Systémové změny

Fungující soužití ve společnosti, jejíž součástí jsou cizinci, vyžaduje nejen vzájemnou otevřenost jejích členů a aktivity občanské společnosti podporující integraci, ale také komplexní, kvalitní a předvídavou integrační politiku na lokální, národní i evropské úrovni. Do jejího formování mají být zapojeny nejen státní instituce, ale také akademická sféra, nevládní organizace a v neposlední řadě samotní migranti.

A co pro to děláme? 

Jakožto nevládní organizace, která se už více než 10 let zabývá soužitím a veřejným obrazem migrantů, se snažíme k tvorbě integračních politik přispívat. Naši roli vnímáme především ve vzájemném propojování aktérů integrace od škol přes ministerstva až po migrantské spolky a neziskový sektor - organizujeme například pracovní setkání, kulaté stoly a studijní cesty.  

Jakožto člen Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty se věnujeme advokační práci v Česku. Podíleli jsme se mimo jiné na vzniku Migračního manifestu, který je souborem doporučení nevládních organizací pracujících s migranty směrem k tvůrcům migračních a integračních politik a jehož vizí je takové systémové nastavení integrace, které vede k sociálně spravedlivému, spokojenému a vzájemně prospěšnému soužití migrantů a české většinové společnosti.

pro magistrát hl. městy Prahy jsme zpracovali příručku Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí o tom, jak v prostředí městských částí přispívat pomocí veřejných akcí k soudržné a pestré společnosti. 

Na evropské úrovni jsme členy platformy PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), kde sdílíme zkušenosti s dalšími organizacemi z členských zemí EU a pomáháme je předávat dál směrem k evropským i národním institucím.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mail migrace@clovekvtisni.cz  

Celý text Méně textu