Člověk v tísni  Sociální integrace  Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

Veškeré materiály z naší knihovny jsou vám k dispozici volně ke stažení.

Foto: archiv ČvT

Podstatnou částí naší práce je také analytická a výzkumná činnost. Na této stránce naleznete veškeré publikace, které v Programech sociální integrace vznikly. Seznam je řazen chronologicky, veškeré materiály jsou volně k dispozici.

Výzkumné materiály a analýzy vznikly především s cílem získat přesné informace z lokalit, kde pracujeme. Kromě toho se dlouhodobě zabýváme analýzou českého vzdělávacího systému a jeho schopnosti podporovat děti, které ve školách zbytečně selhávaní díky sociálním handicapům. Analýzy slouží také jako podklady při jednání se samosprávami a ostatními partnery. V neposlední řadě jsou následující publikace určeny pro učitele, studenty, úředníky i širokou veřejnost. 

2016

Domluvme to ve škole!

Petra Sedláčková, Adriana Černá, Helena Řeháková, Jana Chroustovská, Tereza Babcová, Vendula Dostálová, Michal Prokeš, Eliška Vorlová, Aneta Horká, Anna Becková, Jitka Kylišová, Eva Kadlecová

Spolupráce se školami a komunikace s učiteli dětí, se kterými pracujeme, tvoří jednu ze tří hlavních oblastí práce koordinátora podpory vzdělávání. Dalšími jsou pak spolupráce s rodinou a spolupráce a podpora dobrovolníků služby. Tato témata nejsou předmětem zájmu textu. Spolupráce se školou může být různá, se spoustou variací, úskalí, úspěchů, neúspěchů. Zázraky neumíme, vždy se však snažíme, aby ze strany koordinátora a dle možností i rodiny dítěte bylo učiněno maximum pro její nastartování a úspěšný průběh. Jak a proč se školami a učiteli spolupracujeme a jak se to v konkrétních případech daří, je obsahem tohoto pojednání.

Ke stažení zde...

2015

Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby

Karolína Ranglová, Petra Sedláčková, Kateřina Lánská a kol.

Metodika, kterou právě držíte v ruce, vychází z konkrétních zkušeností získaných v prů- běhu realizace projektu „Pojďte do školky!“. Společně s deseti předškolními kluby provozovanými regionálními pobočkami Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni, o. p. s., bylo do tohoto projektu zapojeno dalších osm předškolních klubů partnerských organizací. Kluby jsou určeny dětem, které by jinak velmi pravděpodobně žádné předškolní vzdě- lávání neabsolvovaly, dětem z nepodnětného prostředí, jejichž rodiče mají často jen zá- kladní vzdělání a v předškolním vzdělávání buď nevidí smysl, nebo nemají dostatečné kompetence k jeho poskytnutí. Často se jedná o děti z rodin sociálně slabých, které jsou v momentální či dlouhodobé špatné životní situaci, tudíž svoji roli hrají také finance.

Ke stažení zde...

Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání

Petra Klingerová a kol.

Publikace je jedním ze závěrečných výstupů projektu „Pojďte do školky!“, který byl v letech 2013 – 2015 realizován společností Člověk v tísni, o. p. s. a osmi partnerskými organizacemi. Rozhovory s lokálními politiky, pedagogy mateřských škol a pracovníky neziskových organizací nás přivedly ke konkrétním opatřením, díky kterým by bylo možné pozitivně ovlivnit vzdělávání nejvíce ohrožených dětí. Zrodila se tak myšlenka motivovat jednotlivé obce k plánování, zavádění opatření, která umožní lepší adaptaci znevýhodněných dětí v mateřských školách, podpoří zájem rodičů o vzdělávání jejich děti a zabrání velkým neúspěchům těchto dětí při vzdělávání na základních školách. Kromě této publikace vzniklo v rámci projektu 16 návrhů lokálních koncepcí pro jednotlivá města (k nalezení zde).

Soubor doporučení nalezte zde.

Spolupráce podpora vedení dobrovolníků

Adriana Černá, Aneta Horká, Dominika Knoblochová, Pavel Marčík

Na následujících stranách naleznete tipy, rady a informace o tom, jakým způsobem probíhá spolupráce s dobrovolníky na pražské pobočce Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni, o. p. s. (ČvT). Rádi bychom čtenářům poskytli know-how i konkrétní informace, jak probíhá oslovování, výběr, proškolování a přímá práce dobrovolníků. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí vzdělávacích služeb pražské pobočky ČvT. Díky jejich energii a času, který dobrovolné práci věnují, můžeme na pobočce Praha poskytovat vzdělávací služby ve velkém rozsahu. Ve školním roce 2014/15 bylo podpořeno okolo dvou set dětí z celé Prahy.

Posláním vzdělávacích služeb pobočky Praha je pomoci znevýhodněným dětem uspět ve vzdělávacím procesu. Velký důraz klademe na to, aby byly tyto děti vzdělávány v hlavním vzdělávacím proudu. Snažíme se zabránit jejich přeřazování na základní školy praktické nebo na segregované základní školy. Chceme, aby děti získaly kvalitní vzdělání a mohly úspěšně pokračovat ve studiu na střední škole a poté byly úspěšné i v pracovním životě. Cílem programu je budování pozitivního vztahu dítěte k získávání a osvojování si nových znalostí a zlepšení jeho hodnocení či celkového průměrného prospěchu. Nedílnou součástí je snaha o posílení sociálních a komunikačních dovedností dítěte a o systematizaci domácí přípravy.

Ke stažení zde...

Průvodce skupinovým doučováním

Eliška Boukalová, Aneta Horká, Eva Kadlecová, Dominika Knoblochová, Karolína Křelinová a kol.

Kroužek skupinového doučování je společně s doučováním individuálním jedna z forem podpory vzdělávání, které pražská pobočka Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni poskytuje dětem s potřebou podpůrných opatření. I prostřednictvím této služby se snažíme dětem pomáhat překonávat obtíže ve vzdělávacím procesu.

Kroužek skupinového doučování je zaměřený na opakování a procvičování školní látky, je na něm prostor i pro učení hrou a prohlubování kompetencí. Dobrovolníci totiž nepomáhají dětem pouze s přípravou do školy, zaměřují se také na aktivity podporující právě rozvoj kompetencí dítěte a vytváření pozitivních vztahů ve skupině. Kompetence, které se snažíme u dětí rozvíjet, představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj. Jedná se především o rozvoj komunikace, spolupráce, kritického myšlení, aktivního naslouchání, schopnosti porozumění textu a jeho interpretace a prezentace.

Ke stažení zde...

Čím můžeme začít? 

Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 - 2018

Mezi základní pravidla a východiska, která Strategie nabízí, patří přesvědčení, že základní vzdělávání by mělo být dostupné všem žákům bez zbytečných překážek, s přihlédnutím k jejich individuálním vzdělávacím potřebám. "Nehledáme důvody, proč věci nelze dělat. Nejprve využíváme vlastních dovedností, schopností a potenciálu, poté hledáme pomoc zvenčí. Sdílíme znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy. Spolupracujeme. Předpokládáme, že podpora kvalitního základního vzdělávání je v zájmu všech obyvatel oblasti ORP Ostrov," říkají sami autoři. Strategie defi nuje minimální soubor činností, kterými lze podporovat základoškolské vzdělávání v oblasti ORP Ostrov.

 

Ke stažení zde...

Metodika rekvalifikací

Romana Bartůňková a kolektiv

Metodika programu rekvalifikací navazuje na metodiku programu podpory vzdělávání a kariérního poradenství a zaměřuje se na dospělé klienty v produktivním věku. Program rekvalifikací je součástí služeb Programů sociální integrace (dále jen PSI) spol. Člověk v tísni tak, jak jej vyvinula pražská pobočka a realizovala ho v rámci dvouletého projektu „Máma chce práci“ v letech 2012 – 2014. Tento projekt, z něhož metodika rekvalifikací zejména vychází, pak byl primárně určen ženám – matkám ohroženým sociálním vyloučením, sekundárně měl mít dopad i na rodinné příslušníky podpořených osob. Projekt byl míněn jako komplexní podpora ženám pocházejícím ze znevýhodněného prostředí nebo těm, které se dlouhodobě potýkají s neúspěchem na trhu práce, v jejich úmyslu získat vzdělání a kvalifikaci a následně zaměstnání, pokud možno trvalého rázu.

Ke stažení zde...

2014

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Zuzana Bedřichová, Aneta Horká, Vendula Karasová, Jana Lejdarová, Pavla Polechová, Petra Sedláčková, Monika Schweidlerová, Jiří Starý

Držíte-li v ruce tuto publikaci, patrně se chystáte stát nebo už jste dobrovolníkem v programu Podpora vzdělávání v rodinách a ve svém volném čase doučujete jedno nebo více dětí. Je to potřebná a náročná práce a to, že jí věnujete svůj volný čas, nebereme jako samozřejmost. Průvodce by měl pomoci vám, abyste mohli lépe podpořit děti. Na jeho tvorbě se podíleli koordinátoři programu Podpora vzdělávání v rodinách společně s pedagogy a zkušenými dobrovolníky. Snad vám pomůže v čase začátků a bude inspirací a vodítkem i v době pokročilé. Najdete v něm základní informace o službě a jejím významu, objasní vám vaši práci, hranice a pravidla působení v rodině a také roli a povinnosti koordinátora služby. Snažili jsme se odpovědět na časté otázky a přidat co nejvíce rad, doporučení, nápadů a tipů ze zkušeností z přímé práce. Podrobněji se věnujeme doučování v oblasti českého jazyka a matematiky, neboť z našeho průzkumu mezi dobrovolníky služby z přelomu roku 2013/2014 vyplynulo, že právě tyto dva předměty jsou nejčastěji doučované a konkrétní doporučení a podpora v doučování tedy nejvíce potřebné.

Ke stažení zde...

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání

Jan Černý, Miloš Hrubý, Daniel Hůle, Petra Klingerová, Vít Kučera, Jan Musil, Jan Němeček, Lukáš Průcha, Jaroslav Šotola

Hlavním cílem publikace bylo vytvořit soubor opatření zaměřených primárně na zřizovatele s maximálním důrazem na praktickou uplatnitelnost a s minimálními náklady ať již po stránce fi nanční, tak i kapacitní. Celý soubor se skládá z pěti opatření, kdy první představuje základ, bez kterého není příliš reálné uplatňování dalších opatření, respektive bez kterého není možné efektivně řídit celou lokální vzdělávací soustavu. Jedná se o vznik platformy setkávání zřizovatele se všemi základními školami. Ačkoli to může znít banálně, v Česku je jen velmi málo obcí, kde by takto institucionalizovaná spolupráce probíhala a zároveň by obsahem setkávání byly i otázky obsahové.

Ke stažení zde...

Workshopy pro život

Tereza Babcová, Barbara Halířová, Petr Mati, Martin Slavík, Jiří Starý

Metodika pěti workshopů, konkrétně jde o worshopy Absolvent (Workshop zabývající se oblastí trhu práce a především úspěšným vstupem na něj. Základní body, které se objevují v celém programu, jsou: Úřad práce a další důležité instituce, jak hledat zaměstnání, životopis, motivační dopis, komunikace se zaměstnavatelem, sebeprezentace a malé občanskoprávní a pracovněprávní okénko), Dluhové poradenství I (Workshop, který je zaměřen na získání základních informací, které se týkají dluhové problematiky.), Dluhové poradenství II(Workshop je navazujícím workshopem na Dluhovou problematiku I. Tento workshop má konkrétněji a hlouběji přivést účastníky k zamyšlení nad problematikou vzniku dluhů. Základem tohoto workshopu je práce s kasuistikami.), Ghettout (Interaktivní a jednoduchá hra, která funguje jako simulace reality. Účastníci workshopu řeší tíživou životní situaci herní postavy. Volí různé životní strategie a musí se potýkat se spoustou překážek, která jim hra v průběhu vkládá do cesty. Mimo setkání se sociálně-patologickými jevy se hráči dostávají do dluhových pastí a jsou vystaveni také jisté míře diskriminace.) a Finanční gramotnost (Workshop se zaměřuje na znalosti účastníků z oblasti financí a jejich využití. Představuje základní pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětluje vznik a původ peněz, představuje rodinný rozpočet a nastavuje otázky priority potřeb a jejich ceny.).

Ke stažení zde...

2013

Metodika programu Podpora vzdělání

Petra Klingerová, Štefan Gabčo, Monika Schweidlerová, Vendula Karasová

Program podpora vzdělávání je jednou ze služeb Programů sociální integrace (dále jen PSI), která je při regionálních pobočkách poskytována klientům ohroženým sociálním vyloučením. Primárně vychází z metodiky partnerské organizace Tady a teď, o.p.s. a ve společnosti Člověk v tísni, o.p.s. se rozvíjí od roku 2006, kdy byl postupně implementován do činnosti jednotlivých poboček PSI, které v této době vznikaly. Program podpora vzdělávání je jednou z nejmladších služeb PSI, která byla původně založena bez jednotného centrálního vedení a byla upravována dle konkrétních lokálních potřeb jednotlivých poboček. Proto si v každé pobočce zachoval jistou osobitost a specifi čnost danou lokálními podmínkami. Ambicí metodiky Programu podpora vzdělávání není nivelizace pobočkových rozdílů, nýbrž minimální standardizace toho, co je pro všechny společné. Metodika Programu podpora vzdělávání má za úkol tuto službu představit, ulehčit nově příchozím kolegům rychlé zapracování a poskytnout oporu již zkušeným pracovníkům. Metodika programu také může posloužit jako návod jiným neziskovým organizacím, školám, případně obcím, které usilují o to, aby děti žijící v podmínkách sociálního vyloučení, byly začleněny do vzdělávání na běžných školách a hledají způsoby jejich podpory.

Ke stažení zde...

Metodika byla v rámci projektu OPPA revidována a doplněna o kapitoly o vzdělávání dospělých. Revidovaný text naleznete ZDE

 

Metodika programu Kariérní poradenství

Lada Šuláková, Daniel Hůle a kolektiv

Společnost Člověk v tísni se při práci se sociálně znevýhodněnými lidmi dlouhodobě snaží akcentovat podstatu problému jednotlivců. Podobně je tomu i v případě Programu kariérního poradenství, kdy se jednotliví kariérní poradci zaměřují na identifikaci problémů svých klientů a pomocí aktivit šitých na míru se snaží situaci těchto lidí zlepšit. Ačkoli je situace řady našich klientů velmi složitá a problémy zasahují řadu oblastí od vzdělání, přes zaměstnanost až po bydlení, při práci kariérních poradců je třeba, prostřednictvím schematizace, zaměřit se na konkrétní cíle. Přístupem, že vše souvisí se vším nakonec zjistíme, že situaci vlastně nelze zlepšit bez splnění celé řady podmínek. A ačkoli se snažíme při práci s klienty stanovit konkrétní a dílčí cíle, je nezbytné uvědomovat si širší kontext životních situací klientů a právě s vědomím řady podmíněností stanovovat cíle spolupráce s klienty.

Ke stažení zde...

Systémová spojení (základní školy)

Jaroslav Šotola a kolektiv

Předkládaná publikace představuje ucelený pokus reflektovat potenciál spolupráce institucí při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na systémové úrovni. Hlavní ambicí textu je přinést inspiraci školám, úřadům či neziskovým organizacím, jak budovat systémová spojení, tedy jak posílit a zefektivnit stávající síť vzdělávacích a podpůrných služeb. Prezentované poznatky vycházejí z obsahu expertních skupin, konaných v rámci realizace projektu Do lavic! na 11 místech České republiky za účasti zástupců škol, úřadů, neziskových organizací, ale i poradenských pracovníků, lékařů či policistů. Kromě samotného síťování se publikace zabývá problematikou prevence skrytého záškoláctví, možnostmi spolupráce škol a neziskového sektoru a rolí zřizovatelů škol v rámci eliminace segregačních tlaků ve vzdělávání.

Ke stažení zde...

 

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Lada Šuláková

Dostává se Vám do rukou metodická příručka, která má být přínosem především těm z vás, kteří se systematicky zabýváte prací s dětmi a mládeží. Představujeme zde množství inovativních metod a technik, které se, jak doufáme, stanou podnětnou součástí Vaší praxe. Jako mnoholetí poskytovatelé služby nízkoprahového centra si velmi dobře uvědomujeme, jak obtížné někdy může být zaujmout a dlouhodobě motivovat mládež ve věkové skupině 15-21 let. Proto jsme řadu našich aktivit směřovali právě do této oblasti. Zaměřili jsme se zde především na individuální sociální práci a na skupinové aktivity, které vedly děti a mládež ke zdokonalování rozličných kompetencí, zlepšování jejich schopností a posilování sebevědomí. Měly je motivovat k dalšímu vzdělávání či hledání pracovního uplatnění.

Ke stažení zde...

Metodika dluhového poradenství

Tereza Hrdinková, Petr Mati

Metodická příručka pro dluhové poradenství vznikla v rámci projektu Preventivní, motivační a podpůrné programy sociální integrace v Bílině. Příručka se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část seznamuje s problematikou dluhů. Je určena především pracovníkům v sociálních službách a všem, kteří se o tématu chtějí dozvědět více. Jejím cílem je předat informace, které jsou potřebné k vyřešení klientovy situace. Praktickou část tvoří pracovní listy sloužící jako podpůrný materiál k teoretické části. Naleznete zde slovník pojmů, schémata, kazuistiky, semináře a informační letáčky. Nabídnuté přehledy a postupy vám umožní lépe se zorientovat v dané problematice a zkvalitnit spolupráci s Vašimi klienty. Metodika byla v revidována podle znění tzv. Nového občanského zákoníku z.č.89/2012. Revidovaný text naleznete ZDE.

Ke stažení zde...

Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

kolektiv autorů

 Smyslem projektu je napomáhat překonávání překážek ve vzdělávání romských sociálně znevýhodněných dětí v České republice prostřednictvím nové metodiky – příručky „Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ“. Tato metodika vznikla za spolupráce s celkem pěti základními školami v Praze za aktivního přispění skupiny učitelů. Každá spolupracující základní škola také v rámci projektu organizovala vlastní „mikroprojekt“ na podporu sociálně znevýhodněných, často romských dětí. V rámci projektu probíhal klub matek, klub pro školní děti a klub zaměřený na předškolní vzdělávání, vznikl nástroj na evaluaci úspěšnosti doučování dětí a bylo uskutečněno velké množství vzdělávacích a volnočasových aktivit se sociálně znevýhodněnými, převážně romskými dětmi z Prahy. 

Ke stažení zde...

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory

kolektiv autorů

 Při své práci se často potkáváme se staršími lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v některých problémech zorientovat a najít z nich rychlé a bezpečné východisko. Kromě seriózních podnikatelů kolem nás působí i řada lidí, kteří zneužívají naší důvěřivosti, využívají našich tužeb ušetřit nebo něco získat a přitom spoléhají na naši nedostatečnou informovanost a schopnost bránit se. Známé a přitom stále hojně navštěvované předváděcí akce pro seniory jsou pouze jedním z příkladů.

Do rukou se Vám dostává brožura, ve které jsme se snažili na konkrétních životních osudech přiblížit, jak snadno se můžeme dostat do nesnází. Chtěli jsme Vám však především nabídnout doporučení, jak se v uvedených situacích zachovat a jak je případně řešit. Věříme, že Vám brožura může být k užitku, ať už se s problémy setkáte sami, nebo lidé ve Vašem okolí. Naše zkušenosti ukazují, že pokud si nejsme jisti, vyplatí se obrátit na nezávislou odbornou pomoc. V závěru proto uvádíme kontakty na tři plzeňské organizace, které nabízejí bezplatné poradenství.

Ke stažení zde...

Systémová spojení - předškolní vzdělávání

Petra Klingerová a kol.

 Publikace, kterou právě držíte v ruce, je jedním z výstupů projektu Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu, který společnost Člověk v tísni, o.p.s. realizovala v letech 2010–2013 ve spolupráci s partnerskými organizacemi společností Tady a teď, o.p.s. a Ester, o. s. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení šancí na školní úspěch dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a které z různých důvodů nenavštěvují institucionalizované předškolní vzdělávání. Publikace usiluje o pojmenování některých zásadních problémů předškolního vzdělávání ve vztahu k sociálně znevýhodněným často romským dětem, se kterými se stávající systém potýká. Rovněž se pokusí nastínit možné způsoby jejich řešení.

Cílem publikace je vyvolat debatu odborné veřejnosti, státní správy a samospráv, které jsou především zodpovědné za navrhování inkluzivních vzdělávacích politik, jež mají předcházet vylučování sociálně znevýhodněných dětí ze standardních vzdělávacích systémů a tím podporovat sociální začleňování ohrožených skupin osob.

Ke stažení zde...

Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe

Karolína Ranglová a kol.

 Předškolní kluby zřizuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. jako jednu ze služeb Programů sociální integrace (PSI) pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, sociálně vyloučených a osob v obtížné životní situaci. Tato sociálně-pedagogická služba je poskytována v regionálních pobočkách spol. Člověk v tísni, o.p.s. v České republice jako součást komplexu sociálních služeb. Předškolní kluby byly plošně zřízeny na základě dobré zkušenosti z města Bílina, kde je předškolní klub realizován od června 2006. V dalších deseti městech České republiky byly kluby zřízeny v březnu 2010. Cílem metodického materiálu je vytvořit minimální standard služby, jenž lze využít a modifikovat dle lokálních specifik a podmínek.

Text má posloužit pracovníkům PSI jako informativní materiál o službě, koordinátorům předškolních klubů jako metodická příručka, podle níž svoji službu nastaví uživatelům, a jako inspirace neziskovým, státním nebo soukromým organizacím, které mají ambici podobnou službu zřizovat. Text je rozčleněn na část teoretickou (A), která postihuje teoretická východiska a informace o službě, a na část praktickou (B), která slouží jako ukázková a uvádí do praxe.

Ke stažení zde...

Kluby matek - podpora rodin předškoláků

Petra Sedláčková a kol.

 Kluby matek jsou jednou ze služeb Programů sociální integrace (dále jen PSI), která je při regionálních pobočkách poskytovaná klientům ohroženým sociálním vyloučením. Kluby matek se rozvíjejí při regionálních pobočkách PSI od února 2010. K zakládání klubů jsme přistoupili na základě pilotní zkušenosti z pražského Klubu matek, který byl jako jediný úspěšně provozován před začátkem projektu. Metodika práce Klubů matek popisuje, co je všem klubům společné, a stanovuje minimální standardy práce. Zároveň má nabídnout dostatečně pestrou paletu doporučení a nápadů k tomu, jak konkrétně může práce s rodinou v rámci Klubů pro matky a Předškolních klubů vypadat.

Součástí metodiky jsou kasuistiky a příklady aktivit. Náš záměr byl práci klubů a jejich koordinátorů co nejpřesněji představit. Metodika je určena jak pro snadnější orientaci, pochopení smyslu a pravidel služby pro nové kolegy/kolegyně, tak pro oporu a inspiraci již zkušených pracovníků. Je také určena kolegům z jiných neziskových organizací, škol, obcí atd., kteří tuto formu podpory klientů shledávají prospěšnou a mají záměr Klub matek nebo službu jemu podobnou realizovat.

Ke stažení zde...

Metodologie Grunnlaget: model pojmového vyučování

Gunvor Sønnesyn

 V roce 2011 pozvala společnost Člověk v tísni do Prahy paní Gunvor Sønnesyn a pana Mortena A. Hema z Norska, spoluautory a lektory metodologie pojmového vyučování Grunnlaget. Gunvor a Morten školili po čtyři dny pedagogy z českých škol, školek a předškolních klubů v tom, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů.

Naším cílem bylo dát pedagogům především nástroj pro podporu dětí, které mají v učení potíže, často proto, že přicházejí do školky nebo školy z rodin, ve kterých není rozvoj jazyka a analytických kategorií dostatečně podpořen, nebo kde se dokonce mluví odlišným mateřským jazykem. Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget stojí především na praktickém cvičení, a učitelky a učitelé, kteří ji chtějí používat, by měli dříve nebo později absolvovat kurs s certifikovaným lektorem.

Text, který paní Gunvor připravila, sleduje strukturu čtyřdenního kursu. Nejprve představuje teoretická východiska Modelu pojmového vyučování. Ve druhé části pak nabízí praktická cvičení a nezbytná vysvětlení a instrukce k nim. Snažili jsme se v překladu napodobit živý styl kursu a vyhnout se suchému a nudnému jazyku, se kterým se někdy musí pedagogové v učebnicích a skriptech potýkat.

Ke stažení zde...

Analýza bytové politiky vybraných obcí Plzeňského kraje

Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

 Pracovníci společnosti Člověk v tísni zpracovali Analýzu bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami. V rámci této analýzy jsme podrobně zkoumali koncepci bytové politiky tří vybraných obcí se zaměřením na její klíčové oblasti, jakými je zejména systém přidělování bytů, řešení dluhů na nájemném, sociální prostupnost bydlení v rámci obce, nebo spolupráce institucí v oblasti bytové politiky.

Analytická data jsme doplnili příklady dobré praxe obcí z jiných krajů ČR a návrhy na úpravy systému bytové politiky dotčených měst a doporučeními pro Plzeňský kraj. Podnětem ke zpracování byl předpoklad, že přístup k uspokojování potřeb obyvatel v oblasti bydlení představuje hlavní příčinu vzniku sociálního vyloučení i efektivní možnost jeho řešení.

Ke stažení zde...

 

2012

Srovnávací analýza v projektu Inspiration Sachsen

kolektiv autorů

 V rámci mezinárodního projektu Inspiration Sachsen byla vyhotovena srovnávací analýza mezi zúčastněnými partnery z Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a svobodného státu Sasko. Tato analýza nabízí srovnání práce s mládeží a mladými dospělými a rozbor veřejných rozpočtů a způsobů financování poskytovatelů služeb. Hlavním cílem analýzy rozpočtů vybraných měst bylo zjistit, z jakého důvodu selhávají dosavadní opatření. Ambicí tohoto rozboru má být navrhnout doporučení, které vychází z analýzy empirických dat a srovnání se Saskem, čímž by se mělo dosáhnout zlepšení dosavadního stavu.

Ke stažení zde...

Svět podle demokracie

kolektiv autorů

 Příručka je výstupem stejnojmenného projektu Svět podle demokracie, uskutečněného společností Člověk vtísni, o.p.s. v letech 2011-2012. Během jeho realizace došlo kvytvoření a otestování e-learningového kurzu pro učitele Plzeňského kraje, jehož centrálním tématem byla demokracie. Jedním zvýstupů projektu je i tato příručka, kterou bychom Vás rádi inspirovali ve způsobech, jak zahrnout téma demokracie do výuky. Příručkou a kurzem chceme přispět k aktualizaci obsahu výchovy k demokracii na českých základních a středních školách, a to ve vztahu k různým palčivým tématům současného světa.

Jak již vyplývá ze samotného názvu, tematickým ohniskem projektu je koncept demokracie, a to nejen coby určitá forma vládnutí, ale především jako soubor představ o společnosti a světě. Podle autorů a realizátorů projektu stojí demokratický světonázor na principech otevřenosti, rovnosti, svobody, zodpovědnosti a lidské důstojnosti. Ačkoli se tyto hodnoty dnes jeví jako samozřejmé, historická zkušenost velí, že bez jejich neustálého oživování a znovupromýšlení je demokracie velmi zranitelným výdobytkem. Je proto důležité, aby se učení těmto principům a hodnotám stalo součástí školských osnov a neoddělitelnou náplní edukace nejmladších generací.

Ke stažení zde...

Analýza role ZŠ praktických v procesu vzdělávání

Michala Baslová, Anita Homrová

 Cílem práce bylo poukázat na „trhliny“, které v ČR prohlubují bariéry, které musí žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí překonávat. Autoři se zaměřili na současnou praxi běžných základních škol, jejich možnosti integrace či aplikace inkluzivních nástrojů. Ze závěrů vyplynulo, že přístup obcí coby zřizovatelů škol je nekoncepční. Současné nastavení vzdělávacího systému stojí a padá na spolupráci s rodinou a dodatečném studiu doma. V praxi to znamená, že nefungující rodina rovná se nepřekonatelné problémy ve škole.

Výzkum také odhalil potíže s používání individuálního přístupu k žákům. Na ten podle pedagogů není ani čas ani prostor, navíc je často chápán jako pozitivní diskriminace slabších žáků. Dalšími překážkami je vysoký počet žáků ve třídě, absence asistenta pedagoga a školních psychologů, neefektivní systém doučování  atd. Současně se ukazuje, že většina pedagogů stále považuje za nejvhodnější nástroj pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jejich přeřazení na ZŠ praktickou.

Ke stažení zde...

Komparativní analýza vzdělávacích systémů

Sociofaktor, s.r.o.

 Srovnání probíhalo v Rakousku, Dánsku, Francii a Německu a důraz byl přitom kladen na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z jejich závěrů např. vyplývá, že ve všech vybraných zemích jsou 3 stupně povinného vzdělávání (primární, sekundární nižší a 1 rok sekundárního vyššího stupně). Povinná školní docházka je ve Francii, Dánsku a některých zemích Německa 10 let. V Rakousku a zbylých zemích Německa je 9 let.

Dominantní podíl na trhu základních škol mají školy veřejné. Systémy administrace a řízení balancují mezi centrálním systémem a krajským. Obce se starají většinou pouze o budovy. Pro děti s SVP jsou zřizovány ve většině zemích speciální školy. Nejedná se však o diagnózu lehké mentální retardace! Francouzský systém běžných škol absorbuje všechny děti s SVP.

Ke stažení zde...

Analýza programu Podpora vzdělávání

Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná

 Výzkum se zaměřil na míru dopadu programu Podpora vzdělání -  na změnu školních výsledků dětí do programu zapojených a na změnu podmínek domácího prostředí. Zjednodušeně lze říci, že děti zapojené do programu se v prvním půl roce, kdy jsou v programu, ve škole zhoršují a to jak individuálně tak i ve vztahu ke kontrolní skupině, takže dochází k faktickému zhoršení.

Po půl roce programu však dochází k dramatické proměně a děti se začnou zlepšovat a to jak individuálně tak i ve vztahu ke kontrolní skupině – takže dochází ke skutečnému dlouhodobému zlepšení.

Ke stažení zde...

 

2011

Metodika finančního poradenství

kolektiv autorů

 Příručka zpracovává témata finančního poradenství poskytovaného lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti nebo jsou finančními problémy bezprostředně ohroženi. Soubor metodických listů má sloužit jako opora pracovníkovi, který asistuje klientovi při hledání možností, jak se zbavit dluhů, naplánovat a udržet rodinný rozpočet a mít svou ekonomickou složku života pod kontrolou. Metodická podpora byla designována pro potřeby dlouhodobé a individuální spolupráce, která má u klienta posilovat schopnost hospodařit, orientovat se v procesech, které prohlubují jeho finanční úpadek, a do budoucna dalšímu úpadku předcházet.

Ke stažení zde...

Metodika pracovního poradenství

kolektiv autorů

 Metodická příručka pracovního poradenství byla sestavena se záměrem vytvořit průvodce na cestě za zaměstnáním a osvětlit základy pracovně právních vztahů. Cílem metodiky je přinést v jednoduché a shrnující podobě dostatek informací, patřičné znalosti a dovednosti usnadňující úspěšné zařazení na pracovní trh. Obsahuje rady a informace nezbytné pro efektivní hledání zaměstnaní. Upozorňuje na případná rizika a úskalí této cesty. Nezapomíná ani na základy pracovně právních vztahů, jejichž znalost je nezbytná při nástupu do zaměstnání a k úspěšnému řešení základních situací v pracovně právních vztazích. Metodika je záměrně rozdělena na dvě části. Teoretické informace a návody jsou směřovány k pracovníkovi, který může zvolit vhodnou cestu, jak je předávat klientovi. Praktická část je určena především klientovi.

Ke stažení zde...

Obrázkové učení:  Vybrané kapitoly učiva ZŠ

Karolína Fojtová, Vendula Karasová, Alžběta Stropnická

 Vybrané kapitoly učiva ZŠ ve formě pracovních listů a metodických pomůcek vznikly jako výstup z projektu OPVK „Pojďte do školy! Podpora vzdělávání a doučování dětí ze sociálně vyloučených domácností“. Pracovní listy a další pomůcky vznikly jako podpůrné metodické materiály pro dobrovolníky, kteří pod vedením koordinátora ze společnosti Člověk v tísni docházejí do sociálně slabých rodin, kde se pravidelně připravovali s dětmi na vyučování.

Postupným rozšiřováním a precizováním materiálů vznikl tento soubor, který je určen především pro práci s žáky 1. stupně ZŠ. Lze ho však použít i pro děti starší.

Ke stažení zde...

 

2010

Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci v ČR

kolektiv autorů

 Příručka Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci vČR: Pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika navazuje na informační manuál Policista v multikulturním prostředí podrobnějším představením tří nejvýraznějších skupin pracovních migrantů ze států, které nejsou členy EU. Občané České republiky jsou ve stále větší míře vystaveni faktu, že zde dlouhodobě i krátkodobě žijí, pracují a bydlí lidé pocházející z různých států, z různých kulturních prostředí, mluvící různými jazyky. V globalizovaném světě se jedná o nevyhnutelný proces, jehož odmítání neprospěje ani české společnosti ani samotným imigrantům. Vzhledem k tomu, že ČR se cílovou zemí migračních proudů stává až v poslední době, není zdejší obyvatelstvo (ani místní instituce) na podobnou situaci připraveno. V oběhu je mnoho obav, falešných představ a stereotypů, ale málo empiricky podložených informací.

Cílem příručky je pokusit se tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout policistům základní informace o tom, jak v současnosti probíhá migrace z Vietnamu, Mongolska a Ukrajiny, jak fungují jednotlivé cizinecké „komunity“, za jakých okolností a podmínek přistěhovalci v ČR pracují, zda a jak souvisí jejich pobyt a práce s organizovaným zločinem nebo s různými vykořisťovatelskými systémy. Vedle toho je obsahem příručky i přehled různých (nejen) kulturních specifik, se kterými se mohou (ale nemusejí!) policisté při kontaktu s přistěhovalci z uvedených států setkat. 

Ke stažení zde...

2009

Kyberšikana a její prevence

kolektiv autorů

 Připravili jsme pro Vás materiál věnovaný jednomu z aktuálních témat primární prevence. Po jeho prostudování  možná zjistíte, že Vaši žáci nebo i Vy sami máte s kyberšikanou větší zkušenosti, než jste si dosud mysleli. Dostupná šetření i zkušenost z pilotního semináře, který během listopadu 2009 v Plzeňském kraji absolvovalo prvních 13 pedagogů, naznačují, že agresi, která nevede bezprostředně k fyzickému násilí, máme tendenci přehlížet a zlehčovat.

Kyberšikana a další nebezpečné praktiky využívající vlastností nových technologií, zejména Internetu a mobilních telefonů, jsou pro nás, na rozdíl od žáků a studentů, neprobádanou novinkou. Vaše časté pochybnosti, máte-li do „zábavy“ dětí ve virtuálním světě, zvláště když z velké části probíhá mimo školu, vůbec vstupovat, jsou proto pochopitelné. Snad Vám s tímto dilematem pomůže několik příběhů. Ukazují, že kyberšikana vede k vážným psychickým problémům, z nichž některé končí sebevraždami. Nejen žáků, ale i učitelů.

Ke stažení zde...

Nezvaní hosté

kolektiv autorů

 Cílem materiálu je dát místním samosprávám do ruky ucelený materiál, který jim účinně pomůže při posuzování možností zákazu veřejných akcí nenávistného charakteru. Brožura např. popisuje dobré a špatné praxe při řešení těchto akcí, poskytuje stručný právní přehled o všech relevantních právních předpisech. Není to ovšem jen „čítanka ke správnímu právu a shromažďovacímu zákonu“. Cílem autorů bylo zvýšit senzitivitu veřejnosti a rozhodovatelů pro situaci menšin, vůči nimž jsou nenávistné akce namířeny a upozornit na obecná nebezpečí spojená s nenávistnou, rasistickou a xenofobní ideologií.

Publikace je vhodná pro základní seznámení s problematikou politického extremismu a radikalizmu. Je určen především nejen pro zaměstnance státní správy, ale i pro studenty a pedagogy a pro všechny, kteří se tímto nebezpečným fenoménem dosud nezabývali.

Ke stažení zde...

 

2008

Sociální vyloučení a úloha Policie ČR

Kateřina Pospíšilová a kolektiv

 Metodická příručka pro přípravu a realizaci kurzu Sociální vyloučení a úloha Policie ČR vznikla v rámci projektu Od sociálního vyloučení k občanské společnosti: podpora posílení lidských a občanských práv Romů v sociálně vyloučených lokalitách, který v letech 2006 – 2008 realizovala společnost Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Plzeň. Příručka byla vytvořena v návaznosti na vzdělávací část tohoto projektu a vychází ze zkušeností nabytých během její realizace. Kurzů s tématem Sociální vyloučení a úloha policie se zúčastnilo celkem 106 policistů v pěti bězích, pořadatelsky a organizačně se na nich podílelo také Školní policejní středisko Policie ČR správy Západočeského kraje.

Příručka je určena všem, kteří zamýšlejí uskutečnit vzdělávání příslušníků policie zaměřené na problematiku sociálního vyloučení v ČR, ať už se jedná o pracovníky policie či resorty ministerstva vnitra, nebo o externí organizaci. Obsahuje konkrétní doporučení týkající se přípravy, výběru lektorů a témat, metodiky, návrhy obsahu jednotlivých tematických bloků a řadu dalších užitečných informací a praktických postřehů. Nerozlišuje doporučení určená externím organizátorům od doporučení pro organizátory resortní, ale nabízí rozšířený okruh informací, z nichž si každý může vybrat to, co právě upotřebí.

Ke stažení zde...

 

2007

Dluhová problematika

kolektiv autorů

 Nárůst zadluženosti v české společnosti s sebou přináší řadu relativně nových společenských problémů. Tato kniha je určena dlužníkům, věřitelům, neziskovým a poradenským organizacím, městským i soudním úředníkům, ale také široké veřejnosti.

Jejím úkolem je informovat o rizicích neuváženého zadlužování, o volbě správného finančního produktu a společnosti a o postupech, které je možné proti dlužníkům uplatnit. Zvýšení informovanosti o problematice může pomoci zracionalizovat proces rozhodnutí o půjčce a také pomoci všem stranám při hledání nejschůdnějšího řešení problému.

Ke stažení zde...

Kdo drží černého Petra

Ladislav Toušek, Miroslav Brož, Petra Kintlová

 Účelem tohoto materiálu je poskytnout praktické poznatky o problematice sociálního vyloučení na příkladu čtyř měst. Jejich situace je značně rozdílná, což umožňuje dobře ilustrovat různé podoby sociálního vyloučení a popsat širokou škálu souvisejících problémů.

Téma předkládáme v jednoduché a přehledné formě s minimem odborných termínů a bez nároků na znalosti z oblasti sociálních věd.

 

Ke stažení zde...

 

2006

Deskripce a analýza sociální exkluze v Plzni

Michal Růžička a kolektiv

 Tento text je výsledkem dvou výzkumných počinů. Jedním z nich je kvalitativní předvýzkum, který v létě a na podzim 2005 v Plzni v prostředí sociálně vyloučených lokalit provedli David Henig, Michal Růžička a Ladislav Toušek. Od listopadu 2005 se poté Michal Růžička intenzivně věnoval výzkumu a analýze příčin, forem a důsledků sociální exkluze v rámci projektu Transition facility „Všichni jsme lidé“. Tento projekt byl realizován sdružením Forint (konkrétně pak Člověk v tísni – společnost při ČT o.p.s. spolu s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva, o.s.) a byl zaměřen na vytvoření metodiky pro potřeby monitoringu diskriminačních praktik namířených proti chudým a sociálně vyloučeným osobám a rodinám. Východiskem výzkumných prací a konceptuální bází interpretace získaných dat je teoretický a metodologický aparát sociální antropologie, resp. kvalitativní sociální vědy. Autoři vycházeli z teoretických i praktických znalostí zkoumané problematiky.

Ke stažení zde...

Sociální diskriminace pod lupou

Jan Černý, Miroslav Dvořák, Miloš Hrubý, Jakub Michal, Michal Růžička

 Jednou z publikací, která se týkala i diskutované situace ústeckých Předlic byla kniha Sociální diskriminace pod lupou. Je z roku 2006 a vydali jsme ji společně s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva a Otevřenou společností.

Zabývala se situací v oblasti diskriminace na trhu práce a v bydlení na případu třech měst v Ústí, Plzni a Bílině a obsahuje i v té době aktuální kontext právní ochrany před diskriminací, která nebyla v ČR v té době plně implementována.

 

Ke stažení zde...

Reforma školství v České republice

kolektiv autorů

 Vzdělávací program Varianty sestavil informační příručku pro novináře, jejímž cílem je přiblížit novinářům základní informace a pojmy týkající se probíhající reformy českého školství. Příručka je sice primárně určena novinářům, může však sloužit všem zájemcům o stručný souhrn základních informací týkajících se reformy českého školství.

 

 

 

Ke stažení zde...

 

2005

Policista v multikulturním prostředí

Lenka Budilová, Tomáš Hirt a kolektiv

 Informační manuál pro Policii ČR vznikl ve spolupráci organizace Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. (v projektu VARIANTY) s Ministerstvem vnitra ČR (Odbor bezpečnostní politiky a Odbor azylové a migrační politiky). Manuál nabízí základní orientaci v problematice multikulturního soužití v současné ČR. Vedle základních informací o multikulturní společnosti, roli policie v ní, používané terminologie a legislativního rámce podává ve druhé části přehled jednotlivých skupin, které jsou dnes v ČR vnímány jako „odlišné“.

Tato část zpracovává problematiku sociálně vyloučených romských populací v ČR, největších skupin současných migrantů (azylových i neazylových) i náboženských skupin, se kterými se dnes můžeme na území ČR setkat. Text je doplněn kalendářem náboženských svátků a řadou dalších tabulek a přehledů statistických dat. Publikace má primárně sloužit jako příručka pro policisty ČR.

Ke stažení zde...

Teoretická východiska multikulturní andragogiky

Jaroslav Faltýn

 Skripta multikulturní andragogiky byla vydána v roce 2005 ve spolupráci společnosti Člověk v tísni, o. p. s. a Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK, jejímž studentům jsou tato skripta také primárně určena. Publikace představuje soubor důležitých témat multikulturního vzdělávání, umožní čtenářům zamyslet se nad povahou kultury a nad charakterem interkulturních rozdílů.

První část je věnována kultuře na obecné rovině, následuje diskuse o podmínkách soužití kultur v rámci společného sociálního systému. Tato diskuse je doplněna přehledem antropologických teorií kultury. V kontextu úvah o multikulturalitě skripta diskutují procesy socializace, sociální instituce, jazyk a identitu člověka. Kriticky je v textech nahlížen i národ a národní stát. Závěr publikace se věnuje vlivu sociální stratifikace společnosti na možnosti vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému. Skripta jsou zároveň teoretickým předstupněm budoucí navazující práce o metodách interkulturního vzdělávání.

Ke stažení zde...

Manuál pro učitele ČJ pro cizince bez znalosti latinky

Jana Čemusová, Petra Huková, Ondřej Štindl, Barbora Štindlová

 Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty - cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku. Je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál také není založen na předávání gramatických znalostí, ale předpokládaná výuka je postavena na aktivní spolupráci učitele a studentů.

Při přípravě podkladů se počítalo s tím, že na lektory jsou kladeny vysoké nároky, neboť chybí jednotný komunikační jazyk a vše je třeba vysvětlovat neverbálně - pomocí gest, hry, za pomoci vizuálních pomůcek apod. Didaktické materiály jsou připraveny tak, aby bylo možno s jejich pomocí realizovat kurz, který se skládá ze tří na sebe navazujících modulů, přičemž každý modul se člení do 8 tématických okruhů. Každý okruh je rozdělený na části, které se dále dělí na jednotlivé úkoly.  

Ke stažení zde...

Interkulturní vzdělávání II

 Druhá, doplňující část publikace má být praktickou pomůckou pro realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova na středních školách. První, didakticky zaměřená část obsahuje metodické postřehy k IKV.

Druhá část se věnuje tématům, která nebyla pojednána v prvním dílu publikace (gender, subkultury, česko-německé vztahy, pravicový extremismus). Každá kapitola je opět doplněna celou řadou metodických listů, námětů k aktivitám, hrám a diskusím.

 

 

2004

Efektivní komunikace v interkulturním prostředí

kolektiv autorů

 Příručka je určena pracovníkům úřadů práce, kteří v rámci svého působení komunikují s klienty z odlišného sociokulturního prostředí. Úvodní část se věnuje základním principům procesu komunikace a historické a kulturní podmíněnosti odlišnosti komunikace některých menšin, se kterými se mohou pracovníci ÚP setkat v rámci své praxe. 

 

 

 

Ke stažení zde...

 

2003

Etnická segregace v bydlení

Andrea Baršová

Práce se snaží o vysvětlení fenoménu etnické segregace v oblasti bydlení v české současnosti. Přes snahu o zohlednění vznikajících segregačních trendů a souvisejících problémů i u nových etnických menšin představovaných komunitami imigrantů se nezbytně soustřeďuje na problémy bydlení části romské menšiny, kde se v několika posledních letech staly segregační tendence nejzřetelnějšími a nejpalčivějšími. Je to téma aktuální, avšak citlivé. Dovede vyvolat v mnoha lidech emoce, které mohou brzdit rozumnou diskusi. Jedním z cílů práce je přispět ke konstruktivnímu dialogu tím, že se snaží popsat problémy bydlení etnických minorit s důrazem na segregační trendy a související konflikty co nejobjektivněji.

Ke stažení zde...

Očernění

František Pospíšil, Martin Šimáček, Lenka Vochocová

 Jednotliví autoři příručky – novináři, publicisti, editoři či lidé zabývající se studiem médií, v této publikaci shrnují problematiku informování o etnických menšinách. Jejich společným východiskem je snaha přistupovat zodpovědně k užívání jazyka, kterým popisují, komentují nebo analyzují stav společnosti. Právě slova a slovní spojení, která se v souvisloti s menšinami neustále opakují v médiích, ale i v běžném mezilidském kontaktu, přispívají ke stvrzování a upevňování nejrůznějších stereotypních představ o jednotlivcích i skupinách ve společnosti, způsobují, že dané stereotypy se opakováním zdají být pravdivé a přirozené.

Autoři příručky tedy shodně připomínají, že je nezbytné, aby noviníři při práci s jazykem byli odpovědní a neutvrzovali (byť nevědomky) negativní pohled společnosti na příslušník menšin. Se stejnou zodpovědností by pak novináři (a nejen oni) měli přistupovat k volbě témat , předkládání souvislotí a vyhledávání zdrojů. 

Ke stažení zde...

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Milena Pešoutová, Tomáš Hirt a Zuzana Ramajzlová

 Skripta Zaměstnanostní projekty a fundraisingvydala v roce 2003 společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s brněnským romským střediskem DROM. První část skript nazvaná Zaměstnanostní projekty obsahuje vyčerpávající informace o tom, jaké možnosti nabízí klientovi úřad práce, jak vyhledávat pracovní nabídky, jak na ně odpovídat, jak připravit klienta na ústní pohovor a další informace, které se váží k získávání zaměstnání.

Část nazvaná Fundraising a nestátní neziskové organizace přináší základní informace, kde a jakým způsobem je možné získávat finance pro práci s klienty.

Ke stažení zde...

 

2002

Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro SŠ pedagogy

 Publikaci Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy vydala společnost Člověk v tísni při ČT spolu s Nakladatelstvím Lidové noviny v červnu 2002. Příručku tvoří dvě části, teoretická a praktická. V první z nich najdete obecné informace o multikulturalismu, vysvětlení základních pojmů, didaktické kapitoly o cílích a metodách interkulturního vzdělávání včetně návrhů, jak realizovat výuku IKV v prostředí českého středního školství. Druhým typem materiálů v praktické části jsou Aktivity.

Jedná se v podstatě o metodické listy, ve kterých naleznete podrobné popisy, jak studenty motivovat k zájmu o danou problematiku nebo jak revidovat vlastní, často předsudečné a znalostmi nepodložené vnímání sociokulturní odlišnosti.

Teoretická východiska multikulturní andragogiky

Sdílejte nás:
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Chodov

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s..

21. června 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

19. června 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Zajímá nás váš názor. A tak se ptáme.

Zajímá nás váš názor. A tak se ptáme.

14. června 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek

Obyčejný příběh

Obyčejný příběh

14. června 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Změní se situace seniorů - obětí v trestním řízení?

Změní se situace seniorů - obětí v..

13. června 2017
Plzeň
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Chodov

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s..

21. června 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek
Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

Průvodce moravskou tísní - Podpora vzdělávání

19. června 2017
Česká republika;
Olomouc
Sociální práce;

Článek
Obyčejný příběh

Obyčejný příběh

14. června 2017
Karlovy Vary
Sociální práce;

Článek

Zajímá nás váš názor. A tak se ptáme.

Zajímá nás váš názor. A tak se ptáme.

14. června 2017
Bílina
Sociální práce;

Článek
,,Přála bych to tak každému. Umět naslouchat intuici a zároveň si být vědom svých hranic.“

,,Přála bych to tak každému. Umět..

13. června 2017
Česká republika;
Kladno
Sociální práce;

Článek
Změní se situace seniorů - obětí v trestním řízení?

Změní se situace seniorů - obětí v..

13. června 2017
Plzeň
Sociální práce;

Článek

Zahájení lázeňské sezony 2017

Zahájení lázeňské sezony 2017

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Den sociálních služeb v Bílině

Den sociálních služeb v Bílině

8. června 2017
Sociální práce;

Galerie
Výlet do Prahy s Kristýnou

Výlet do Prahy s Kristýnou

5. dubna 2017
Sociální práce;

Galerie

Biopark teplického Gymnázia

Biopark teplického Gymnázia

28. února 2017
Sociální práce;

Galerie
Skupinové doučování

Skupinové doučování

24. února 2017
Sociální práce;

Galerie
Zábavná odpoledne v lokalitách

Zábavná odpoledne v lokalitách

24. listopadu 2016
Sociální práce;

Galerie

Zpoza Klece Fest

Zpoza Klece Fest

30. září 2015
Liberec
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 2

Story paní Králové 2

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video
Story paní Králové 1

Story paní Králové 1

31. ledna 2014
Sociální práce;

Video

Exekuce

Exekuce

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Oddlužení

Oddlužení

11. září 2013
Sociální práce;

Video
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka

11. září 2013
Sociální práce;

Video

Více novinek
Odběr RSS

Pojďte do školky!

Pojďte do školky!

V projektu Pojďte do školky! se spojilo devět neziskových organizací, které bojují za rovné příležitosti ve vzdělání.


Protiprávní sterilizace

Protiprávní sterilizace

Český helsinský výbor: Hledáme protiprávně sterilizované ženy


GhettOut - online hra

GhettOut - online hra

Vyzkoušejte si každodenní realitu života za zdmi sociálně vyloučených lokalit.


Byznys s dluhy

Byznys s dluhy

Vše o dluhové problematice. Index etického úvěrování, analýzy rozhovory...



Kontakt

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2

IČ: 25 75 52 77
DIČ: CZ 25 75 52 77
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Tel: +420 226 200 400

Pro média
media@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 222 350 811
Tel.: +420 777 787 943

Kontakt pro dárce
dary@clovekvtisni.cz
Tel.: 226 200 439

Další kontakty

O nás

Jak pomoci

Co děláme

Kde nás najdete

Naše další stránky

Rozvojovka

Předáváme informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.

Pořádáme konference, vydáváme informační bulletin a pravidelné tématické přílohy v tisku, spolupracujeme s médii, odborníky i studenty, účastníme se hudebních festivalů s informačním stánkem, pořádáme výstavy, debaty, semináře a soutěže

http://www.rozvojovka.cz

Jeden svět na školách

Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku.

Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.

http://www.jsns.cz/

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě.

http://www.jedensvet.cz

Varianty

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV).

Hlavní cíle programu Varianty:

  • Podpora inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve školách.
  • Výchova ke globálního zodpovědnosti.

http://www.varianty.cz/index.php

NAMA . Výrobky z Namibie

Projekt NAMA podporuje chráněnou dílnu Karas Huisen Crafts na jihu Namibie. Dílna dává práci a obživu asi padesáti ženám a jejich rozvětveným rodinám a vyrábí produkty z tradičních afrických materiálů. Jejich prodejem v České republice pomáhá projekt NAMA svobodným matkám a pěstounkám dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, nalézt sílu postavit se na vlastní nohy.

http://www.nama.cz/

Program Migrace

Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

http://migration4media.net/

Skutečný dárek

Sbírku Skutečná pomoc jsme založili, abychom mohli systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

http://www.skutecnydarek.cz/