pomoc pokračuje i v roce 2017, kdy bude poskytnuta 36 330 lidem. Práci v Shabundě ztěžuje složitý terén, kam se veškerá pomoc včetně léků dováží letecky humanitárními lety a následně vozí na motorkách, nebo dokonce nosí pěšky do vzdálených vesnic a zdravotních středisek. V těchto oblastech, bohatých na přírodní zdroje, navíc působí řada povstaleckých skupin, které ohrožují bezpečnost místních lidí a komplikují práci v terénu.

V roce 2015 a 2016 jsme pomáhali také dětem a matkám z řad uprchlíků z Burundi, které kvůli zhoršení politické situace překračovaly hranice do východního Konga, trpícího již tak omezenými zdroji obživy. V rámci tohoto programu jsme pomohli celkem 2 629 dětem s akutní podvýživou, a to jak z řad dětí z Burundi, tak z hostitelských komunit.

Obnovení zdravotní péče na venkově

Obnovení zdravotní péče na venkově

Člověk v tísni působí v několika odlehlých a nestabilních regionech Jižního Kivu, kde se snaží posílit zdravotní infrastrukturu a zpřístupnit základní zdravotní péči vnitřním uprchlíkům a nejpotřebnějším občanům.

Součástí programů Člověka v tísni je školení personálu, rekonstrukce lékařských center nebo stavba nových středisek, dodávky potřebných léků, zdravotnického materiálu a základního vybavení včetně hygienických balíčků. Vybraným střediskům je rovněž na základě měsíčního hodnocení, které odráží kvalitu poskytnuté péče, čistotu prostor, přítomnost personálu apod., poskytována finanční podpora na bezplatnou léčbu vnitřních uprchlíků a dalších zranitelných skupin. Zaměřujeme se také na osvětu v oblasti správné hygieny a stravovacích návyků, což je nezbytné pro postupné zlepšení zdravotního stavu místního obyvatelstva.

Poskytujeme odborná školení místním zdravotníkům, kteří často postrádají motivaci a hlubší medicínské znalosti. Člověk v tísni je učí správné postupy diagnostiky a léčby nejčastějších chorob, informuje je o řádném nakládání s infekčním materiálem či dodržování základních hygienických norem. Dále zajišťujeme stavbu sanitačních zařízení a lapačů dešťové vody. Důležitou součástí našich programů je rovněž školení terénních komunitních pracovníků, kteří působí jako spojky mezi vesničany - pacienty - a zdravotníky. Například ve zdravotním okrsku Lulingu spolupracoval Člověk v tísni s celkem 322 zdravotnickými dobrovolníky, jejichž aktivní zapojení je klíčové např. pro podchycení podvýživy. Terénní pracovníci totiž sami aktivně vyhledávají podvyživené děti a pomáhají šířit klíčové informace o zdraví a výživě mezi místním obyvatelstvem. Mimo jiné informují matky o důležitosti kojení v prvních měsících života, o možnostech péče a školeních pro těhotné ženy v místních centrech i o následné porodní a poporodní péči.

Člověka v tísni zajišťuje také lékařskou a psychosociální pomoc obětem sexuálního násilí. Řídí osvětovou kampaň v komunitě, která má za cíl informovat ženy a dívky o možnostech pomoci a snížit výskyt případů sexuálního násilí. Podle odhadů OSN bylo během posledních 15 let znásilněno v provinciích Severní a Jižní Kivu až 200 000 žen.

Jak dále pomáháme

Novinky